AUTOR: Piotr Budziak

ROK PUBLIKACJI: 2012

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: GSiA

Jednym z głównych celów działania FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie jest wspieranie środowisk samorządowych poprzez prowadzenie różnorodnych działań o charakterze konsultacyjno-doradczym i integracyjnym. Przykładem takiego działania jest powstałe w listopadzie 1992 r.


sekretarze_1Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski. Podczas spotkania założycielskiego, w którym wzięło udział blisko 30 skarbników z ówczesnego województwa krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, zebrani wyrazili wolę powołania Forum potwierdzając potrzebę zaistnienia gremium, które pozwoli na doskonalenie kompetencji zawodowych tej grupy pracowników oraz stworzy
płaszczyznę wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń osób zarządzających finansami jst.


Obecnie Forum liczy 185 skarbników (11 osób należy nieprzerwanie od pierwszego spotkania) gmin, miast i gmin, miast, starostw powiatowych i związków gmin, reprezentujących przede wszystkim województwo małopolskie, ale też śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie.


Podstawową formą pracy Forum jest działalność konsultacyjno-doradcza realizowana w trakcie comiesięcznych jednodniowych spotkań w MISTiA, a także sesji wyjazdowych. W ciągu 20 lat funkcjonowania Forum przedyskutowano setki zagadnień dotyczących sfery finansów publicznych, a szczególnie gospodarki finansowej jst.


sekretarze_2Naszymi konsultantami i doradcami byli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, prezesi i członkowie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, reprezentanci środowiska akademickiego Krakowa, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Izby Skarbowej, a także niezależni konsultanci. Gośćmi Forum byli także eksperci zagraniczni – skarbnicy Essen i Lille.


Członkowie Forum przygotowywali wielokrotnie wystąpienia skierowane do władz centralnych i parlamentarzystów, zawierające propozycję zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania sfery finansów publicznych, zwłaszcza w odniesieniu do jst.


Merytorycznym akcentem jubileuszu Forum była, zorganizowana 9 października br. w Krakowie, konferencja Perspektywy finansów samorządów terytorialnych. Jej tematyka dotyczyła pożądanych kierunków zmian w finansowaniu samorządów. Ewolucja systemu zasilania samorządów od początku jego funkcjonowania, przedstawiona przez prof. Marię Kosek-Wojnar, wykazuje jego związek ze zmianami w finansach publicznych państwa, a w szczególności zmianami w systemie podatkowym. Zmiany w przepisach o finansowaniu samorządów nie tyle prowadziły do powstania spójnego systemu zasilania samorządów, co podążały za innymi zmianami w prawie. Konieczność zmian w systemie finansowania samorządów w kierunku wzmocnienia ich autonomii, poprzez zwiększenie wagi dochodów własnych, wydaje się być oczywista.


Dążenie do większej samodzielności samorządów będzie, zdaniem prof. Krzysztofa Surówki, napotykać na przeszkody choćby z tej przyczyny, że znaczna część dochodów samorządów pochodzi z transferów z budżetu państwa, a podmiot przekazujący środki z natury rzeczy ma przewagę nad beneficjentem, narzucając m.in. mierniki stanowiące podstawę określania wysokości przekazywanych środków.


Jako postulowane zmiany w systemie finansowania samorządów wymienił prof. Krzysztof Surówka reformę podatku od nieruchomości, wprowadzenie dodatków zamiast udziałów w podatkach dochodowych i szukanie innych źródeł dochodów.


Zmiany w zakresie finansów samorządowych dotyczą wielu aspektów, w tym szczególnie w zakresie konstrukcji uchwały budżetowej. Przedstawione przez Wojciecha Lachiewicza zmiany legislacyjne dotyczące uchwały budżetowej pokazują proces doskonalenia prawa w tym zakresie. Wciąż jednak pozostaje pole do optymalizacji przepisów prawa. Można śmiało skonkludować, że system finansów samorządowych będzie ulegał zmianom, zarówno w celu jego doskonalenia, jak i z powodu konieczności jego dostosowania do zmieniającego się prawa.


Piotr Budziak


Skarbnik gminy Zabierzów,


Wiceprezes Zarządu Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski


Tekst pochodzi z „Gazety Samorządu i Administracji” nr 22, 22.11.2012.