• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Funkcjonowanie kontrasygnaty skarbnika i osób przez niego upoważnionych w jst

W celu zapewnienia odpowiedzialności za finanse organizacji, skarbnik musi dokładnie sprawdzać dokumenty, w tym rachunki, i podpisywać je swoją kontrasygnatą po przeprowadzeniu kontroli. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia z tym związane.

Ważne informacje o szkoleniu

Kontrasygnata skarbnika pełni szczególną rolę w strukturze ustrojowej jednostek samorządu terytorialnego, stanowi bowiem gwarancję dysponowania potrzebnymi środkami finansowymi, potrzebnymi do wykonania zaciągniętego zobowiązania, jak i potwierdzenie (kontrolę), że zaciągane zobowiązanie mieści się w planie finansowym jednostki. Tym samym nakłada bardzo dużą odpowiedzialność na skarbnika, która dotyczy wszystkich etapów poprzedzających płatność dochodów i wydatków budżetu, a w zakresie wydatków także zaangażowania środków. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostaną przekazane informacje z zakresu kontrasygnaty skarbnika – problematycznego zagadnienia, budzącego ciągle wątpliwości, a uczestnicy będą mieli możliwość poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę o przykłady z praktyki i uzyskać wskazówki, na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu kontrasygnaty w samorządzie terytorialnym. Zajęcia poprowadzi ekspert w dziedzinie finansów samorządowych, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w przedmiocie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie czynności prawnych w zakresie dokonywania kontrasygnaty w samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i związku metropolitalnym.
  • Poznanie wielu praktycznych aspektów związanych z dokonywaniem czynności, które wymagają kontrasygnaty w świetle unormowań ustawowych oraz wskazanie skutków braku kontrasygnaty.
  • Uzyskanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do wypełniania nałożonych obowiązków skarbnika m in. w zakresie dokonywania kontrasygnaty czy nadzoru nad gospodarowaniem środkami budżetowymi.
  • Dodatkowo uczestnicy będą mogli na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące problematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne dokonywania kontrasygnaty w obszarze samorządu terytorialnego w Polsce wynikające z:
a) ustawy o finansach publicznych,
b) samorządowych ustaw ustrojowych.
2. Definicja kontrasygnaty skarbnika jednostki samorządu terytorialnego lub osoby przez niego upoważnionej:
a) brak ustawowej definicji kontrasygnaty,
b) wyjaśnienie pojęcia kontrasygnaty - według KR RIO,
c) rozumienie kontrasygnaty zawarte w wyrokach sądowych,
d) kontrasygnata - oświadczenie woli, czy wiedzy skarbnika /lub osób przez niego upoważnionych?
e) istota kontrasygnaty i jej znaczenie.
3. Podmiot kontrasygnaty – prerogatywa skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.
4. Przedmiot kontrasygnaty - dokonywane czynności, które wymagają kontrasygnaty w świetle unormowań ustawowych oraz skutki braku kontrasygnaty według ustawodawcy:

a) skuteczność czynności prawnej, a ważność czynności prawnej – wyjaśnienie różnicy,
b) czynności prawne, przy dokonywaniu których ustawodawca nadał kontrasygnacie wielką rangę, uzależniając ich ważność od kontrasygnaty skarbnika gminy, powiatu, województwa i związku:
- przed nowelą ustawy o finansach publicznych z 14 grudnia 2018 r.,
- po noweli ustawy o finansach publicznych i wprowadzeniu do niej przepisu art. 72 ust. 1a,
c) czynności prawne podlegające kontrasygnacie w samorządzie gminnym,
d) czynności prawne podlegające kontrasygnacie w samorządzie powiatowym,
e) czynności prawne podlegające kontrasygnacie w samorządzie województwa,
f) czynności prawne podlegające kontrasygnacie w związku metropolitalnym,
g) różnice pomiędzy zakresem czynności prawnych podlegających kontrasygnacie pomiędzy poszczególnymi samorządami m. in.:
- zobowiązanie majątkowe, a zobowiązanie pieniężne,
- czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, a czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy jst, ich zastępcy, naczelnicy i kierownicy wydziałów finansowych w jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista-ekspert w dziedzinie finansów samorządowych posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w tym obszarze, w tym zdobyte w regionalnej izbie obrachunkowej oraz na stanowisku skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach SP i JST. Współautor wielu publikacji z dziedziny finansów samorządowych, między innymi „Ustawy o finansach publicznych – Komentarza dla jednostek samorządowych” - w tym autor komentarza do art. 262 tej ustawy, „Vademecum skarbnika” oraz „Dokumentacji wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 maja 2023 r.