• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skuteczna realizacja kontroli zarządczej w jednostce administracji publicznej

online

Kontrola zarządcza jest bardzo istotnym zagadnieniem w jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z tym proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze element kontroli zarządczej, m.in. jej cele, standardy czy zarządzanie ryzykiem.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie pozwoli Państwu na uzyskanie usystematyzowanej, praktycznej wiedzy na temat adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej. Program szkolenia uwzględnia tak ważne aspekty jak proces zarządzania ryzykiem oraz standardy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Na szkoleniu nabiorą Państwo umiejętności określania celów wraz z miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zastosowania zarządzania ryzykiem jako narzędziem rozwiązywania problemów na poziomie jednostki. Udostępniony zostanie Państwu komplet procedur, dokumentów oraz polityk, na bazie których z łatwością dostosują je Państwo do potrzeb własnej jednostki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie umiejętności oceny systemu kontroli zarządczej na przykładach z praktyki jst.
 • Zapoznanie się z dokumentacją kontroli zarządczej m.in. zarządzeniami, regulaminami, instrukcjami, samooceną, identyfikacją i analizą ryzyka.
 • Nabycie umiejętności przełożenia przepisów oraz standardów na poprawę faktycznego funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych
zwiń
rozwiń
Program
 1. Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych w 2023r.
 2. Regulacje prawne kontroli zarządczej - standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wytyczne ministerialne.
 3. Obszary kontroli zarządczej w świetle ustawy o finansach publicznych oraz standardów i wytycznych ministerialnych.
 4. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności mechanizmów kontroli zarządczej.
 5. Obszary kontroli zarządczej w aspekcie środowiska wewnętrznego jednostki:
 • przestrzeganie wartości etycznych,
 • kompetencje zawodowe,
 • struktura organizacyjna,
 • delegowanie uprawnień.
 1. Obszary kontroli zarządczej w aspekcie celów.
 2. Obszary kontroli zarządczej w aspekcie zarządzania ryzykiem:
 • identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów,
 • analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia,
 • wybór reakcji na ryzyko a monitorowanie ryzyk i efektywności podejmowanych działań,
 • sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem,
 • zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów.
 1. Mechanizmy kontroli zarządczej jako odpowiedź na ryzyko:
 • dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, w tym sprawozdawczość,
 • sprawowanie nadzoru
 • ciągłość działalności,
 • ochrona zasobów
 • szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmujące m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji,
 • mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.
 1. Obszary kontroli zarządczej w aspekcie informacji i komunikacji:
 • pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji,
 • komunikacja wewnętrzna,
 • komunikacja zewnętrzna.
 1. Obszary kontroli zarządczej w aspekcie monitorowania i samooceny:
 • system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań,
 • ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki (samoocena – warsztaty),
 • ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego,
 • źródła informacji o stanie kontroli zarządczej.
 1. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:
 • na poziomie kontroli jednostki sektora finansów publicznych (tzw. I poziom kontroli dotyczący wszystkich jednostek organizacyjnych),
 • na poziomie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (tzw. II poziom kontroli).
 1. Proces realizacji kontroli zarządczej:
 • obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników,
 • dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne),
 • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej,
 • sposoby ujęcia kontroli zarządczej w regulaminie organizacyjnym jednostki i innych aktach kierownictwa wewnętrznego.
 1. Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO):
 • najczęstsze błędy w zakresie kontroli zarządczej (wewnętrznej),
 • typowe zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli zarządczej.
 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niewykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, zarządy Jednostek, kierownicy jednostek organizacyjnych, sekretarze, skarbnicy, główni księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo-księgową, audytorzy, kontrolerzy, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, niezależny konsultant, audytor kadrowy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Czynny Koordynator ds. kontroli zarządczej w urzędach i ich jednostkach. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego oraz procedur AML. Posiada wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, rachunkowości, ekonomii. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, przeprowadza audyty po kontroli RIO, NIK. Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw i urzędów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 grudnia 2023 r.