SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA

W ramach projektu gminy otrzymują grant na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych wykraczających poza wymogi prawne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotem konsultacji społecznych może być nowy lub zmieniany dokument planistyczny: - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Wszystkie regiony
W realizacji
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Program USAID „Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE) to wieloletni program, realizowany w l. 2016-2022 na Ukrainie przez międzynarodową organizację Global Communities i finansowany przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest jednym z głównych partnerów tego projektu.
Ukraina
W realizacji
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA