WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:
Bez wątpienia promowanie etyki i kultury uczciwości w sektorze publicznym służy poprawie profesjonalizmu, komunikacji w urzędzie i tego jak współpracują i jak odbierani są jego pracownicy. Atutem oferowanego szkolenia jest bogaty program obejmujący choćby problematykę prawidłowej komunikacji, profilaktykę nadużyć, omówienie praktycznej problematyki i prawidłowych reakcji na te incydenty ze strony pracodawcy i pracowników, co pozwala chronić organizację przed negatywnymi incydentami w zakresie etyki i wykazać, że kierownictwo wykazuje należytą staranność w profilaktyce korupcji.

CELE I KORZYŚCI:
- Przygotowanie do wdrażania zasad etycznych w codziennym funkcjonowaniu urzędu.
- Poprawa kompetencji w zakresie komunikacji oraz wzmocnienie zaangażowania kierownictwa w promowaniu właściwych postaw poprzez uświadomienie zagrożeń dla infrastruktury etycznej organizacji.
- Priorytetem szkolenia jest przekazanie pracownikom skutecznych narzędzi i wiedzy jak przeciwdziałać i radzić sobie z współczesnymi zagrożeniami w sferze etyki, profilaktyka antykorupcyjna i przekazanie wiedzy w zakresie wykrywania, przeciwdziałania i wystąpienia nadużyć.

PROGRAM:
I. Etyka i kultura etyczna organizacji jako narzędzie walki z nadużyciami

1. Podnoszenie świadomości etycznej i kwalifikacji pracowników:
a) Czym jest etyka w pracy urzędnika? Etyka zawodowa. Znaczenie szerokie i wąskie.
b) Etyka a przepisy prawne - wzorzec normatywny a wzorzec etyczny.
c) Jak utrzymać etykę w urzędzie na odpowiednio wysokim poziomie?
d) Promowanie etyki – przykłady.
e) Praca urzędnika jako praca wymagająca stosowania zasad etyki zawodowej.
f) Zalety etyki zawodowej w administracji publicznej.
g) Infrastruktura etyczna w urzędzie.
2. Cele i instrumenty etyki zawodowej – różne aspekty etyki.
3. Zasady etyczne i poprawna komunikacja.
a) Służebna rola pracy urzędnika.
b) Kanon cech tworzących profesjonalnego urzędnika.
c) Współczesne badania w zakresie wpływu etyki urzędniczej na odbiór pracownika.
d) Zachowania nieetyczne i standardy postępowania w sytuacjach nieetycznych.
e) Konflikt jako sytuacja etycznie wymagająca. Przykłady sytuacji konfliktowych.
f) Konflikt a mobbing.
g) Jak nas widzą? Jakich urzędników ocenia się jako posiadających wysokie walory etyczne na
podstawie współczesnych badań.
h) „Na początek postawmy krzesła” – duże korzyści z prostych gestów.
i) Słowa mają wielką moc – używanie praktycznych sformułowań ( „potrzebuję” zamiast „musisz”,
sformułowania blokujące i generalizowanie jako nasz wróg „bo wy zawsze”…).
j) Poprawianie komunikacji – kształtowanie pozytywnego środowiska pracy.
k) Wzmacnianie wśród kadry kierowniczej kompetencji miękkich, wpływających na kształtowanie
właściwych postaw i ich promowanie wśród pracowników.
l) Obszary, w których szczególnie ważna jest etyka – sygnaliści, korupcja, nadużycia w prawie pracy.

II. Jak wykazać staranność w walce z nadużyciami?
1. Istota i formy korupcji w sektorze publicznym. Czynniki wpływające na rozwijanie się korupcji.
a) Osoba pełniąca funkcję publiczną a funkcjonariusz publiczny.
b) Korzyść majątkowa a osobista, obietnica korzyści.
c) Płatna protekcja – handel wpływami.
d) Korzyści o małej wartości – przyjęcie bukietu jako przykład kontratypu zwyczaju.
e) Podstawowe regulacje antykorupcyjne w Polsce.
f) Prawne i pozaprawne konsekwencje korupcji.
2. Założenia polityki antykorupcyjnej.
3. Konflikt interesów, przykłady i przeciwdziałanie konfliktowi interesów.
4. Identyfikowanie, reakcja i zapobieganie zdarzeniom korupcyjnym.

a) Zaangażowanie kierownictwa i rola instytucji.
b) Ocena ryzyka korupcyjnego.
c) Elementy procedury - polityka prezentowa i rejestry korzyści.
d) Skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych.
e) Misja służby publicznej i budowanie jej etosu.
f) Zasady zapobiegania zagrożeniu korporacyjnemu.
g) Kompetencje i zadania pracowników.
h) Monitorowanie i ocena zgodności.
i) Promowanie prawidłowych postaw i budowanie świadomości – szkolenia.
j) Skuteczna samoocena i postępowanie w incydentach korupcyjnych, sankcje.
k) Instytucjonalna kontrola wewnętrzna.
l) Zarządzanie ryzykiem korupcji na podstawie wytycznych w normie ISO.
5. Sposób postępowania w przypadku zaistnienia ryzyka korupcji.
a) Zachowanie podczas próby wręczenia korzyści.
b) Postępowanie z informacją o zdarzaniach korupcyjnych - Informowanie przełożonych o podejrzeniu
przestępstwa korupcyjnego.
c) Kanały zgłaszanie przestępstw korupcyjnych.
d) Zawiadamianie organów ścigania.
e) Powody zgłaszania korupcji – kiedy obowiązek społeczny a kiedy prawny, ochrona samego siebie,
ochrona współpracowników i zasady etyczne.

ADRESACI:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników jednostek administracji publicznej: państwowej i samorządowej wraz z kadrą kierowniczą tych jednostek, członków organów i pracowników spółek z udziałem JST i spółek komunalnych zajmujących się kwestiami zapobiegania nadużyciom.

PROWADZĄCA:
Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, doświadczony szkoleniowiec, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk prowadzący własną działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej, od ponad 10 lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora publicznego i prywatnego oraz NGO, wdrażaniem kodeksów etyki, zagadnieniami mobbingu i dyskryminacji, ochroną pracowników przed działaniami odwetowymi, wdrażaniem procedur sygnalizowania nieprawidłowości, doradztwem w zakresie tworzenia kompleksowych rozwiązań chroniących sygnalistów, przygotowaniem dedykowanych ocen ryzyka, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz procedurami antykorupcyjnymi, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykłada m.in. przedmioty związane z prawem Unii Europejskiej, compliance, przeciwdziałaniem nadużyciom oraz korupcją i praniem pieniędzy. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi i firmami szkoleniowymi.