Raport roczny 2011

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 49

ROK PUBLIKACJI: 2012

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

W roku 2011 Fundacja wypełniała swoją misję podejmując działania w czterech głównych
obszarach:

1. sprawna administracja publiczna;
2. budowanie więzi lokalnych;
3. lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny;
4. rozwój demokracji w krajach dokonujących transformacji ustrojowej.

Były to inicjatywy wspierające rozwój samorządności terytorialnej związane z podnoszeniem
kompetencji przedstawicieli administracji publicznej i władz lokalnych, działania na rzecz rozwoju
sektora organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych, mająca na celu zwiększenie
współpracy tych środowisk w zarządzaniu sprawami lokalnymi, w tym rozwoju społecznego
i gospodarczego na danym terenie. Fundacja widzi swoją rolę jako instytucji stymulującej
i ułatwiającej tę współpracę. Dlatego sieć jej regionalnych ośrodków szkoleniowo-doradczych stale
podejmuje inicjatywy budowania platform porozumienia, wymiany doświadczeń i współdziałania
różnych grup społecznych dla jak najlepszego zarządzania sprawami lokalnymi w interesie i przy
współudziale wszystkich mieszkańców. W roku 2011 najważniejszym działaniem w tej dziedzinie
była realizacja partnerskiego projektu systemowego „Decydujmy razem” poświęconego rozwojowi
partycypacji publicznej w samorządach (więcej o projekcie w rozdziale: Działalność projektowa),
a także prowadzenie w całej Polsce sieci forów samorządowych, grupujących pracowników
i przedstawicieli różnych branż władz i administracji samorządowej.