• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

I. Zdolność kredytowa jst w obliczu napływu środków z KPO i nowej perspektywy UE 2021-2027. II. Ocena zdolności płatniczej jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych. Praktyczne warsztaty. Śląskie Forum Skarbników

Ważne informacje o szkoleniu

Większość samorządów w Polsce korzysta z finansowania dłużnego. Rok 2024 to otwarcie dostępu do projektów i środków z kolejnej perspektywy UE na lata 2021-2027 i z KPO, w związku z tym rekordowo dużo samorządów będzie planowało zaciągnięcie zobowiązań zwrotnych na finansowanie wkładów własnych. Jak sobie poradzić z koniecznością finansowania inwestycji kredytem w sytuacji niepewności dochodowej? Szkolenie dotyczyło będzie bezpiecznego zarządzania długiem JST w warunkach spadku nadwyżek operacyjnych w samorządach. Omówione zostaną sposoby na zarządzanie i kreowanie zdolności kredytowej oraz na bezpieczne zarządzanie długiem i WPF.

Prowadząca wskaże na przykładach, jak można przeprowadzić ocenę stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego z  wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych. Jest to nowa metodologia oceny stanu finansów samorządowych, która wykracza poza standardowe ramy analizy finansowej JST. Ocenę zdolności płatniczej z  wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych przeprowadza się dla ulepszenia procesu planowania i analizy finansowej, oceny faktycznej sytuacji jednostki, oceny wiarygodności kredytowej, czy też zarządzania płynnością jednostki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z pojęciem zdolności kredytowej,
• Zapoznanie uczestników ze sposobami na zwiększanie zdolności kredytowej,
• Zapoznanie uczestników z metodologią oceny zdolności kredytowej samorządów w największych polskich bankach.

• Zapoznanie z oceną stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych.
• Poznanie możliwości, jakie daje wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w aspekcie wielokryterialnej oceny stanu finansów samorządowych.
• Poznanie narzędzi wykorzystywanych do oceny ryzyka finansowego i zdolności płatniczej JST.
• Zdobycie wiedzy na temat identyfikowania i oceny ryzyka finansowego w działalności JST, z perspektywy zarówno JST, jak i instytucji finansujących.
• Uzyskanie odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
- Jakie metody i kryteria stosuje się do oceny sytuacji finansowej JST?
- Jak zdolność płatnicza wpływa na ocenę kondycji finansowej?
- Jakie znaczenie ma budżet, sprawozdawczość budżetowa i finansowa oraz wieloletnia prognoza finansowa w badaniu kondycji finansowej jednostki?
- Jak przedstawia się koncepcja rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej?
- Jakie jest znaczenie rachunku przepływów pieniężnych i zdolności płatniczej w ocenie finansów JST?
- Jak przygotować analizę finansową dla swojej JST, w tym rachunek przepływów pieniężnych?
 

zwiń
rozwiń
Program

I Część spotkania:
1. Wprowadzenie: sposoby finansowania inwestycji w JST
2. Optymalizator A.E.S.C.O. – metoda na bezpieczny i optymalny wybór instrumentów finansowania
3. Finansowanie budżetowe: kredyt, obligacje komunalne, obligacje przychodowe
4. Finansowanie strukturyzowane: spółki komunalne / SPV
5. Zdolność kredytowa – omówienie głównych czynników ją kształtujących
6. Jak liczyć i kreować zdolność kredytową w kryzysowych czasach?
7. Jak banki patrzą na zdolność kredytową samorządów?
8. Problemy samorządów z zadłużeniem – co może je spowodować i jak ich uniknąć?
9. Pytania od uczestników 

II Część spotkania:
1. Kondycja finansowa jednostki samorządu terytorialnego i jej pomiar: 
• Metody i kryteria oceny sytuacji finansowej JST.
• Zdolność płatnicza a mierniki oceny kondycji finansowej JST.
• Rola budżetu, sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz wieloletniej prognozy finansowej w badaniu i ocenie kondycji finansowej JST.
• Rola informacji o przepływach pieniężnych w ocenie kondycji finansowej JST.
• Kryteria i zasady analizy finansowej JST z perspektywy instytucji finansowej.
2. Zasady oceny ryzyka finansowego i zdolności płatniczej JST: 
• Ryzyko finansowe w działalności JST.
• Procedury i kryteria oceny ryzyka finansowego JST z perspektywy instytucji finansujących.
• Koncepcja prezentacji rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej JST.
• Pomiar zdolności płatniczej z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych i innych mierników finansowych JST. 
3. Część warsztatowa – przygotowanie analizy finansowej wraz z rachunkiem przepływów pieniężnych dla wybranej JST.
4. Podsumowanie i wnioski końcowe:
• Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych oraz zdolności płatniczej w ocenie stanu finansów JST.
• Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej.
• Pytania i odpowiedzi.


 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, zastępcy, pracownicy administracji samorządowej - wydziałów finansowych, odpowiedzialni za zarządzanie finansowe, budżet i WPF, uczestniczących w procesie planowania oraz realizacji budżetów samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - ekspert i praktyk rynku kapitałowego, twórca i współwłaściciel Aesco Group – lidera rynku usług doradztwa finansowego dla JST. W swoim ponad 15-letnim dorobku zawodowym zrealizował ponad 800 projektów pozyskiwania finansowania dla jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych. Doświadczony menadżer sektora finansów i bankowości. Współzałożyciel pierwszego w Polsce banku dla sektora publicznego. W swojej zawodowej karierze zarządzał Domem Maklerskim oraz nadzorował projekty pozyskiwania finansowania zewnętrznego poprzez rynek kapitałowy, kredytowy i sekurytyzację.

Trener 2 - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów jednostek samorządu terytorialnego. Autorka publikacji naukowych (rozdziałów w monografiach, artykułów naukowych w języku polskim oraz angielskim) w obszarze finansów samorządowych oraz bankowości. Od 2004 r. związana z praktyką gospodarczą szczególnie w obszarze bankowości korporacyjnej (aktywnie współpracująca z sektorem MSP oraz podsektorem samorządowym), wieloletnia praktyczka i trenerka, przeprowadziła wiele szkoleń w obszarze zarządzania finansami samorządowymi, ryzykiem w banku, reprezentantka wyższej kadry menadżerskiej w sektorze przedsiębiorstw.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro oraz równolegle w wersji on lin.

Cena: członkowie Forum stacjonarnie i online w ramach składki, pozostałe osoby 499 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 18 czerwca 2024 r.