• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ekwiwalent pieniężny dla strażaków OSP (po nowelizacji ustawy o OSP z 7 lipca 2023 r.). Zasady finansowania, najnowsze orzecznictwo MSWiA, RIO, wojewodów, sądów

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu na szkolenie do 8.02.2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os.  

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych strażach pożarnych.

Ważne informacje o szkoleniu
 • Od 8 września 2023 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), która doprecyzowała zasady wypłacania ekwiwalentu oraz wykreowała prawo do ekwiwalentu dla nowych osób i za dodatkowe aktywności.
 • Na przełomie 2023 r./2024 r. należy dokonać nowelizacji uchwał ekwiwalentowych celem podwyższenia stawek ekwiwalentu. Należy także dostosować uchwały ekwiwalentowe do nowych regulacji, które pozwalają wypłacać ekwiwalent dla kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz za inne działania niż działania i akcje ratownicze oraz ćwiczenia i szkolenia. Należy również poprawić dotychczasowe uchwały ekwiwalentowe zgodnie z wytycznymi sądów administracyjnych. 
 • Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnik uzyska profesjonalną wiedzę prawniczą na temat całościowych, kompleksowych zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, w tym skrypt z wzorami dokumentów.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej na  temat całościowych, kompleksowych zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce.
 • przekazanie wytycznych jak dostosować uchwały i procedury ekwiwalentowe do nowych regulacji prawnych.
 • Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są poglądami nauki prawa, najnowszym orzecznictwem sądów i administracji, komentarzami do rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz wnioskami z raportu Najwyższej Izby Kontroli o finansowaniu ochotniczych straży pożarnych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Jak dostosować uchwałę ekwiwalentową do nowelizacji z 7 lipca 2023 r.?
2. Jak dostosować uchwałę ekwiwalentową z 2022 r. do wytycznych sądów administracyjnych?
3. Czy podnosić ekwiwalent z początkiem 2024 r.?
4. Ekwiwalent a inne źródła finansowania OSP.
5. Charakter prawny ekwiwalentu, ekwiwalent jako równoważnika.
6. Przesłanki wypłaty ekwiwalentu.
7. Wysokość ekwiwalentu i różnicowanie jego stawek.
8. Osoby uprawnione do ekwiwalentu.
9. Tryb wypłaty ekwiwalentu:
a) Uchwała rady gminy(moc wsteczna, obowiązek wydania itd.).
b) Zarządzenie wójta.
10. Roszczenia o wypłatę ekwiwalentu:
a) Skargi do sądów administracyjnych.
b) Powództwa do sądów powszechnych.
c) Nadzór nad organami gminy.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci
 • pracownicy samorządowi obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne,
 • komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP,
 • pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych,
 • członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • strażacy Państwowej Straży Pożarnej,
 • prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej,
 • wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną LexKała oraz Portal Prawa Ochrony Przeciwpożarowej LexFire.pl. Adiunkt w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Były asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, prowadził zajęcia z prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i strażaków OSP oraz PSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej oraz finansów publicznych, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora KUL, autor licznych książek, artykułów i opracowań naukowych, popularnonaukowych i poradnikowych z zakresu prawa, m.in. cywilnego, administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej), m.in. książek Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t. 1 i t. 2, Gdańsk 2012, Gdańsk 2014; Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Zielonka 2013; wyd. 2, Gdańsk 2018, Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Zielonka 2015; System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce (z suplementem elektronicznym), Gdańsk 2020, Ochotnicze Straże Pożarne. Komentarz, Warszawa 2023. Publikuje na łamach portalu Prawo.pl, serwisu samorządowego Polskiej Agencji Prasowej, www.strazacki.pl oraz w serwisach prawnych Wolters Kluwer. Jego publikacje ukazywały się na łamach „Strażaka”, „Przeglądu Pożarniczego, „W Akcji”, „Rzeczypospolitej”, www.remiza.pl, w wydawnictwie C.H. Beck. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, delegat na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Pełnomocnik dh OSP Edwarda Pruśniewskiego, w głośnej sprawie wygranej przed Sądem Najwyższym. Odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu na szkolenie do 8.02.2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os.  Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 lutego 2024 r.