• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gospodarka kasowa w jst - instrukcja kasowa, dokumentacja, kontrola, inwentaryzacja kasy, fałszywe znaki pieniężne oraz płatności dokonywane kartą płatniczą

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówimy zagadnienia z zakresu prowadzenia gospodarki kasowej. Wskażemy, jak prawidłowo dokumentować operacje kasowe, jak przeprowadzać kontrolę oraz inwentaryzację kasy. Przeanalizujemy najczęściej pojawiające się błędy i nieprawidłowości oraz zaproponujemy działania, które należy podjąć, by ich uniknąć. Podpowiemy, jak postępować, by nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie prowadzenia kasy. Przedstawimy konkretne przykłady postępowania w zakresie operacji kasowych, z którymi w praktyce spotykają się pracownicy działów księgowości. Omówimy także podstawowe dokumenty m. in. druki ścisłego zarachowania czy dokumentację niezbędną w czynnościach kontrolnych. Przedstawimy jak zorganizować dokonywanie płatności kartą płatniczą przez jednostkę na drobne zakupy np. paliwo.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarki kasowej, w tym operacji kasowych z uwzględnieniem wyników kontroli w jsfp.
  • Przedstawienie zasad tworzenia wewnętrznych przepisów dotyczących operacji kasowych.
  • Wskazanie zasad postępowania w przypadku przyjęcia w kasie fałszywego znaku pieniężnego.
  • Poznanie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości, jakie pojawiają się na etapie tworzenia i stosowania wewnętrznych procedur w zakresie gospodarki kasowej, operacji kasowych.
  • Omówienie wzorów dokumentów, niezbędnych do właściwego prowadzenia gospodarki kasowej, które uczestnicy otrzymają w materiałach szkoleniowych - instrukcji kasowej oraz protokołu z przyjęcia fałszywego znaku pieniężnego.
  • Nabycie i uzupełnienie wiedzy na temat dokonywania płatności przez jednostkę z użyciem karty płatniczej.
  • Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1.   Zasady prowadzenia gospodarki kasowej w świetle obowiązujących przepisów.
2. Prowadzenie pełnej dokumentacji kasowej – omówienie na przykładach oraz wzorach dokumentów kasowych, księgowych, rozliczeniowych itp.
3.   Druki ścisłego zarachowania – przykłady, zasady ich rozliczenia z uwzględnieniem prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej.
4. Przyjęcie fałszywego znaku pieniężnego – kolejne kroki postępowania, obowiązki kasjera, protokół.
5. Pogotowie kasowe – rozliczanie, pobieranie w celu uzupełnienia: dokumentacja, ewidencja księgowa, zapisy w Zakładowym Planie Kont.
6. Czynności kontrolne / Inwentaryzacja kasy / Przekazanie kasy – w tym niezbędna dokumentacja, konieczność dokonania przekazania kasy także w razie nieobecności pracownika, niedobory/nadwyżki, sposób postępowania, przykłady księgowań różnic inwentaryzacyjnych, przykładowy protokół.
7. Zaliczki na pokrycie drobnych wydatków – możliwość ich stosowania, wyjaśnienia z tego zakresu i stanowisko RIO.
8. Odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej z podziałem kompetencji kierownika i głównego księgowego – ustawa o finansach publicznych.
9. Dokonywanie płatności kartą płatniczą / bankową przez jednostkę – drobne zakupy, np. paliwo – dokumentacja, organizacja pracy, odpowiedzialność.
10. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w wyżej wymienionych tematach.
11.  Pytania, odpowiedzi – dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy działów finansowych w jst i jednostkach podległych, chcący pogłębić swoje wiadomości z zakresu ewidencji i obrotu kasowego; zarówno osoby, które zaczęły pracę na stanowiskach związanych z obrotem gotówkowym oraz dokumentacją kasową, jak i osoby, które pracują już na w/w stanowisku, a pragną rozszerzyć swoje wiadomości z tego zakresu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, FP, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener i z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 października 2023 r.