Program:
1. Procedura uchwałodawcza:
• Uchwała rady jako forma wyrażenia woli przez organ kolegialny.
• Elementy uchwały.
• Uchwały rady a inne formy wyrażania woli przez radę: apele, rezolucje, stanowiska.
• Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza:
- Uchwała rady w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
- Odrębności w procedowaniu.
• Inicjatywa uchwałodawcza.
• Projekt nowej uchwały a uchwała zmieniająca.
• Projekt uchwały i jego elementy.
• Udział organu wykonawczego w opracowaniu projektu uchwały.
• Opracowanie projektu uchwały w radzie.
• Opiniowanie projektów uchwał:
- Przez komisje rady.
- Przez radcę prawnego.
- Przez organ wykonawczy w przypadku inicjatywy rady.
• Praca w komisjach nad projektami uchwał z uwzględnieniem posiedzeń wspólnych komisji.
• Dostarczanie radnym projektów uchwał.
• Obradowanie nad projektem – poprawki i zmiany.
• Głosowanie uchwał na sesji.
• Podpisywanie uchwał i ich publikowanie oraz gromadzenie i udostępnianie.
• Przekazywanie uchwał do organu nadzoru.
2. Orzecznictwo.
3. Pytania i odpowiedzi.