"Zarządzanie strategiczne w samorządzie lokalnym" - podsumowanie debaty (listopad 2013)

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 13

ROK PUBLIKACJI: 2013

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

W październiku 2013 roku FRDL zorganizowała w Warszawie debatę poświęconą zarządzaniu strategicznemu w samorządach.


W debacie wzięli udział wybitni przedstawiciele władz publicznych (zarówno samorządowych, jak i centralnych) oraz świata nauki:

Dr Adam Aduszkiewicz, Prezes Zarządu FRDL
Agnieszka Dawydzik. Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Dr Marian Kachniarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr Adam Kowalewski, Przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej, Przewodniczący Rady Nadzorczej FRDL,
Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki
Piotr Krasucki, Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Janusz Król, Prezes Municipium S.A.
Krzysztof Lutostański, Wiceprezes Zarządu FRDL
Dr hab. Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. Jerzy Regulski, Doradca Społeczny Prezydenta RP, Prezes FRDL
Dr hab. Joanna Staręga – Piasek, Doradca Społeczny Prezydenta RP, Członek Rady Nadzorczej FRDL
Marzena Wojda, Dyrektor Programowy FRDL
Wojciech Wróblewski, Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Dr Cezary Trutkowski, Uniwersytet Warszawski
Andrzej Trzęsiara, Departament Współpracy z JST, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji


We wstępie raportu czytamy: "Potrzeba doskonalenia zarządzania strategicznego w polskich samorządach jest silnie akcentowana przez różne środowiska i w zasadzie nie podlega dyskusji. W świetle prowadzonych badań oraz w opiniach ekspertów samorządowych uchwalane przez gminy strategie bardzo często mają niewiele wspólnego z efektywnym, skutecznym i perspektywicznym zarządzaniem. Często są to dokumenty pisane przez administrację dla administracji. Służą głównie spełnieniu wymogu formalnego przy ubieganiu się o środki zewnętrzne lub ewentualnie podporządkowane są celom promocyjnym gminy, miasta, czy powiatu. Rzadko bywają spójną koncepcją działania programującą rozwój wspólnoty samorządowej.

W przekonaniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Jednym z podstawowych celów działań skierowanych do polskiego samorządu w nowej perspektywie budżetowej UE powinna być poprawa zarządzania strategicznego na wszystkich szczeblach zarządzania. Działania te powinny prowadzić do rezultatów mierzonych w kategoriach poprawy jakości i efektywności usług realizowanych przez samorząd oraz zwiększenia udziału społecznego w planowaniu polityk publicznych".