• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ewidencja budżetu jst, a ewidencja jednostki urząd – błędy i nieprawidłowości

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 3 kwietnia 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Rachunkowość budżetowa, to bardzo istotne zagadnienie, jeśli chodzi o finanse JST, dlatego zapraszamy Państwa na jednodniowy kurs online na którym omówiona zostanie księgowość budżetowa.

Ważne informacje o szkoleniu

Częstym problemem wielu urzędów jst jest prawidłowe ujmowanie w ewidencji księgowej operacji właściwych dla księgowości organu jst, jak i urzędu jako jednostki na bazie ustaleń ustawy o finansach publicznych. Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo omówimy zagadnienia z zakresu ewidencji księgowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ujęcie ewidencji budżetu jst a ewidencji jednostki urząd. Przedstawiane zagadnienia poprzemy licznymi przykładami z praktyki księgowej w celu lepszego zobrazowania analizowanych zagadnień. Zwrócimy również uwagę na najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości, wynikające z protokołów RIO i NIK, na styku tych dwóch ważnych ewidencji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uporządkujesz wiedzę w zakresie operacji księgowych, właściwych dla organu jst.
• Upewnisz się, czy w Twojej jednostce prawidłowo funkcjonują rozliczenia na styku ewidencji organu i urzędu.
• Sprawdzisz, czy prawidłowo sporządzasz bilans z wykonania budżetu, sprawozdania budżetowe, z operacji finansowych w zakresie ujęcia danych z ewidencji organu.
• Poznasz najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej organu i urzędu.
• Uzyskasz odpowiedzi m. in. na pytania:
- Jakie są charakterystyczne księgowania dla organu, a jakie dla urzędu i innych jednostek podległych?
- Jak ujmować ewidencyjnie dochody realizowane na rzecz jst przez urzędy skarbowe?
- Jak prawidłowo dokonać zwrotu dotacji z budżetu?
- Jak ustalić należności i zobowiązania w rozliczeniach z innymi budżetami m. in. instytucjami, przekazującymi środki z UE czy inne zagraniczne?
- Jak księgować i ujmować w sprawozdaniach budżetowych dochody z realizacji zadań zleconych jst ustawami, również w jednostce realizującej?
- Jak zaksięgować wydatki niewygasające?
- Jak zaewidencjonować kredyty, pożyczki czy wyemitowane papiery wartościowe? Jak aktualizować od nich odsetki?
- Jak powinny wyglądać rozliczenia urzędu z budżetem?
- Jakie są najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu z wykonania budżetu?

zwiń
rozwiń
Program

1. Funkcjonowanie ewidencji organu jst:
• Dochody jst księgowane w organie jst.
• Dochody odprowadzane przez jednostki.
• Rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
• Zasilenia jednostek na wydatki.
• Wydatki niewygasające.
• Rozliczenia z jednostkami w zakresie dochodów i wydatków.
• Wpływ na rachunek jst pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie.
• Wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie.
• Ewidencja kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych – wpływ, spłata, umorzenie.
• Pożyczki udzielane przez jst, ich spłata, umorzenie.
• Środki z prywatyzacji.
• Odsetki bankowe.
• Odpis aktualizujący należności budżetu.
• Rozliczenia międzyokresowe.
• Wynik wykonania budżetu.
• Wynik na pozostałych operacjach.
• Skumulowane wyniki budżetu.
2. Rozliczenie środków pozostałych na rachunku budżetu na koniec roku – na co zwrócić uwagę? Jak prawidłowo wprowadzić do budżetu roku następnego? Powiązanie ze sprawozdaniem RB-NDS za IV kw. i w nowym roku budżetowym, Rb-ST, bilansem wykonania budżetu.
3. Bilans z wykonania budżetu jst.
4. Dochody organu jst w sprawozdaniach budżetowych i z operacji finansowych.
5. Rozliczenia urzędu jako jednostki z organem jst.
6. Ujęcie w przychodach urzędu dochodów budżetu jst.
7. Centralizacja podatku VAT od strony księgowej na poziomie jst – urząd czy organ jst?
8. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów księgowości urzędów jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 3 kwietnia 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 kwietnia 2024 r.