Program:
I. CZĘŚĆ – Wprowadzenie teoretyczne i prawne

• Po co radnym są mieszkańcy, czyli o idei i celach partycypacji społecznej
• Partycypacja mieszkańców w procesach decyzyjnych. Uprawnienie czy obowiązek?
• Czy demokracja jest jedna czy jest kilka demokracji? O różnicach pomiędzy demokracją przedstawicielską, bezpośrednią, partycypacyjną i deliberatywną
II. CZĘŚĆ – Praktyczne omówienie instytucji partycypacyjnych
• Podstawy prawne, cele i zasady oraz sposoby realizacji zadań z zakresu partycypacji
• Rola rady oraz radnych w kształtowaniu lokalnych przepisów regulujących narzędzia partycypacyjne
• Dobre i złe praktyki
• Omówienie orzecznictwa
1. Referendum lokalne jako jedyna wiążąca instytucja demokracji bezpośredniej w samorządach
o Kto i w jakich sytuacjach może zainicjować referendum lokalne?
o Kto decyduje o treści pytania referendalnego?
o Czy referendum lokalne może być zorganizowane w dniu wyborów samorządowych?
o Kiedy referendum jest ważne, a kiedy wiążące?
o Czy frekwencja referendalna ma znaczenie?
o Czy w referendum można odwołać radnego?
o Czy rada może być inicjatorem referendum lokalnego i w jakich przypadkach?
2. Konsultacje społeczne jako niewiążąca forma zasięgania opinii mieszkańców
o Jaki jest cel konsultacji społecznych?
o Kiedy należy, a kiedy można zorganizować konsultacje społeczne?
o Jaka jest formalna i praktyczna rola rady w zakresie wyboru form i sposobów konsultacji z mieszkańcami?
3. Budżet obywatelski jako przykład współdecydowania o wydatkowaniu środków publicznych
o Jaki jest cel budżetu obywatelskiego?
o Ile pieniędzy trzeba/ można przeznaczyć na projekty w ramach budżetu obywatelskiego?
o Jakie zadania mogą być sfinansowane ze środków budżetu obywatelskiego?
o Czy radny może złożyć projekt do budżetu obywatelskiego?
o Kto może brać udział w głosowaniu?
o Czym się różnią budżety obywatelskie gmin, powiatów i województw?
o Jaka jest formalna i praktyczna rola rady w zakresie regulowania procesu budżetu obywatelskiego?
4. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako forma uspołecznienia procesu stanowienia prawa lokalnego
o Jaki jest cel i zakres prawa mieszkańców do wniesienia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej?
o Kto i jak może utworzyć komitet inicjatywny?
o W jakich sprawach można wnieść inicjatywę uchwałodawczą?
o Czy mieszkańcy mogą wymusić na radzie uchwalenie konkretnej uchwały?
o Jaka jest formalna i praktyczna rola rady w zakresie regulowania zasad wnoszenia przez mieszkańców projektów uchwałodawczych?
5. Rady młodzieżowe i rady seniorów jako przestrzeń dialogu międzypokoleniowego
o Jakie kwestie należy obligatoryjnie uregulować w statucie młodzieżowej rady i rady seniorów?
o Czy w radzie seniorów mogą zasiadać tylko osoby starsze?
o Czy radny może być opiekunem młodzieżowej rady?
o Jakie uprawnienia mogą/ muszą mieć rady młodzieżowe i rady seniorów?
6. Panele obywatelskie jako innowacje deliberatywne stawiające losowo wybranych obywateli w centrum procesu decyzyjnego
o Czym jest panel obywatelski i jaki jest jego cel?
o Dlaczego w panelu obywatelskim biorą udział tylko losowo wybrani mieszkańcy?
o Jaka jest rola radnych w procesie panelowym?
o Ile kosztuje zorganizowanie panelu obywatelskiego?
o Kto wybiera i zaprasza ekspertów w panelu obywatelskim?
o Czy rekomendacje panelu obywatelskiego trzeba obligatoryjnie wdrożyć w życie i w jakim czasie?
III. CZĘŚĆ – Podsumowanie
• Czas na dyskusję, pytania uczestników i inne sprawy