• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wszystko o wydaniu, zmianie, wygaszeniu i cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Najnowsze przepisy prawa. Wiedza dla początkujących i zaawansowanych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przedłużenie koncesji oraz oświadczeń o sprzedaży alkoholu. Zapraszamy na nie przede wszystkim pracowników wydziałów działalności gospodarczej, członków GKRPA, czy pełnomocników ds. profilaktyki.

Ważne informacje o szkoleniu

Kompleksowe szkolenie o tym, jak skutecznie przygotować przedsiębiorcę do prawidłowego złożenia oświadczenia i wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń do 31 stycznia 2024 roku? Jego przedmiotem będzie:
• Szczegółowe i wyczerpujące przekazanie informacji dotyczących wszystkich aspektów procedury i postępowania z przedsiębiorcami, którzy muszą złożyć oświadczenia o wartości sprzedaży i wnieść opłaty do 31 stycznia 2024r. bądź w ciągu następnych 30 dni.
• Przedstawienie zasad wydawania, wygaszania zezwoleń, szczególnie w aspekcie wpływu innych ustaw na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, np. trudności w prawidłowym stosowaniu przepisów kpa, ustawy o zarządzie sukcesyjnym, prawa przedsiębiorców i wielu innych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przeanalizowanie potrzebnych przepisów i ich zastosowania w praktyce.
• Poznanie aktualnej interpretacji obowiązujących przepisów, mających zastosowanie do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
• Ułatwienie pracy bieżącej urzędników i wyjaśnienie wątpliwości prawnych w obliczu konieczności stosowania przepisów wielu ustaw obowiązujących w pracy z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu.
• Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania zawodowe.
• Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych w formie:
- Opracowanych autorsko treści dokumentów oraz wyciągów z obowiązujących przepisów koniecznych w pracy bieżącej urzędnika zajmującego się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu.
- Wzorów dokumentów dla członków komisji konieczne przy opiniowaniu lokalizacji punktu sprzedaży.
- Aktualnych wzorów decyzji (w tym zezwoleń różnego rodzaju) oraz innych dokumentów stosowanych w postępowaniu administracyjnych w bardzo różnych sytuacjach.
- Najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w bieżących sprawach, trudnych sytuacjach prawnych, pomocne do interpretacji przepisów przy wydawaniu opinii i decyzji w sprawach alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wydawanie kolejnych lub nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
• Co zrobić z zezwoleniem, którego termin upływa 31 grudnia 2023 roku.
2. Polityka informacyjna organu w stosunku do przedsiębiorców w aspekcie terminu wniesienia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023r. i I raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2024 r.
3. Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu - prawidłowa treść i termin złożenia.
• Dołączenie raportu z kasy fiskalnej o wysokości obrotów rocznych napojów alkoholowych do oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - obowiązek czy prawo przedsiębiorcy?
• Jak prawidłowo obliczyć wartość sprzedaży alkoholu w roku poprzednim – ocena dokumentów.
• Piwa bezalkoholowe i zezwolenia jednorazowe - czy wliczać wartość ich sprzedaży do oświadczenia?
• Czy jest możliwa korekta oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za 2023 rok?
• Instytucja tajemnicy przedsiębiorstwa- kiedy ma zastosowanie?
• Kara za złożenie fałszywego oświadczenia – ocena fałszywości danych, najnowsze orzecznictwo sądowe.
4. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty III raty i dopłaty 30 % w ciągu 30 dni:
• Czy funkcjonuje instytucja przywrócenia terminu do wniesienia III raty opłaty?
• Wszczęcie postępowania w sprawie wygaśnięcia zezwolenia – data wszczęcia i jego forma.
• Czynności wyjaśniające organu w trakcie postępowania.
• Rezygnacja z zezwolenia w trakcie postępowania - co z należną opłatą?
• Z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia?
• Prawidłowe ustalenie okresu karencji.
• Poprawne naliczenie należności od przedsiębiorcy za korzystanie z zezwolenia w trakcie postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.
• Jak zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia.
• Działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
5. Zwrot opłaty za niewykorzystane zezwolenie – najnowsze orzecznictwo NSA i WSA:
• Zwrot na wniosek czy z urzędu – aktualne zalecenia RIO.
• Procedura zwrotu albo odmowy zwrotu opłaty nienależnie wniesionej krok po kroku.
6. Praktyczne problemy ze stosowaniem najnowszej treści art.127 § 1a Kpa:
• Różnica między ostatecznością a prawomocnością zezwolenia.
• Kiedy można wprowadzić wydane zezwolenie do CEIDG?
• Oświadczenie o rezygnacji z prawa do złożenia odwołania/zażalenia – kiedy i jak możne je stosować.
7. Nowa formuła zezwolenia na wyprzedaż – jednorazowe zbycie zinwentaryzowanych zapasów alkoholu na nowych zasadach - kto i komu może sprzedać zapasy alkoholu?
8. Aktualne zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
• Tytuł prawny do lokalu - wymagane dokumenty.
• Decyzja o zatwierdzeniu zakładu czy zaświadczenie sanepidu?.
• Poprawna treść wniosku, ustalenie daty wszczęcia postępowania.
• Winiarze, pszczelarze, sadownicy- nowe kategorie przedsiębiorców uprawnionych do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
• Producent wina jako hurtownik.
• Czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
• Zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów (opłata skarbowa?).
• Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, zastosowanie art. 64 Kpa.
• Kiedy trzeba stosować art. 10 i 79a kpa?
• Procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego.
• Jak poprawnie ustalić w decyzji termin ważności zezwolenia.
• Wniesienie opłaty przed wydaniem zezwolenia - aspekty praktyczne i prawne.
• Ponaglenie - procedura organu.
9. Jak i komu udzielić zezwoleń jednorazowych lub kateringowych:
• Czy organ może czy musi wydać takie zezwolenie?
• Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?
• Zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych a wydanie zezwolenia jednorazowego.
• Czy organ zezwalający może ustalić warunki korzystania z zezwolenia jednorazowego na festynie?
• Jarmarki świąteczne, festyny, food trucki, mobilne bary, barberzy i fryzjerzy, domy weselne, itp.
• Zasady funkcjonowania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na imprezie masowej.
10. Zmiana treści zezwolenia:
• Prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenia.
• Zmiany zgłaszane przez przedsiębiorców - kiedy powodują konieczność zmiany zezwolenia? (zmiana adresu magazynu dystrybucyjnego, zmiana adresu, nazwiska, nazwy lokalu lub firmy).
• Prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenie o trybie zaskarżenia w decyzji.
• Przekształcenia firm – kiedy i komu można zmienić zezwolenie?
• Funkcjonowanie zezwoleń w trakcie remontów lokali.
11. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - problemy prawne i praktyczne:
• Z jaką datą organ może stwierdzić wygaśnięcie zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy.
• Procedura uzyskania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji o potwierdzeniu możliwości wykonywania zezwolenia zmarłego przedsiębiorcy – wzory dokumentów.
• Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.
• Prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
• Komu można udzielić kolejnego zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy?
• Zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy.
• Czy zarządca sukcesyjny może wnosić o wygaszenie zezwolenia ?
12. Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
• Zakaz reklamy alkoholu w punktach sprzedaży - postępowanie organu.
• Naruszenie ustawowych warunków i zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu, (m.in. dowóz alkoholu, sprzedaż przez Internet - dopuszczalna czy nie?).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, początkujących jak i doświadczonych urzędników, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. profilaktyki, radnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Filia w Białymstoku),prawnik, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, a od ponad 30 lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, bardzo doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz wielu innych firm szkoleniowych. W latach 2014-2015 trener w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym z funduszy europejskich, dotyczącym zapobiegania narkomanii w samorządach. Od 1998r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów lub firm szkoleniowych przeprowadziła bardzo wiele szkoleń dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich praw i obowiązków, odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości (szkolenia zamknięte),ale też dla członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, policji oraz radnych. W poprzednich latach prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych w jednej z wyższych uczelni.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 grudnia 2023 r.