WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Proponujemy organizację szkolenia zamkniętego, dla pracowników jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, z zakresu e-doręczeń obowiązujących te instytucje od 10.12.2023 r. Ustawa o e-doręczeniach wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie funkcjonowania doręczeń elektronicznych, wprowadzając nowe standardy wymiany korespondencji i zastępując, co do zasady, w odniesieniu do podmiotów publicznych korespondencję tradycyjną formami elektronicznymi. Celem szkolenia jest zapoznanie z nowymi obowiązkami oraz przygotowanie instytucji do sprawnego zarządzania zewnętrzną korespondencją elektroniczną. Omówione będą również zmiany w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569) wprowadzone 28 kwietnia 2022 r. Prowadzący szkolenie ekspert– praktyk, członek SKO, omówi najważniejsze kwestie dotyczące elektronizacji postępowań administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu pomocy społecznej, świadczeń oraz specyfiki stron tych postępowań, wskaże na przykładach praktyczne znaczenie przepisów ustawy o e-doręczeniach oraz wyjaśni problematyczne kwestie.

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Szczegółowe omówienie zasad związanych z doręczaniem korespondencji na podstawie k.p.a. po 10 grudnia 2023 r.
 • Wskazanie postępowania w szczególnych sytuacjach korespondencji z klientami pomocy społecznej, w tym m.in. co zrobić w sytuacji, gdy strona nie posiada adresu, kiedy i jak sprawdzić w bazie danych czy strona postępowania posiada adres do doręczeń elektronicznych, jakie są zasady postępowania organu względem stron/ osób wykluczone cyfrowo.
 • Przegląd przepisów, wraz z omówieniem ich praktycznego znaczenia oraz najbardziej problematycznych obszarów dotyczących problematyki e-doręczeń i korespondencji elektronicznej zarówno ze stronami jak i innymi instytucjami.
 • Nabycie umiejętności stosowania nowych przepisów k.p.a., wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji podczas szkolenia kwestii problemowych z zakresu tematyki spotkania.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne - zmiany wprowadzone w k.p.a. w 2021 r.
 2. Termin wdrożenia rozwiązań technicznych, niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 3. Zasada pisemności postępowania administracyjnego w praktyce działania organów administracji.
 4. Stosowanie znowelizowanych przepisów k.p.a. w okresie przejściowym do 10 grudnia 2023 r. 
 5. Stosowanie znowelizowanych przepisów k.p.a. w okresie po 10 grudnia 2023 r.
 6. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego a publiczna usługa hybrydowa.
 7. E-PUAP- zasady działania po wejściu w życie doręczeń elektronicznych w administracji.
 8. Wszczęcie postępowania na piśmie – papierowe i elektroniczne.
 9. Kierowanie pism do organu.
 10. Kierowanie pism do strony.
 11. Komunikacja elektroniczna z innymi organami.
 12. Podpisywanie pism- papierowych i elektronicznych. Zasady. 
 13. Pouczenia kierowane do stron – w zakresie podpisów, formy wnoszenia podania, uzupełniania podania, pozostawiania podania bez rozpoznania.
 14. Doręczenia pism, wezwań, decyzji po 10 grudnia 2023 r. - zasady, kolejność form doręczenia.
 15. Posiadanie adresu do doręczeń przez organ.
 16. Posiadanie adresu do doręczeń przez stronę - podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Co zrobić w sytuacji, gdy strona nie posiada adresu, a ma taki obowiązek?
 17. Sprawdzanie w bazie danych czy strona postępowania posiada adres do doręczeń elektronicznych.
 18. Osoby wykluczone cyfrowo - zasady działania stron postępowania i organu względem tych stron.
 19. Skuteczność doręczeń i wpływ na postępowanie w zakresie wezwań.
 20. Skuteczność doręczenia a wejście decyzji do obrotu prawnego.
 21. Wykonalność decyzji a nieprawidłowe doręczenie.
 22. Przekazywanie odwołania do organu II instancji – jakie dokumenty są możliwe do przesłania elektronicznie, a jakie drogą pisemną papierową?
 23. Tryby wzruszania nieprawidłowych decyzji. 
 24. Odpowiedzi na pytania.

PROWADZĄCA:

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

ADRESACI:

Kierownicy i pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przygotowujący i wydający decyzje administracyjne oraz prowadzący korespondencję ze stronami i innymi instytucjami.