• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odpowiedzialność w zakresie finansów publicznych - Lubelskie Forum Sekretarzy

Przy zgłoszeniu do 6 października – 399 zł.

Ważne informacje o szkoleniu

Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Nie dla wszystkich Sekretarzy JST są one w pełni jasne i czytelne, a przecież również ponoszą odpowiedzialność w tym zakresie.
Najbliższa sesja w ramach Lubelskiego Forum Sekretarzy poświęcona będzie właśnie omówieniu tych zagadnień, a tym samym podniesieniu i uporządkowaniu wiedzy uczestników w sposób łatwy i zrozumiały w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Zarząd Sekretarzy Województwa Lubelskiego zapraszają Państwa do współtworzenia Forum!
Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach szkoleniowych oraz do zrzeszenia się w Forum!
Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce https://frdl.lublin.pl/fora/forum-sekretarzy/dolacz-do-forum-2

zwiń
rozwiń
Program

1. Finanse publiczne:
• Pojęcia: środki publiczne, dochody, dochody bieżące i majątkowe, wydatki, wydatki bieżące i majątkowe, przychody, rozchody, nadwyżka/deficyt budżetowy, równanie budżetowe, jednost-ki sektora finansów publicznych.
• Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w systemie finansów jst.
• Jawność i przejrzystość finansów publicznych.
• Zasady gospodarowania środkami publicznymi m.in. klasyfikacja budżetowa, obieg i podsta-wowe zasady dotyczące dochodów i wydatków, zaciąganie zobowiązań, zaangażowanie.
• Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – podstawa fi-nansowego funkcjonowania JST.
• Wydatki niewygasające.
• Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny - istota.
• Dyscyplina finansów publicznych – naruszenia, odpowiedzialność.
2. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów woj. lubelskiego oraz wszyscy zainteresowani danym tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertką spotkania będzie wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Sekretarzy: 300 zł.
Koszt udziału dla pozostałych zainteresowanych z województwa lubelskiego: 459 zł., przy zgłoszeniu do 6 października – 399 zł.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.lublin.pl lub mailem na adres forumsekretarzy@frdl.lublin.pl do 9 listopada 2023r.

UWAGA: Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.