Zakończyła się druga sesja szkoleniowa w ramach „Akademii Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej”

W dniach 2-4 marca 2020 r. w Przemyślu odbyła się druga sesja warsztatowa w ramach programu „Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej” (ang. Leadership Academy for Cross Border Cooperation). Akademia jest inicjatywą edukacyjną proponującą innowacyjne spojrzenie na zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego w oparciu o doświadczenia Rady Europy. Dobre przywództwo jest ważnym elementem wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej zarówno w sensie społecznym jak gospodarczym i kulturowym. Sprzyja budowaniu wspólnotowości, poprawie jakości życia mieszkańców, kształtuje poczucie przynależności i odpowiedzialności za małe ojczyzny. Dlatego uczyniliśmy tę ważną kompetencję tematem sesji treningowych z udziałem liderów społeczności lokalnych – wójtów i burmistrzów z pogranicza polsko-ukraińskiego.

Akademia jest realizowana w formacie 3 trzydniowych sesji warsztatowych. Podczas pierwszej sesji, która odbyła się w październiku ubiegłego roku, burmistrzowie oraz wójtowie z Polski i Ukrainy doskonalili swoje kompetencje przywódcze niezbędne w rozwoju społeczności lokalnych. Po raz drugi lokalni liderzy spotkali się w tym tygodniu w Przemyślu, żeby rozmawiać o wyzwaniach w budowaniu potencjału instytucjonalnego samorządów. „Ważne są jasne zasady systemu wynagrodzeń i odpowiedzialności oraz sprawiedliwy podział zadań” – zaznaczył Wojciech Bakun, prezydent miasta Przemyśl.  „To my, szefowie JST narzucamy styl i ton pracy, powinniśmy więc budować kulturę zespołu, widzieć i doceniać ludzi w zespole” – dodał Oleh Mykytyn, wójt Lopatiwskiej połączonej gromady.

W drugim dniu szkolenia o dobrych praktykach nawiązywania i utrzymania kontaktów polsko-ukraińskich opowiedział wicedyrektor Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL – Wojciech Odzimek. Ponadto uczestnicy rozmawiali o konkretnych projektach i inicjatywach dotyczących współpracy transgranicznej oraz rozszerzaniu sieci tej współpracy. Wspólnie z doświadczonymi trenerkami analizowali wyzwania, przed jakimi stoją ich gminy. Diagnozując problemy i szukając rozwiązań mogli na bieżąco konsultować pomysły zarówno z prowadzącymi jak kolegami i koleżankami z innych gmin.Trzecia sesja w cyklu szkoleń odbędzie się 13-15 maja w Gminie Narol.

Akademia jest realizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w oparciu o program Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządowych Rady Europy (ang. Centre of Expertise for Local Government Reform). Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów i trenerki Rady Europy, między innymi: Katarzynę Bryczkowską, Iwannę Ibrahimową i Ludmiłę Malimon. Projekt został dofinansowany przez Radę Europy.