• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Sekretarzy: Elektronizacja w praktyce: e -Doręczenia, podpisy i pieczęcie elektroniczne - spotkanie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia w formule hybrydowej - stacjonarnej, lub online do wyboru.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Przeanalizujemy, omówimy, zapoznamy uczestników z:
• Rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie/
• Weryfikacją podpisów złożonych na dokumencie.
• Jak postępować gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji?
• Prawidłowym stosowaniem ustawy o doręczeniach elektronicznych.
• Problematyką bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne.
• Systemem do obsługi eDoręczenia.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

I. Definicje ustawowe e-doręczeń:
1. Podmiot publiczny.
2. Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
3. Operator wyznaczony.
4. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
5. Publiczna usługa hybrydowa.
6. Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego.
7. Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, wyłączenia.
8. Adres do doręczeń elektronicznych.
II. Czego nie obejmuje ustawa o doręczeniach. Baza adresów elektronicznych:
1. Jakich rodzajów doręczeń nie obejmuje ustawa?
2. Baza adresów elektronicznych – co to?
3. Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy.
4. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych.
5. Jedna skrytka do doręczeń w miejsce dwóch.
6. Co z firmami i obywatelami?
7. Zarządzanie skrzynką doręczeń.
8. Czy i jak można zrezygnować z rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
9. Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych.
10. Na jaki okres następuje wpis do bazy?
III. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa:
1. Jakie warunki należy spełnić?
2. Wymogi techniczne i organizacyjne.
3. Doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
4. Usługi on- line.
5. Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety.
6. Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?
7. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego.
8. Wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych.
IV. Obsługa skrzynki e-Doręczeń:
1. Interfejs programu,
2. Obsługa skrzynki do e-Doręczeń.
3. Zarządzanie skrzynkami do e- Doręczeń.
4. Odbieranie wiadomości.
5. Odpowiedź na wiadomość.
6. Sortowanie wiadomości.
7. Przeszukiwanie skrzynki.
8. Wysyłanie wiadomości.
9. Dodawanie załączników.
10. Podgląd wiadomości.
11. Budowa adresu do e-Doręczeń.
12. Wyszukiwanie adresata wiadomości.
13. Zapisywanie kopii roboczej.
14. Kopie robocze.
15. Usuwanie wiadomości.
V. Administrowanie systemem – Moduł Uprawnień:
1. Użytkownicy.
2. Dodawanie użytkownika.
3. Zarządzanie użytkownikiem.
4. Usuwanie użytkownika.
5. Role w systemie.
6. Dodawanie ról.
7. Usuwanie ról.
8. Modyfikacja ról.
9. Role: Właściciel, Administrator, Obserwator, Uprawniony – różnice, podobieństwa, uprawnienia ról.
10. Zasoby – zarządzanie zasobami.
11. Systemy – dodawanie systemu.
12. Systemy – usuwanie i modyfikacja systemu.
VI. Podpisywanie dokumentów, weryfikacja poprawności podpisów i pieczęć elektroniczna:
1. Podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym.
2. Podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym w plikach formatu PDF.
3. Zastosowanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.
4. Warianty podpisu.
5. Podpis wewnętrzny i zewnętrzny – zastosowanie, teoria i praktyka.
6. Podpisywanie wielu dokumentów.
7. Weryfikacja podpisu – sposoby.
8. Negatywna weryfikacja podpisu- sposób postępowania, skutki.
9. Brak możliwości weryfikacji podpisu- sposób postępowania, skutki.
10. Podpisywanie dokumentów na platformie.
11. Weryfikacja dokumentów.
12. Podpisywanie Podpisem Zaufanym.
13. Weryfikacja Podpisu Zaufanego.
14. Przedłużanie ważności i unieważnianie Podpisu Zaufanego.
15. Pełnienie roli punktu potwierdzającego Podpisy Zaufane.
16. Podpis elektroniczny a pieczęć elektroniczna – zastosowanie i różnice.
17. Zastosowanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.
18. Weryfikacja prawidłowości podpisania dokumentu pieczęcią kwalifikowaną.
VII. Przykłady zastosowania podpisu w praktyce.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyplomowany archiwista. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegła znajomość standardu WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa będzie prowadzona i realizowana w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym AS-BUD Centrum Konferencyjne Al. Jerozolimskie 81 w Warszawie.

Koszt udziału w spotkaniu stacjonarnym wynosi 519 PLN dla osoby niezrzeszonej/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, możliwość konsultacji z trenerem i uczestnikami sesji.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 28 czerwca 2023 r.