SZKOLENIE ADRESOWANE DO:
kadry zarządzającej urzędów i instytucji, pracowników działów kadrowych, pracowników działów organizacyjnych, pracowników działów administracyjnych, pracowników działów kontroli i audytu, osób zainteresowanych zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
- Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy z zakresu ocen okresowych pracowników oraz narzędzi i metod wykorzystywanych w procesie oceny w tym prezentacja przykładowych systemów ocen okresowych pracowników.
- Zdobycie i/lub poszerzenie wiedzy na temat roli rozmowy oceniającej i czynników psychologicznych mających wpływ na uzyskanie efektywności systemu ocen okresowych.
- Poszerzenie rozumienia oceny pracowniczej jako narzędzia służącego wspieraniu rozwoju pracowników, monitorowania postępów ich pracy oraz motywowania do efektywniejszej pracy.
- Omówienie przykładowych arkuszy i regulaminów ocen okresowych.
- W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykładowe sposoby projektowania i wdrażania systemu ocen okresowych oraz konstruowania narzędzi dokonywania ocen okresowych opartych na kompetencjach, połączonych z czynnikiem motywacyjnym.
- Praktyczne tworzenie opisów poszczególnych kompetencji podlegających ocenie.
- Zapoznanie uczestników z przykładowymi dokumentami wykorzystywanymi w procesie ocen okresowych pracowników.

METODY SZKOLENIOWE:
Wykład zawierający niezbędny pakiet wiedzy; analiza praktycznych przypadków, prezentacja
multimedialna, omówienie wzorów dokumentów, odpowiedzi na pytania uczestników.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Podstawy prawne dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych
a) Podstawowe informacje z ustawy dotyczące oceny okresowej pracowników
b) Terminy dokonywania oceny okresowej pracowników
c) Kryteria oceniania pracowników samorządowych – jak wybrać kryteria do oceny na danym stanowisku pracy, aby zagwarantować obiektywność podczas procesu oceniania
d) Obowiązki bezpośredniego przełożonego w procesie oceny pracownika
e) Etapy dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych
2. Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej organizacji
3. Uwarunkowania systemu ocen okresowych
4. Działania poprzedzające wprowadzenie systemu ocen okresowych w organizacji
5. Metody oceny pracowników
6. Dokumentacja związana z procesem oceny pracownika
7. Wybór i ustalenie kryteriów oceny

a) Ustalanie kryteriów podlegających ocenie
b) Wagi kryteriów
c) Jak wybrać kryteria adekwatne do oceny na danym stanowisku pracy
8. Ocenianie pracowników przez kompetencje
a) Definicja kompetencji zawodowych i ich wykorzystanie w procesie ocen pracowników
b) Ustalenie i wybór kompetencji do oceny
c) Opis kompetencji podlegających ocenie i ich wagi
d) Ocena pracy w oparciu o kompetencje - dlaczego warto wdrażać ten typ oceny?
9. Analiza przykładowych arkuszy okresowej oceny pracownika
10. Skutki dokonania negatywnej oceny pracownika
11. Tryb odwoławczy od dokonanej oceny
12. Najczęstsze błędy w procesie oceniania
13. Ocenianie przełożonych przez podwładnych
14. System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki personalnej organizacji w szczególności polityka płacowa, polityka szkoleniowa, kształtowanie ścieżek kariery, awanse, przeniesienia lub zwolnienia pracowników
15. Podsumowanie zajęć w tym odpowiedzi na końcowe pytania uczestników.

PROWADZĄCY:
Długoletni pracownik samorządowy. Aktywny kontroler wewnętrzny. Długoletni praktyk w zakresie zarządzania. Praktyk w zakresie tworzenia regulaminów oceny pracowników.