• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych w 2023 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowania inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną aktualne wymogi prawa dotyczące praktycznych aspektów przygotowania i przeprowadzania inwentaryzacji, a w szczególności jej metod, terminów i częstotliwości, z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych. Zaprezentowane zostaną czynności niezbędne do prawidłowego przygotowania się do inwentaryzacji, jej przeprowadzenia i rozliczenia, także z uwzględnieniem struktury i specyfiki CUW-u. Prowadząca omówi zasady inwentaryzowania zasobów bibliotecznych, aktywów pieniężnych, druków ścisłego zarachowania oraz wartości niematerialnych i prawnych. Końcowa część zajęć zostanie poświęcona rozliczaniu różnic inwentaryzacyjnych, ujmowaniu wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych oraz prezentowaniu czynności w ramach postępowania poinwentaryzacyjnego, szczególnie w sytuacjach nietypowych i problematycznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, uzupełnienie wiedzy z zakresu praktycznego podejścia do wymogów prawnych dotyczących terminów, metod i częstotliwości inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.
  • Wskazanie zasad organizacji i dokumentacji inwentaryzacji, podziału kompetencji, zakresu obowiązków poszczególnych osób, odpowiedzialnych na różnych jej etapach.
  • Zaprezentowanie przykładowej dokumentacji oraz czynności, niezbędnych do prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
  • Omówienie kwestii związanych z tworzeniem dokumentacji przez zespoły spisowe, a w szczególności z poprawnym wypełnianiem arkuszy i dokonywaniem w nich poprawek czy sprawozdań cząstkowych, a także z zasadami ujmowania wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych i postępowania poinwentaryzacyjnego oraz w nietypowych sytuacjach problemowych.
  • Otrzymanie wzorów przykładowych druków, księgowań i propozycji stosowanych rozwiązań w omawianym zakresie, przydatnych w pracy podczas przygotowania oraz sporządzania inwentaryzacji.
  • Zidentyfikowanie podstawowych błędów, popełnianych na poszczególnych etapach inwentaryzacji oraz poznanie sposobów ich zapobiegania i rozwiązywania.
  • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Cel i zakres inwentaryzacji w jednostkach oświatowych. 
2. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:

  • Spis z natury.
  • Potwierdzenie salda.
  • Weryfikacja sald.

3. Inwentaryzacja na terenie strzeżonym.
4. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych, prowadzonych przez CUW. 
5. Istota porównania zasobu nieruchomości.
6. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowych jednostek oświatowych oraz Centrów Usług Wspólnych, pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, opisywania i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych, a także gospodarowania, inwentaryzowania i dokonywania wyceny, rozliczeń i kontroli, członkowie komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych, osoby uczestniczące w przeprowadzaniu inwentaryzacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych w sposób jasny i zwięzły. Wieloletni ekspert w FRDL, wysoko oceniany przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 maja 2023 r.