Program:
1. Finanse publiczne podstawowe pojęcia: środki publiczne, dochody, dochody bieżące i majątkowe, wydatki, wydatki bieżące i majątkowe, przychody, rozchody, nadwyżka/deficyt budżetowy, równanie budżetowe, jednostki sektora finansów publicznych.
2. Jawność i przejrzystość finansów publicznych.
3. Zasady gospodarowania środkami publicznymi m.in. klasyfikacja budżetowa, obieg i podstawowe zasady funkcjonowania dochodów i wydatków, zaciąganie zobowiązań, istota zaangażowania.
4. Budżet jednostki samorządu terytorialnego:
a. konstrukcja uchwały budżetowej jst,
b. tryb uchwalania i opiniowania, kompetencje organów jst w zakresie budżetu,
c. warunki dla budżetu jst,
d. realizacja budżetu jst i jego zmiany.
5. Wieloletnia Prognoza Finansowa JST:
a. założenia do WPF,
b. przedsięwzięcia w WPF - zasady planowania przedsięwzięć,
c. prognoza spłaty długu jako element WPF,
d. okres sporządzania WPF i jej elementów składowych,
e. zgodność WPF z budżetem jednostki samorządu terytorialnego,
f. konstrukcja uchwały w sprawie WPF. Tryb uchwalania i opiniowania WPF. Kompetencje organów JST w zakresie WPF,
g. upoważnienia do zaciągania zobowiązań a WPF,
h. monitorowanie realizacji WPF i jej zmiany.
6. Dyscyplina finansów publicznych – naruszenia, odpowiedzialność.
7. Sesja pytań i odpowiedzi.