Program:

1. Statut jako akt prawa miejscowego – uwagi ogólne.
2. Obligatoryjna treść statutu i problemy praktyki legislacyjnej:

2.1. organizacja wewnętrzna i tryb pracy organów gminy,
2.2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych,
2.3. zasady i tryb działania komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji
2.4. zasady tworzenia i działania klubów radnych,
2.5. zasady udziału przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady gminy,
2.6. uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
3. Redagowanie uchwał statutowych – wzorce, schematy i formuły redakcyjne:
3.1. tytuł i podstawa prawna oraz inne „stałe” elementy uchwał statutowych,
3.2. podział na jednostki redakcyjne i systematyzacyjne podstawą właściwego stosowania statutu i dlaczego nie należy nadużywać załącznika przy redagowaniu statutu,
3.3. poprawne techniki prawodawcze w przepisach statutowych i najczęściej popełniane błędy:
a) niepotrzebne lub niekonsekwentne „słowniczki”,
b) jak uniknąć powtarzania/modyfikacji przepisów ustawowych,
c) uchwały zmieniające i proste reguły technik nowelizacyjnych.
3.4. przepisy przejściowe i dostosowujące jako konsekwencja zmian przepisów statutowych w trakcie kadencji.
4. Tekst jednolity statutu – charakter prawny i podstawowe wymogi formalne jego prawidłowego opracowania.