Cele i korzyści:
• Wskazanie jak i co można sfinansować z funduszu sołeckiego, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim, co ma zrobić sołectwo i na jakich zasadach, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego, czy istnieją możliwości dokonywania zmian we wnioskach.
• Omówienie zasad organizacji zebrań wiejskich dotyczących przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.
• Przedstawienie zasad tworzenia, funkcjonowania, sporządzania dokumentów - w tym uchwał i preliminarza kosztów, szacowania wartości przedsięwzięć i dokonywania rozliczeń z wydatkowanych środków oraz dysponowania mieniem zakupionym z funduszu sołeckiego.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości wskazywanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe.

Program:
1. Jednostki pomocnicze gminy:

• Ogólna charakterystyka.
• Tryb tworzenia.
• Zadania.
• Mienie i gospodarka finansowa.
• Kontrola i nadzór nad sołectwem.
2. Organy sołectwa i ich wzajemne relacje.
3. Podstawowe przepisy oraz zasady tworzenia i wykorzystania funduszu.
4. Harmonogram działań (zakres i obowiązujące terminy rozliczeń).
5. Zasady ustalania wysokości funduszu, kwota bazowa i fundusz sołecki – kolejność działań.
6. Rola i zadania sołtysa, mieszkańców, zebrania wiejskiego w zakresie wnioskowania i przeznaczenia funduszu – omówienie protokołu z zebrania, uchwały, wniosku z uwzględnieniem obowiązujących terminów.
7. Kryteria przedsięwzięć do sfinansowania z funduszu sołeckiego – omówienie przykładów.
8. Przedsięwzięcia wspólne – zasady, ograniczenia i dokumentowanie.
9. Tryb weryfikacji wniosku – akceptacja lub przyczyny oraz skutki odrzucenia wniosku: uprawnienia wójta, sołtysa oraz rady gminy.
10. Zmiana wniosku w trakcie roku budżetowego oraz zasady wykorzystania środków „zaoszczędzonych z funduszu” – skutki organizacyjne i finansowe.
11. Uchwała budżetowa – terminy, tryb podejmowania i zabezpieczenie środków na fundusz.
12. Nadzór i kontrola nad środkami funduszu.
13. Zasady zwrotu z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
14. Orzecznictwo – wybrane przykłady.
15. Pytania i odpowiedzi.