Cele i korzyści:
• Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie statutu radnego na tle organów j.s.t. , a w szczególności organu stanowiącego, który radni współtworzą.
• Wszechstronnie przedstawione będą przysługujące radnym uprawnienia, także te związane z ochroną ich stosunku pracy, oraz spoczywające na nich obowiązki związane z wykonywaniem mandatu.
• Przedstawione zostaną zakazy dotyczące radnych, naruszenie których skutkuje wygaśnięciem mandatu przed upływem kadencji.  
• Podkreślona będzie szczególna pozycja przewodniczącego rady, do zadań którego należy organizowanie prac rady oraz prowadzenie jej obrad.

Program szkolenia:
1. Rada gminy/powiatu jako organ stanowiący i kontrolny – kompetencje i zakres działania.
2. Rada gminy/ powiatu w relacjach z organem wykonawczym.
3. Rada gminy/powiatu w relacjach z radą młodzieżową, radą seniorów oraz relacje rady gminy z organami jednostek pomocniczych (sołectw, dzielnic i osiedli).
4. Pozycja prawna przewodniczącego rady – zakres praw i obowiązków, w tym także wobec pracowników urzędu gminy/starostwa; reprezentacja rady na zewnątrz.
5. Znaczenie komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji w realizacji zadań rady.
6. Obowiązki i uprawnienia radnego wynikające ze sprawowania mandatu:
• Udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji;
• Udział w pracach instytucji, do których radny został wyznaczony bądź desygnowany;
• Prawo składania interpelacji i zapytań;
• Stały kontakt z mieszkańcami;
• Inicjatywa uchwałodawcza (zgodnie z regułami określonymi w statucie gminy/powiatu);
• Indywidualne uprawnienia kontrolne radnego – zakres i sposób realizacji.
7. Radny w relacji z organem wykonawczym i urzędem gminy/starostwem
8. Ochrona stosunku pracy radnego, w tym:
• Prawo do urlopu bezpłatnego (w określonych sytuacjach);
• Przywrócenie do pracy po wygaśnięciu mandatu (w określonych sytuacjach);
• Wymóg uzyskania zgody rady na rozwiązanie stosunku pracy z radnym;
• Obowiązek zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy/powiatu.
9. Diety i zwrot kosztów podróży:
a) Charakter prawny diety i jej wysokość;
b) Zasady potrąceń;
c) Podróż służbowa radnego i świadczenia przysługujące z tytułu podróży służbowej (diety oraz zwrot kosztu noclegów, przejazdów itp.).
10. Radny jako funkcjonariusz publiczny:
a) Ochrona prawna radnego jako funkcjonariusza publicznego przysługująca mu w związku z wykonywaniem mandatu;
b) Odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia tzw. przestępstw urzędniczych.
11. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez radnych:
a) Terminy składania oświadczeń;
b) Podmioty uprawnione do analizy oświadczeń;
c) Zakres informacji, które winny zostać podane w treści oświadczenia majątkowego.
12. Ustawowe zakazy dotyczące radnego (tzw. przepisy antykorupcyjne).
13. Wygaśnięcie mandatu radnego przed upływem kadencji:

a) Przesłanki wygaśnięcia mandatu;
b) Organy właściwe do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
c) Procedura.
14. Pytania uczestników.