Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza urzędy administracji samorządowej do Konkursu "Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej".

Celem Konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk i ich popularyzacja poprzez publikacje, zwłaszcza na stronie internetowej i newsletterach organizatora i licznych patronów medialnych oraz instytucji współpracujących. Podsumowanie Konkursu i prezentacja wyróżnionych praktyk odbędzie się podczas VI Krajowego Kongresu Sekretarzy organizowanego 19-20 października 2022 r. w Warszawie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Krajową Radę Forów Sekretarzy w JST.

Prowadzenie efektywnych działań w obszarach zarządzania stanowi jedno z najważniejszych wyzwań administracji samorządowej. Stałe analizowanie, w jakim kierunku prowadzone są działania, informacja zwrotna o celowości podejmowanych działań ma zadanie inspirujące i rozwojowe i stoi u podstaw realizacji konkursu.

Prowadzone działania zarządzających wpływają na efektywność poszczególnych samorządów i ich konkurencyjność w zakresie realizacji polityk publicznych. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do podzielenia się zrealizowanymi wdrożeniami, które będą dobrym przykładem i wzorem do dalszego rozwoju działania samorządu.

Doceniane są nie tylko rozwiązania kompleksowe dotyczące działania urzędu, ale także osiągnięcia w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi i obsługi klientów.

Zgłoszone mogą zostać pojedyncze procesy zarządzania i obsługi.

Obszary w ramach który mogą następować zgłoszenia do konkursu to:

 • rozwiązania dot. współpracy z klientem urzędu,
 • wdrożenie innowacyjnych sposobów obsługi klienta,
 • wprowadzenie benefitu dla pracowników,
 • usprawnienie procesu rekrutacyjnego i wdrożenie programu adaptacji pracowników w nowym miejscu pracy,
 • działania zapobiegające rotacji pracowników,
 • program żegnania się z osobami z organizacji,
 • dokonanie istotnych zmian w ścieżce rozwoju pracowników,
 • system premiowania pracowników na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych i obsługi,
 • usprawnienia komunikacji w urzędzie,
 • dostosowanie funkcjonowania zespołu/urzędu do pracy zdalnej/hybrydowej,
 • usprawnienie obiegu dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • programy i projekty angażujące pracowników w kwestie partycypacji społecznej, mające też wpływ na np. na kulturę organizacyjną urzędu,
 • angażowanie pracowników w rozwój innych osób z instytucji.

Powołana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej kapituła nagrodzi za nowatorstwo i osiągnięcia w określonych obszarach statuetkami oraz wyróżnieniami oraz Certyfikatem „Dobra Praktyka Zarządzania w Administracji Samorządowej” urzędy jako jednostki administracji samorządowej lub indywidualnych pracowników jako przedstawicieli konkretnych jednostek administracji samorządowej.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Główną nagrodą w konkursie jest Voucher w kwocie 2.500 zł na szkolenia realizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Dodatkowe nagrody w postaci np. książek pochodzą od sponsorów.

Partnerem biznesowym konkursu w 2022 roku jest Wolters Kluwe
r.

Korzyści z uczestnictwa w Konkursie:

 • okazja do podsumowania wdrożonych rozwiązań w zarządzaniu w instytucją,
 • potwierdzenie profesjonalizmu w zakresie zarządzania kadrami w administracji samorządowej i dbania o współpracę z mieszkańcami
 • porównanie swoich doświadczeń z doświadczeniami innych urzędów
 • zaprezentowanie nagrodzonych rozwiązań w trakcie VI Krajowego Kongresu Sekretarzy
 • popularyzacja osiągnięć urzędu i jego pracowników.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać mailowe zgłoszenie do biura konkursu.

Zgłoszenie należy przesłać na wniosku, który jest załącznikiem do regulaminu.

Kryteria wg których kapituła konkursu będzie oceniać przysłane zgłoszenia:

 • Innowacyjność podejścia do rozwiązania problemów i wyboru wdrożonych rozwiązań,
 • Uniwersalność – czyli możliwość wdrożenia danego rozwiązania w innych urzędach,
 • Zasięg oddziaływania - liczba pracowników/klientów, którzy skorzystali i potencjalnie będą mogli skorzystać w przyszłości na wdrożeniu rozwiązaniu,
 • Mierzalność efektów - jaką zmianę wywołał wdrożony projekt, jak określono i zrealizowano wskaźniki efektywności,
 • Dopasowanie do potrzeb jednostki/klienta – czy projekt był odpowiedzią na wcześniej prowadzone badania i analizy lub zgłaszane wnioski, w jakim zakresie jego przygotowanie i wdrożenie odbywało się z udziałem grup interesariuszy (klienci, pracownicy), na ile przedsięwzięcie było komplementarne z innymi działaniami urzędu;

Na zgłoszenia czekamy do 26 września 2022 (godz. 24.00). Wypełniony i podpisany wniosek (skan lub podpis kwalifikowany) na adres konkurs@frdl.org.pl.

Przesłane wnioski po tym terminie nie będą rozpatrywane.

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni w indywidualnych wiadomościach
mailowych i telefonicznie.

Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami RODO.

WNIOSEK DO POBRANIA
Regulamin konkursu - "Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej"

Biuro Konkursu:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Warszawa ul. Żurawia 43
Tel. 660 70 10 13
Mail: konkurs@frdl.org.pl