Ważne informacje o szkoleniu:
Przymus bezpośredni, jako forma ingerowania w szeroko pojętą wolność, jest obwarowany wieloma przepisami, które pozwalają (lub nie), na jego zastosowanie. Złamanie prawa w tej delikatnej materii może narazić na szkody zarówno ZOZ jak też osobę zlecającą jego zastosowanie. Zgodnie z zapisami artykułu 18 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, każda osoba, w jakikolwiek sposób zaangażowana w proces unieruchamiania pacjenta, powinna być przeszkolona w zakresie przepisów prawa i aspektów medycznych tej procedury. Odpowiedzialni za szkolenie pracowników etatowych pozostają kierownicy (dyrektorzy), a w przypadku samozatrudnienia „kontraktobiorcy”, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których uczestnicy zapoznani zostaną z aktualnymi przepisami dotyczącymi stosowania i dokumentowania stosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób agresywnych.

Cele i korzyści:
• Zapoznanie i oswojenie z tematyką unieruchomienia oraz przymusu bezpośredniego.
• Pozyskanie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego zasad stosowania przymusu bezpośredniego.
• Nabycie umiejętności zachowania właściwej opieki nad chorym unieruchomionym oraz sporządzania dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami prawa.

Program:
1. Podstawy prawne stosowania przymusu bezpośredniego przez personel medyczny.
2. Przymus bezpośredni w placówkach medycznych innych niż psychiatryczne.
3. Dokumentacja sporządzana przy stosowaniu przymusu bezpośredniego i zasady jej uzupełniania.
4. Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania przymusu bezpośredniego.
5. Rodzaje przymusu bezpośredniego według przepisów prawa i wskazania do ich stosowania.
6. Możliwe powikłania somatyczne poszczególnych form przymusu bezpośredniego.
7. Przebieg unieruchomienia i stosowania przymusu.
8. Praktyczna demonstracja stosowania środków przymusu bezpośredniego i instruktaż dotyczący używanego sprzętu.
9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Adresaci:
Pracownicy służby zdrowia, w tym lekarze psychiatrzy, lekarze i pielęgniarki szpitali, domów opieki, zakładów opiekuńczo leczniczych, hospicjów, a także lekarze i pielęgniarki innych podmiotów leczniczych, w których może nastąpić konieczność zastosowania przymusu bezpośredniego, dysponenci zespołów ratownictwa medycznego i ratownicy medyczni zatrudnieni w różnych placówkach medycznych, a stosujący przymus bezpośredni, kierownicy i dyrektorzy placówek medycznych, na których zgodnie z ustawą ciąży obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego.

Informacje o prowadzącym:
Dr nauk medycznych, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista psychiatra, kierownik oddziałów psychiatrycznego i psychogeriatrycznego w SPZOZ Janów lubelski, pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultant psychiatra w SPSK Nr 4 w Lublinie. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu zarządzania placówkami służby zdrowia, autor i współautor ponad 140 pozycji fachowego piśmiennictwa z zakresu anatomii, psychiatrii i farmakoterapii oraz artykułów w periodykach medycznych.