Procesy demograficzne odgrywają stale zwiększającą się rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym gmin, powiatów, województw. Przyrost liczby ludności zwiększa zapotrzebowanie na dobra i usługi, uzasadniając w ten sposób potrzebę zwiększania produkcji i zatrudnienia, a w konsekwencji rozwija się gospodarka.

Spadek liczby ludności powoduje efekt przeciwny – następuje proces wyludniania się niektórych terenów, wyraźnie zmniejsza się popyt na dobra konsumpcyjne. Skłania to przedsiębiorców do ograniczania nakładów inwestycyjnych i zatrudnienia, co w konsekwencji prowadzi do dalszego zmniejszenia dochodów, popytu, co w efekcie spowalnia tempo rozwoju gospodarczego. Równolegle z wywołanymi w ten sposób problemami gospodarczymi zaostrzają się problemy społeczne. Następuje starzenie się ludności, zmniejsza aktywność zawodowa, mobilność terytorialna, wzrastają obciążenia ekonomiczne na rzecz osób starszych. Takie procesy występują aktualnie w Polsce, przy czym ich natężenie jest zróżnicowane terytorialnie. Zapraszamy do lektury!

Nr opinii: 7/2021