WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:
Podczas proponowanego szkolenia zamkniętego kompleksowo przeanalizujemy zasady prowadzenia postępowania administracyjnego od podstaw.
Krok po kroku omówimy zagadnienia związane z wszczęciem postępowania, procedurą administracyjną jego prowadzenia, aż po wydanie decyzji i jej doręczenie. Przedstawimy ostanie zamiany w KPA wraz z tymi najnowszym w zakresie zasady pisemności w KAP doręczeń elektronicznych z uwzględnieniem obligatoryjnego doręczania przy pomocy PURDE.
Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy. Po każdym module uczestnicy rozwiązują praktyczne przypadki przygotowane w oparciu o orzeczenia sądów administracyjnych.

 

CELE I KORZYŚCI:
• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych z oparciu o najnowsze przepisy KPA z uwzględnieniem zmian z zakresu doręczeń elektronicznych.
• Dowiesz się:
- Jak prawidłowo wszcząć postępowanie administracyjne?
- Jak prawidłowo liczyć terminy na załatwienie sprawy?
- Jak zapewnić stronom prawo czynnego udziału w postępowaniu?
- Jak skutecznie doręczać korespondencję także z uwzględnieniem zasad wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych?
• Poznasz zasady skutecznego doręczenia w sytuacji, gdy w postępowaniu uczestniczy tylko jedna strona, w sytuacji gdy mamy do czynienia z wielością stron postępowania. Co w sytuacji gdy stronami postępowania są małżonkowie zamieszkali pod tym samym adresem. 2 decyzje w jednej kopercie?
• Uzyskasz odpowiedzi na między innymi następujące pytania:
- Czy datą wszczęcia postępowania jest dzień złożenia wniosku, czy też dzień jego uzupełnienia jeśli wniosek był niekompletny?
- Czy możemy przedłużyć postępowanie od razu o 3 miesiące?
- Czy miesiąc to 30 dni?
- Na czym polega „fikcja doręczenia” i jaka jest jego skuteczność?
- Komu doręczyć decyzję w przypadku śmierci strony?
- Jak redagować uzasadnienie pisma w postępowaniu administracyjnym, aby ich treść była zrozumiała dla stron? (język urzędowy).
- Jaka jest różnica między ostatecznością a prawomocnością decyzji?
- Czy zamieszczanie danych osobowych (imię, nazwisko i adres) stron postępowania w decyzji jest zgodne z RODO?

 

PROGRAM:
1. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne:
• Interpretacja zasady pisemności: załatwianie spraw drogą telefoniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków komunikacji - zastosowanie praktyczne, „prostota i szybkość postępowania”.
• Zasada współdziałania organów: Jak reagować w przypadku braku odpowiedzi innego organu administracji w terminach przewidzianych przepisami prawa? Współdziałanie organów jako obowiązek. Zwołanie posiedzenia w trybie współdziałania.
• Zasada rozstrzygania wątpliwości, co do treści normy prawnej, na korzyść strony: Czy w praktyce administracyjnej, w postępowaniach na poziomie i instancji można ją skutecznie zastosować?
• Zasada informowania stron: Obowiązek informowania o okolicznościach faktycznych i prawnych.
• Zasada budowania zaufania obywatela do władzy publicznej: Co oznacza obowiązek kierowania się proporcjonalnością przy załatwianiu spraw?
• Zasada ugodowego załatwiania spraw: Jak realizować obowiązek rozstrzygania kwestii spornych między stronami o sprzecznych interesach?
• Zasada trwałości decyzji ostatecznych: Kiedy decyzje ostateczne stają się prawomocne?
• Zasada rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy na korzyść strony – przykłady.
2. Ostateczność, prawomocność i wykonalność decyzji administracyjnej - znaczenie pojęć.
3. Wszczęcie postępowania: Data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych? Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, przekazanie wniosku wg właściwości. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – przesłanki.
4. Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania: Forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony, procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem. Analiza orzecznictwa.Wniosek złożony mailem a pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
5. Terminy w postępowaniu administracyjnym: Sposoby obliczania terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Koniec terminu a sobota, niedziela i święto. „Podwójne awizo”.
6. Zawiadomienie o niezałatwienie sprawy w terminie: Przedłużenie terminu, niezbędne elementy zawiadomienia, wskazanie nowego terminu.
7. Elementy decyzji administracyjnej - język uzasadnienia.
8. Błędy w decyzjach i ich prostowanie: Jakie błędy można uznać za „oczywistą omyłkę pisarską”, a jakie nie? Przykłady.

9. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem, w tym na potrzeby prowadzonych postępowań: Upoważnianie pracowników prowadzących postępowanie do tych czynności. Opłaty skarbowe.
10. Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów: Elementy zawiadomienia, klauzula zawiadomienia o możliwości wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony - praktyczna realizacja art.10.
11. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego w tym doręczenia za granicę - doręczanie do Państw UE, członków EOG i Konfederacji Szwajcarskiej.
12. E-doręczenia.
• Publiczna usługa doręczenia elektronicznego (PURDE). Publiczna usługa hybrydowa (PUH). Zmiany w KPA wprowadzane ustawą o doręczeniach elektronicznych . KPA a prawo pocztowe - nowe obowiązki podmiotów publicznych w związku z wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych (terminy obowiązywania).
13. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki: Termin na złożenie oświadczenia, skuteczność odwołania oświadczenia.
14. Wyłączenie pracownika: Czy pracownik może brać udział w postępowaniu, w którym jedną ze stron jest szwagier, teściowa, bratanek? Jak liczy się stopnie pokrewieństwa i powinowactwa?
15. Podsumowanie.

 

PROWADZĄCY:
Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu KPA, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony "sygnalistów" i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych -szkolenia radnych). Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert - Urzędnik”, "Urząd na miarę Europy"). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education - Digital Literacy w Bergen (Norwegia) - współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie trenerskiej. Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień znajdują się liczne urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne JST /OPS, PUP, WUP, PCPR, ZDP, placówki oświatowe/ oraz m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku i Olsztynie, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie, Oddział Lubuski NFZ, Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Łódzki Urząd Wojewódzki, Sądy Okręgowe w Świdnicy i Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz wiele innych.