Program:
1. Administrator Danych Osobowych w gminie, powiecie. Rada jako ADO, radny jako ADO – problemy interpretacyjne, wyjaśnienia UODO, praktyka.
2. Odrębni administratorzy a dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Inspektor ochrony danych w urzędzie, a IOD w organie stanowiącym.
4. Sesje rad i posiedzenia komisji a ochrona danych na sesjach. Podejmowanie uchwał, publikowanie uchwał, obowiązki radnych na sesjach rad, uprawnienia radnych na sesjach rad. Uprawnienia komisji rad gmin i rad powiatów, nagrywanie komisji przez radnych, nagrywanie komisji, uprawnienia przewodniczącego komisji, zapisy statutowe, wyłączenie jawności komisji
5. Procedury postępowania w związku z transmisją i nagrywaniem sesji, a także dalszym udostępnianiem nagrań – zalecenia UODO.
6. Realizacja obowiązku informacyjnego z art. 13 i art. 14 RODO
7. Okres przechowywania danych a publikacja na BIP nagrań z sesji rad.
8. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji przez radę gminy, prace komisji skarg i wniosków a ochrona danych osobowych. Omówienie całej procedury w kontekście ochrony danych osobowych. Podejmowanie uchwały o rozpatrzeniu skargi, wniosku i petycji, publikacja uchwał. Praca na komisjach skarg i wniosków. Kiedy realizować obowiązki informacyjne.
9. Uprawnienia informacyjne radnych - podstawy prawne, sposoby udostępnienia a ochrona danych osobowych. Obowiązki radnego jako ADO. Publikacja uzyskanych przez radnych materiałów na mediach społecznościowych- czy jest to możliwe. Zalecenia UODO.
10. Prawo wstępu do pomieszczeń.
11. Prawo uzyskiwania informacji i materiałów.
12. Wgląd w działalność urzędu.
13. Ograniczenia w realizacji uprawnień radnych: dobra osobiste. Tajemnica prawnie chroniona.
14. Wniosek radnego o udostępnianie informacji publicznej. Uprawnienia radnych w zakresie dostępu do informacji publicznej. Praktyczne omówienie procedury udostępniania informacji publicznych.
15. Dane osobowe radnych jako pełniących funkcje publiczne, jakie dane osobowe radnych może przetwarzać i udostępniać Gmina.
16. Pytania i odpowiedzi.