WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Odpowiada on nie tylko za własne działania, ale także za zachowania swoich podwładnych, a nawet osób nie będących pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy. Na pracodawcę spada odpowiedzialność prawna za mobbing, bez względu na to kto jest jego sprawcą a kto ofiarą. Broniąc się przed zarzutami, pracodawca musi wykazać, że dochował należytej staranności przy przeciwdziałaniu mobbingowi m.in. przez szkolenie pracowników, informowanie o konsekwencjach mobbingu lub przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska. Tylko podjęcie realnych działań może uwolnić go od odpowiedzialności za mobbing. Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w Webinarium na którym to nasz ekspert wesprze uczestników i wskaże rozwiązania w/w zagadnieniach oraz pomoże rozwikłać trudne dla Państwa przypadki.

CELE I KORZYŚCI:

  • wskazanie zachowań, które powodują odpowiedzialność pracodawcy;
  • pokazanie działań, które podejmuje pracodawca które służą zapobieganiu mobbingowi w miejscu pracy;
  • omówienie zjawiska mobbingu w ujęciu prawniczym i rozbieżności w rozumieniu tego zjawiska;
  • nabycie umiejętności odróżniania mobbingu od innych niepożądanych zjawisk występujących w miejscu pracy;
  • poznanie negatywnych skutków wystąpienia mobbingu w miejscu pracy (po stronie pracodawcy i mobbera);
  • poznanie zasad tworzenia skutecznej polityki antymobbingowej;
  • poznanie zasad kontroli inspektora pracy w zakresie zwalczania mobbingu.

PROGRAM:

1. Definicja mobbingu:
a. analiza elementów definicji mobbingu na podstawie przepisu Kodeku pracy,
b. jak rozumieć w praktyce konieczność łącznego występowania poszczególnych elementów definicji mobbingu,
c. studium przypadku oparte na praktycznych przykładach, w tym najnowszym orzecznictwie sądowym (Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych) w zakresie definicji elementów mobbingu, a także łącznego występowania poszczególnych elementów,
d. rozbieżności w pojmowaniu mobbingu - czy każde (w ocenie pracownika) niesprawiedliwe traktowania pracownika oznacza mobbing, czy każdy konflikt w środowisku pracy musi prowadzić do mobbingu,
e. przykłady zachowań mobbingowych, a zachowania nie będące mobbingiem (45 cech mobbingu wg. Leymana); jak wygląda granica oddzielająca mobbing od działań, zachowań dopuszczalnych i właściwych w miejscu pracy.

2. Mobbing a:
a. naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
b. naruszenie dóbr osobistych,
c.naruszenie zasad współżycia społecznego,
d. konflikty w środowisku pracy.

3. Konflikt jako źródło mobbingu:
a. źródła konfliktów, reguły radzenia sobie z konfliktami,
b. mechanizm rozwoju zjawiska – od konfliktu do wykluczenia,
c. rozpoznawanie i rozwiązywanie konfliktów: wpływanie, zarządzanie,
d. znaczenie mediacji w rozwiązywaniu konfliktu.

4. Mobbing w kontekście pracodawca - pracownik:
a. upominanie pracownika,
b. stosowanie wobec pracownika kar porządkowych,
c. polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
d. powierzenie wykonywania innej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e. zgodny z prawem monitoring pracy pracowników,
f. krytyka ze strony pracodawcy lub przełożonego.

5. Obowiązki pracodawcy związane z mobbingiem:
a. obowiązek zwalczania mobbingu,
b. obowiązek prewencji mobbingu,
c. obowiązek powstrzymywania się od mobbingu.

6. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi:
a. na czym polega realne przeciwdziałanie mobbingowi przez pracodawcę,
b. studium przypadku oparte na praktycznych przykładach, w tym najnowszym orzecznictwie sądowym (Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych) w zakresie odpowiedzialności pracodawcy za przeciwdziałanie mobbingowi i podejmowania realnych działań w tym zakresie,
c. czy pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności w przypadku wystąpienia mobbingu w środowisku pracy?

7. Działania praktyczne zapobiegające negatywnym zjawiskom:
a. jak wydawać polecenia, nadzorować, kontrolować aby nie dać podstaw do oskarżenia przez pracownika o mobbing,
b. rozmowa z pracownikiem,
c. komunikacja w zespole,
d. zasady dotyczące kultury pracy,
e. reagowanie na niepożądane zjawiska.

8. Możliwe konsekwencje dla pracownika stosującego mobbing (mobbera):
a. dopuszczalność nałożenia kary porządkowej,
b. możliwość rozwiązania stosunku pracy z mobberem,
c. orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie możliwości dochodzenia odszkodowania od mobbera.

9. Ciężar dowodu w sprawach o mobbing:
a. akie okoliczności musi udowodnić pracownik, a jakie pracodawca w sprawie o zadośćuczynienie albo odszkodowanie,
b. praktyczne przykłady oparte na najnowszym orzecznictwie sądowym w tym zakresie.

10. Uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zwalczania mobbingu - środki pokontrolne stosowane przez inspektorów pracy.

 

Prowadząca - Prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. z doświadczeniem w przygotowaniu opinii prawnych. W działalności kontrolnej koncentrowała się na problematyce czasu pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Ponadto od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, a także ośrodkami zamiejscowymi Akademii, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.