• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Najnowsze zmiany w wydawaniu zezwoleń i sprzedaży napojów alkoholowych po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i ostatniej nowelizacji KPA

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapraszamy na nie przede wszystkim pracowników wydziałów działalności gospodarczej, członków GKRPA, czy pełnomocników ds. profilaktyki.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia przekażemy maksymalny pakiet informacji dotyczących najnowszych zmian przepisów prawa, mających znaczenie dla pracy urzędników zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych. Omówimy między innymi:
• Tryb postępowania z przedsiębiorcami, którzy nie uiścili III raty opłaty do 30 września 2023 r. bądź w ciągu następnych 30 dni.
• Pełną procedurę wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwoleń.
• Trudności w prawidłowym stosowaniu przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym po śmierci przedsiębiorcy posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
• Jak zasady sprzedaży „energetyków” wpłyną na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu?
• Konsekwencje upływu terminu opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla organu i przedsiębiorcy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przeanalizowanie potrzebnych przepisów i ich zastosowania w praktyce.
• Przedstawienie aktualnej interpretacji treści obecnie obowiązujących przepisów ustaw „okołoalkoholowych” m.in. ustawy o likwidowaniu zbędnych barier administracyjnych i prawnych, ustawy covidowej, ustawy winiarskiej, zarządu sukcesyjnego, prawa przedsiębiorców, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych innych) w odniesieniu do treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
• Ułatwienie pracy bieżącej urzędników w obliczu konieczności stosowania przepisów wielu ustaw obowiązujących w pracy z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu, szczególnie od początku 2023 r.
• Zdobycie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat zasad współpracy urzędnika ze stronami postępowania.
• Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania zawodowe i rozwiązywanie bieżących problemów.
• Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych w formie wyciągów z obowiązujących przepisów koniecznych w pracy bieżącej urzędnika zajmującego się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu oraz dla członków komisji przy opiniowaniu lokalizacji punktu sprzedaży, niezbędne wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu administracyjnych w bardzo różnych sytuacjach oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w bieżących sprawach, trudnych sytuacjach prawnych, pomocne do interpretacji przepisów przy wydawaniu opinii i decyzji w sprawach alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady sprzedaży napojów alkoholowych w aktualnym stanie prawnym:
• Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, a sprzedaż napojów alkoholowych,
•  Czy organ może prowadzić kontrole przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu w niedziele?
• Czy obecnie można przedłużyć termin ważności zezwolenia na sprzedaż alkoholu?
• Czy przepisy ustawy COVIDOWEJ jeszcze obowiązują?
2. Jaki związek prawny mają zapisy ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzające zakaz sprzedaży „energetyków” osobom do 18 roku życia ze sprzedażą napojów alkoholowych na podstawie posiadanego zezwolenia?
• Wpływ naruszenia zakazu sprzedaży „energetyków” na funkcjonowanie zezwolenia.
• Jak oceniać wątpliwości co do pełnoletności kupującego?
3. Jak stosować w praktyce nową instytucję z art.127 § 1a Kpa – decyzje ostateczne bez uzasadnienia:
• Wydawanie zezwoleń w nowym stanie prawnym – ostateczność a prawomocność decyzji.
• Kiedy można wprowadzić wydane zezwolenie do CEIDG?
• Oświadczenie o rezygnacji z prawa do złożenia odwołania/zażalenia. Kiedy i jak można, a kiedy należy zastosować?
4. Nowa formuła zezwolenia na wyprzedaż – jednorazowe zbycie zinwentaryzowanych zapasów alkoholu na nowych zasadach:
• Odsprzedaż zapasów alkoholu innym przedsiębiorcom - jak to skutecznie zrealizować?
5. Skutki prawne braku wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 30 września oraz do 30 października 2023 roku:
• Jak poprawnie ustalić terminowość wniesienia opłaty?
• Brak opłaty III raty w terminie. Kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę?
• Rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży alkoholu. Jak wówczas prawidłowo ustalić należną opłatę?
• Opłata wniesiona w niepełnej wysokości. Od których zezwoleń obliczyć 30% opłaty?
6. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty III raty i dopłaty 30 % w ciągu 30 dni – procedura krok po kroku:
• Wszczęcie postępowania – forma i skuteczność.
• Czynności organu w trakcie postępowania.
• Z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia?
• Prawidłowe ustalenie okresu 6-miesięcznej karencji.
• Sposoby naliczenia zaległych należności i ich skuteczna egzekucja.
• Czynności organu zezwalającego przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego,
7. Zwrot opłaty za niewykorzystane zezwolenie – możliwość czy obowiązek?:
• Kwestia zwrotu opłaty po śmierci przedsiębiorcy, rezygnacji z zezwolenia, wygaśnięciu cofnięciu zezwolenia, itp..
• Najnowsze orzecznictwo NSA i WSA:
- Zwrot na wniosek czy z urzędu – aktualne zalecenia RIO.
- Procedura zwrotu albo odmowy zwrotu opłaty nienależnie wniesionej.
8. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – problemy w jego stosowaniu:
• Z jaką datą należy stwierdzić wygaśnięcie zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy?
• Procedura uzyskania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji o potwierdzeniu możliwości wykonywania zezwolenia zmarłego przedsiębiorcy – wzory dokumentów.
• Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.
• Prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
• Komu można udzielić kolejnego zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy?
• Zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy.
• Czy zarządca sukcesyjny może wnosić o wydanie, przedłużenie lub wygaszenie zezwolenia ?
9. Wydawanie kolejnych lub nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku:
• Zmiana treści zezwolenia. Kiedy jest konieczna?
• Jak i komu można wydawać zezwolenia jednorazowe, kateringowe – sprzedaż obwoźna, food trucki, mobilni barmani, fryzjerzy, itp.
• Ocena prawidłowości tytułu prawnego do lokalu - winiarze, współwłasność.
• Decyzja o zatwierdzeniu zakładu a zaświadczenie Sanepidu.
• Ocena treści wniosku, ustalenie daty wszczęcia postępowania.
• Czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
• Zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów. Opłata skarbowa?
• Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, zastosowanie art. 64 Kpa.
• Jak poprawnie stosować art. 10 i 79a Kpa.
• Procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego.
• Jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia?
• Wniesienie opłaty przed wydaniem zezwolenia - aspekty praktyczne i prawne,
• Procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia.
• Oględziny a kontrola w terenie – udział przedsiębiorcy.
10. Cofnięcie zezwolenia w placówce handlowej lub gastronomicznej:
• ZAKAZ REKLAMY alkoholu w punktach sprzedaży - postępowanie organu.
• Naruszenie ustawowych warunków i zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu, m.in. dowóz alkoholu.
• Sprzedaż alkoholu przez Internet - dopuszczalna czy nie, UWAGA: najnowsze orzecznictwo.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, początkujących jak i doświadczonych urzędników, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. profilaktyki, radnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, bardzo doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz wielu innych ośrodków szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów lub firm szkoleniowych przeprowadza wiele szkoleń członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, radnych, a także przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich praw i obowiązków, odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości w formie szkoleń zamkniętych. W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 października 2023 r.