• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym. Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Nowe obowiązki administracji publicznej od 10 grudnia 2023 roku

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Warszawy.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowych zasad doręczeń elektronicznych wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych i ich wpływowi na postępowanie administracyjne.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia szczegółowo przeanalizujemy zagadnienia związane z doręczeniami w postępowaniu administracyjnym. Przedstawimy nowe zasad e-doręczeń wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych, których obowiązek stosowania określony został Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym - na 10 grudnia 2023 roku. Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy – przeanalizujemy zmiany przepisów pod kątem ich konsekwencji dla prowadzenia postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy zakresu doręczeń w postępowaniu administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych.
• Zapoznanie z najnowszymi regulacjami dotyczącymi publicznej usługi doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
• Poznanie zasad doręczeń elektronicznych z uwzględnieniem obligatoryjnego doręczania przy pomocy PURDE od 10 grudnia 2023 r.
• Wyjaśnimy:
- Znaczenie pojęć publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE), publicznej usługi hybrydowej (PUH), kwalifikowanej usługi doręczenia elektronicznego (KUDE).
- Czym się różni adres do doręczeń elektronicznych od adresu poczty elektronicznej.
- Czym się różni doręczanie przez e-PUAP od nowych e-doręczeń; czy e-PUAP przestanie działać.
- Jaka jest rola operatora wyznaczonego, jego obowiązki i zakres odpowiedzialności.
- Na czym polegać będzie „fikcja doręczenia elektronicznego”.
- W jakich okolicznościach możemy odstąpić od elektronicznego doręczenia korespondencji i wysłać ją drogą tradycyjną.
• Odpowiemy na pojawiające się wątpliwości i pytania związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Skuteczne doręczenie w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego, w tym doręczenia za granicę -doręczanie do Państw UE, członków EOG i Konfederacji Szwajcarskiej:
• „Fikcja doręczenia” - podwójne awizo.
• Informowanie stron poprzez obwieszczenie.
• Doręczanie, gdy stronami jest małżeństwo.
• Wydruk pisma doręczonego w wersji elektronicznej, jako dokument urzędowy.
• Doręczenie a ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej.
2. Zakres obowiązywania ustawy o doręczeniach elektronicznych.
3. Podstawowe pojęcia:

• Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
• Publiczna usługa hybrydowa.
• Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
• Adres do doręczeń elektronicznych.
• Operator wyznaczony.
• Skrzynka doręczeń.
4. Wyłączenia stosowania ustawy.
5. Zasady doręczania dokonywane przez podmioty publiczne:

• Korespondencji wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
• Korespondencji wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.
• Wyłączenia.
6. Baza adresów do doręczeń elektronicznych: Nowy rejestr publiczny, zakres przetwarzanych danych w bazie – w tym danych osobowych.
7. Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń: Jakie podmioty są zobowiązane do ich posiadania (terminy), nowe obowiązki JST i ich jednostek organizacyjnych.
8. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz przyporządkowanie do niego skrzynki doręczeń. Gdzie i w jaki sposób składać wnioski, zakres wniosku, terminy.
9. Administrator skrzynki doręczeń: Nowa funkcja w administracji publicznej - obowiązek wyznaczenia administratora /terminy/, jego obowiązki i uprawnienia, zarządzanie skrzynką doręczeń, zasady dostępu do zasobów skrzynki.
10. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej:
• Rola i zadania operatora wyznaczonego.
• Doręczenia korespondencji do podmiotu publicznego.
• Koszty.
11. Zasady świadczenia publicznej usługi hybrydowej:
• Przekształcanie dokumentu elektronicznego w wersję papierową.
• Potwierdzanie daty i czasu wykonania czynności przekształcenia dokumentu elektronicznego.
• Opłaty pobierane przez operatora wyznaczonego od podmiotów publicznych za świadczenie usługi.
• Wyłączenia stosowania usługi hybrydowej.
12. Obowiązki operatora wyznaczonego w związku ze świadczeniem usługi hybrydowej dla sektora publicznego.
13. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne - zastosowanie Kodeksu cywilnego:
• Nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
• Nienależyte wykonanie publicznej usługi hybrydowej.
• Terminy doręczeń, zasady liczenia terminów doręczeń w przypadku usług elektronicznych.
14. Odszkodowania należne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej. Zbyt późne doręczenie. Kto ma prawo wniesienia reklamacji?
15. Zmiany Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych.
16. Terminy zaistnienia obowiązku stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych.
17. Rozporządzenia wykonawcze.
18. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, Wszyscy pracownicy administracji rządowej i samorządowej biorący udział w wydawaniu decyzji administracyjnych i stosujący przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu KPA, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony "sygnalistów" i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych -szkolenia radnych). Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert - Urzędnik”, "Urząd na miarę Europy"). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education - Digital Literacy w Bergen (Norwegia) - współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie trenerskiej. Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień znajdują się liczne urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne JST / OPS, PUP, WUP, PCPR, ZDP, placówki oświatowe/ oraz m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku i Olsztynie, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie, Oddział Lubuski NFZ, Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Łódzki Urząd Wojewódzki, Sądy Okręgowe w Świdnicy i Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz wiele innych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 559,00 zł netto PLN.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 października 2023 r.