• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jarmark rozmaitości w zakresie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek podległych

Koszt udziału dla osób zainteresowanych: 459 zł., przy zgłoszeniu do 10 maja – 419 zł.
Koszt udziału dla osób JST zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 250 zł.

Ważne informacje o szkoleniu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wraz z Zarządem Lubelskiego Forum Skarbników zaprasza Państwa do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum.
Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach szkoleniowych oraz do zrzeszenia się w Forum!
Więcej informacji: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow/dolacz-do-forum-1
Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie.
Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szkolenie ma na celu uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy uczestników ale również przedyskutowanie różnych problematycznych tematów gospodarki finansowej i majątkowej JST zaproponowanych przez członków Forum Skarbników.

zwiń
rozwiń
Program

Ramowy program sesji:

1. Bilans z wykonania budżetu – wyjaśnienie różnych wątpliwości związanych z zamknięciem ksiąg organu i prawidłowym sporządzeniem bilansu, w tym m.in.:
a. Odsetki od kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji,
b. Pożyczki zagrożone  - jak ustalić odpis aktualizujący, jak ująć w bilansie, 
c. Pozostałe środki pieniężne – co powinno się tu znaleźć, jak ustalić,
d. Rozrachunki z budżetami – jak ustalić i wpisać w bilans,
e.  Rozliczenia międzyokresowe – jakie mogą być w budżecie, jak ująć w bilansie.
2. Rozliczenie środków pozostałych na rachunku budżetu na koniec roku – na co zwrócić uwagę, jak prawi-dłowo wprowadzić do budżetu roku następnego, powiązanie ze sprawozdaniem RB-NDS za IV kw. i w no-wym roku budżetowym, Rb-ST, bilansem wykonania budżetu.
3. System Monitorowania Usług Publicznych i inne problematyczne obszary klasyfikacji budżetowej.
4. Inne bieżące sprawy.
5. Pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów woj. lubelskiego

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertką będzie wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.lublin.pl lub mailem na adres forumskarbnikow@frdl.lublin.pl do 9 czerwca 2023 r. Karta dostępna na stronie https://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow/spotkania-forum/najblizsze-spotkania-forum-2
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.