WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Podczas szkolenia zamkniętego ekspert- wieloletnia księgowa doskonale znająca specyfikę jst i jednostek oświatowych, przedstawi aktualne wymogi prawa dotyczące praktycznych aspektów przygotowania i przeprowadzania inwentaryzacji, a w szczególności jej metod, terminów i częstotliwości, z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych. Program i zakres szkolenia zostaną dostosowane do struktury organizacyjnej podmiotu zamawiającego.

Podczas zajęć zostaną:

 • zaprezentowane czynności niezbędne w celu prawidłowego przygotowania się do inwentaryzacji, jej przeprowadzenia i rozliczenia, z uwzględnieniem struktury – CUW lub obsługa księgowa w szkołach/placówkach oświatowych,
 • omówione zasady inwentaryzowania środków trwałych, wyposażenia, składników obcych, aktywów pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, wartości niematerialnych i prawnych, zasobów bibliotecznych - w tym znaczenie skontrum,
 • wskazane kwestie dotyczące rozliczania różnic inwentaryzacyjnych, możliwości przy ujmowaniu wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych, stosowania kompensat czy dokumentowania postępowania poinwentaryzacyjnego.

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Zdobycie, uzupełnienie wiedzy z zakresu praktycznego podejścia do wymogów prawnych dotyczących terminów, metod i częstotliwości inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat inwentaryzacji składników aktywów charakterystycznych dla jednostek oświatowych takich jak: zbiory biblioteczne, sprzęty w klasopracowniach czy artykuły spożywcze dla stołówek.
 • Wskazanie zasad organizacji i dokumentacji inwentaryzacji, podziału kompetencji, zakresu obowiązków poszczególnych osób, odpowiedzialnych na różnych jej etapach.
 • Zaprezentowanie przykładowej dokumentacji oraz czynności, niezbędnych do prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
 • Otrzymanie przykładowych wzorów, w tym: zarządzenia z instrukcją inwentaryzacyjną, a także niezbędnych druków, księgowań i propozycji stosowanych rozwiązań w omawianym zakresie, przydatnych w pracy podczas przygotowania oraz sporządzania inwentaryzacji.
 • Zidentyfikowanie podstawowych błędów, popełnianych na poszczególnych etapach inwentaryzacji oraz poznanie sposobów ich zapobiegania i rozwiązywania.
 • Wskazanie, jakie nieprawidłowości w inwentaryzacji mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co zrobić, by jej uniknąć.

Podczas zajęć odpowiemy na pytania:

 • Jak przeprowadzić właściwie spis z natury?
 • Jak przygotować się do inwentaryzacji?
 • Jak właściwie ujmować różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych?
 • Jak często i w jakich terminach powinniśmy przeprowadzać inwentaryzację w jednostkach oświatowych?
 • Czy inwentaryzację metodą spisu z natury powinniśmy zakończyć najpóźniej do 15 stycznia?
 • Jak poradzić sobie ze spisem z natury, jeśli księga inwentarzowa jest niekompletna, a środki trwałe nie są oznakowane numerami inwentarzowymi?
 • Czy w szkole powinno być zarządzenie dyrektora zespołu w sprawie powołania komisji likwidacyjnej i weryfikacyjnej składników majątkowych?
 • Co zrobić z maseczkami i płynami zakupionymi w ramach grantu (z powodu pandemii Covid19), których data ważności kończy się w 2023 roku - w tej chwili nie ma już stanu zagrożenia epidemiologicznego. Czy można je zlikwidować i kiedy?
 • Czy możemy stare komputery oddać pracownikom szkoły protokołem zdawczo odbiorczym, gdyż w szkole są już zbędne i na podstawie protokołu dokonać likwidacji?
 • Jak inwentaryzować komputery- jako zestaw? Co w sytuacji, gdy zlikwidowaliśmy jednostkę centralną, a pozostawiliśmy moniotor?
 • Jak inwentaryzować podręczniki zakupione z dotacji oraz sprzęt informatyczny użyczony uczniom?
 • Czy nauczyciel jest odpowiedzialny materialnie za powierzone mienie w gabinecie/sali, w którym prowadzi zajęcia?
 • Jak inwentaryzować siłownię na wolnym powietrzu, boiska szkolne?
 • Co w sytuacji, gdy szkoła dokonała utylizacji i wywiozła sprzęt zbędny, popsuty, zużyty, w tym również sprzęt elektroniczny za zgodą/porozumieniem słownym do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i nie otrzymała żadnego dokumentu- czy wystarczy spisanie notatki czy oświadczenia, które podpisze dyrektor i komisja likwidacyjna, kasacyjna?

PROGRAM:

 1. Istota inwentaryzacji w jednostkach oświatowych, w tym prowadzonych przez CUW.
 2. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.
 3. Spis z natury, w tym:
  • Dokumentowanie spisu z natury w jednostce oświatowej i rozliczenie jego wyników.
  • Spis z natury w jednostkach obsługiwanych przez CUW.
 4. Potwierdzenie salda – terminy, osoby odpowiedzialne, dokumenty, różnice.
 5. Weryfikacja sald – podział obowiązków i sposób dokumentowania.
 6. Inwentaryzacja na terenie strzeżonym.
 7. Istota porównania zasobu nieruchomości.
 8. Organizacja inwentaryzacji – obowiązkowe czynności, jakie należy wykonać przed, w trakcie oraz po inwentaryzacji:
 • Opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji.
 • Wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Powołanie przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej – powierzenie obowiązków przewodniczącemu, jak i członkom komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołom spisowym.
 • Powołanie komisji inwentaryzacyjnej przez kierownika CUW.
 • Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej – przykładowy protokół.
 • Spis z natury – praktyczne wskazówki.
 • Właściwe wypełnianie arkuszy spisu z natury.
 • Zasady i odpowiedzialność w zakresie potwierdzania sald.
 • Podstawowe czynności i dokumentacja w inwentaryzacji metodą weryfikacji.
 • Znakowanie składników majątkowych oraz pól spisowych.
 • Dokumentowanie czynności inwentaryzacyjnych na poszczególnych etapach.
 • Protokół różnic inwentaryzacyjnych.
 • Końcowe wnioski i rekomendacje.
 • Kontrola i nadzór.
 1. Inwentaryzacja kasy.
 2. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.
 4. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych, w tym skontrum zbiorów bibliotecznych.
 5. Inwentaryzacja obcych środków trwałych.
 6. Inwentaryzacja składników, z których nauczyciele lub uczniowie korzystają poza jednostką.
 7. Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych, ich wycena oraz zasady dokonywania kompensat.
 8. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.
 9. Odpowiedzialność (kierownika, głównego księgowego oraz pracowników) za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami.
 10. Dyskusja.

PROWADZĄCA:

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu, w jasny i przystępny sposób, przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych. Wieloletni ekspert w FRDL, wysoko oceniany przez uczestników.

ADRESACI:

Zespoły pracownicze jednostek oświatowych, ich organów prowadzących i/lub jednostek obsługujących (CUW/ZEAS) biorący udział w przygotowaniu, przeprowadzeniu i rozliczeniu inwentaryzacji, w tym szczególnie:

 • kierownicy i główni księgowi jednostek oświatowych oraz Centrów Usług Wspólnych,
 • pracownicy merytoryczni – wchodzący w skład komisji inwentaryzacyjnych, kontrolerzy spisowi, rachmistrze spisowi, magazynierzy i intendenci,
 • pracownicy właściwi rzeczowo w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, znakowania pól spisowych, tworzenia, obiegu i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych,
 • osoby odpowiedzialne materialnie.