CEL SZKOLENIA
Zapraszamy do organizacji dla pracowników Państwa urzędu szkolenia, którego celem jest podniesienie świadomości pracowników administracji publicznej, w szczególności w zakresie podejmowania trafnych decyzji wobec pojawiających się dylematów etycznych podczas wykonywania obowiązków służbowych. Administracja publiczna powinna realizować zadania na rzecz obywateli i państwa przez kompetentnych i odpowiedzialnych urzędników.  Dla sprawnego funkcjonowania instytucji państwowych i samorządowych nie bez znaczenia pozostaje oczekiwanie od urzędników, aby spełniali najwyższe standardy etyczne. Formuła szkolenia zamkniętego dostosowana jest do specyfiki działań instytucji, a jego zakres tematyczny uzgadniany jest każdorazowo z prowadzącym.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
- poznanie zasad etyki zawodowej , w szczególności w służbie publicznej
- pomoc w rozwiązywaniu dylematów etycznych przy wykonywaniu urzędniczych obowiązków służbowych w jednostce, na rzecz której jest realizowane szkolenie (m. in. decyzje, przetargi, nabór, dodatkowe zajęcia zarobkowe i niezarobkowe itp.) - studium przypadków
- pomoc w konstruowaniu i zrozumieniu istoty kodeksu etycznego u zamawiającego 
- kształtowanie właściwych postaw stawianych kadrze urzędniczej

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla urzędników - pracowników jednostek administracji publicznej: państwowej i samorządowej, kadry kierowniczej urzędów, pracowników kadr, w formule szkolenia zamkniętego (on-line lub stacjonarnego).

PROGRAM SZKOLENIA 
1. Wprowadzenie
2. Etos służby publicznej
3. Etyka a prawo
4. Źródła informacji o obowiązkach etycznych w służbie publicznej
5. Obowiązki urzędników państwowych, członków korpusu służby cywilnej , urzędników w jednostkach samorządu terytorialnego.
6. Bezstronność, bezinteresowność, konflikt interesów
7. Lojalność, neutralność polityczna i wizerunek służby publicznej
8. Cechy profesjonalnego urzędnika. Profesjonalizm służby cywilnej
9. Aktywność urzędnika (media publiczne i prywatne, internet, sieci społecznościowe)
10. Nabór i rekrutacja nowych pracowników z zachowaniem konkurencyjności
11. Rola przełożonego w zapobieganiu zjawiskom nieetycznym
12. Konflikt interesów w zamówieniach publicznych oraz przy wydawaniu decyzji w sprawach indywidualnych
13.Prezenty, świadczenia niematerialne, przysługi (wewnątrz urzędu i poza urzędem) a konflikt interesów
14.Dodatkowe zajęcia zarobkowe i niezarobkowe. Pozostała działalność pozazawodowa urzędnika (np. jako członek stowarzyszenia, organizacji)
15.Informacja publiczna i prawnie chroniona (zagadnienia etyczne)
16. Studium przypadków - dylematy etyczne w pracy w służbie publicznej
17. Kodeks etyczny jako wewnątrzzakładowa metoda regulacji zasad postępowania pracowników.
18. Skutki naruszenia norm etycznych i odpowiedzialność prawna urzędnika (karna, cywilna, dyscyplinarna, porządkowa)
19. Test końcowy. Podsumowanie.

PROWADZĄCY:
absolwent Wydziału Prawa i Administracji i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. Przez wiele lat zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.