• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Krajowy system e-faktur (ksef) w 2024 r. Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane w sektorze finansów publicznych. Przygotowanie do wdrożenia

KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

W przypadku zgłoszenia do 19 lutego cena 560,00 zł netto.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przedstawienie zagadnień z zakresu planowanego wprowadzenia obowiązkowego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Wdrożenie obowiązkowego stosowania KSeF to swoista rewolucja na gruncie przepisów o fakturowaniu. Wiele rozwiązań, które są przyjęte i aktualnie stosowane będą wymagały dogłębnej analizy w celu wprowadzenia zmian zarówno w systemach finansowo-księgowych jak i zasadach wystawiania i obiegu faktur. Szkolenie w praktyczny sposób wskaże jak przygotować się do wdrożenia w sektorze finansów publicznych i jednostkach organizacyjnych obowiązkowego wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • • Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy przygotowania podatników oraz pracowników do wdrożenia obowiązkowego wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych:
  - Wskazanie jak przygotować i wdrożyć nowy obowiązek e-fakturowania.
  - Przygotowanie systemów do wystawiania e-faktur.
  - Wskazanie zasad wystawiania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych.
  - Wskazanie zasad korzystania z systemu KSeF.
  - Wskazanie jak reagować na problemy z systemem.
  • Dzięki szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:
   Jak i kiedy wdrożyć faktury ustrukturyzowane do swoich systemów?
  - Jak upoważnić i uwierzytelnić osoby odpowiedzialne za wystawianie faktur ustrukturyzowanych?
  - Jakie dokumenty muszą być wystawione przy zastosowaniu KSeF a jakie mogą/będą mogły być wystawiane poza systemem?
  - Kiedy wystawić e-fakturę oraz z jakimi elementami obowiązkowymi i dobrowolnymi?
  - Jak reagować na brak dostępu do KSeF i w jakich terminach wysłać faktury po usunięciu awarii?
  - Jak uniknąć błędów na fakturach oraz jak je poprawić?
  - Jak i kiedy wprowadzić procedury oraz przeszkolić pracowników w celu prawidłowego i terminowego wywiązywania się z obowiązku?

zwiń
rozwiń
Program

1. Faktury papierowe i e-faktury – wprowadzenie:
• Co to jest faktura, faktura elektroniczna, faktura ustrukturyzowana - znaczenie dla podatku VAT?
• Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą.
• Obowiązek wystawienia faktury.
• Brak obowiązku wystawiania faktur.
• Elementy obowiązkowe na fakturach
• Moment podatkowy a termin wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa) – przykłady.
2. Krajowy System e-Faktur (KSeF) obowiązkowy.
• Krajowy System e-Faktur – omówienie przepisów ustawy.
• Data wejścia przepisów:
- Czynny podatnik VAT.
- Podatnik zwolniony z VAT.
- Wyłączenia z obowiązku stosowania KSeF.
• Dostęp do KSeF w tym nadawanie uprawnień:
- Podmioty uprawnione do korzystania z KSeF – zasady i obowiązki
- Czy można utworzyć subkont dla JST i jednostek podległych?
- Pierwsze uwierzytelnienie w systemie KSeF.
• Faktury ustrukturyzowana – omówienie schematu FA:
- Omówienie podstawowych części faktury, pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne, symbol GTU, procedury, uwagi oraz inne informacje – format xml i pdf. 
- Przykład faktury.
• Zasady wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF i poza systemem. Czy wszystkie i dla wszystkich? Omówienie poszczególnych dokumentów:
- Faktura obowiązkowe.
- Faktura uproszczona – zasady ogólne i z kasy fiskalnej.
- Refaktura.
- Faktura do paragonów.
- Faktury zaliczkowe i rozliczające zaliczki.
- Faktury na rzecz osób fizycznych.
- Faktury wewnętrzne.
- Faktura VAT RR.
- Faktury z kontrahentami z UE i poza UE.
- Inne np. bilety, opłaty za autostrady, opłaty parkingowe.
- Faktury korygujące/anulowanie faktury/noty korygującej 
• Zasady przesyłania i otrzymanie faktur ustrukturyzowanych (aplikacja MF lub programy księgowe) - data wystawienia faktury, data otrzymania faktur, numer referencyjny nadawany przez KSeF, uwierzytelnianie faktury ustrukturyzowanej, potwierdzenie wysyłki UPO.
• Zapłata za fakturę w tym Mechanizmem Podzielonej Płatności (MPP).
• Biała Lista podatników. Czy będą zmiany?
• Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych a KSeF.
• Zasady postępowania w okresie awarii i po jej usunięciu leżącej po stronie systemu MF lub podatnika.
• Sankcje podatkowe za nieterminowe i/lub nieprawidłowe wystawienie faktury.
3. Planowanie i przygotowanie do wdrożenia faktur ustrukturyzowanych w JST i jednostkach organizacyjnych. 
• Przeanalizowanie możliwości technicznych systemów finansowo-księgowych.
• Określenie nieprawidłowości w działaniu systemu do wystawiania faktur w JST działach/wydziałach oraz jednostkach organizacyjnych.
• Wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za wystawianie faktur wraz z nadaniem uprawnień i uwierzytelniania.
• Przygotowanie zarządzenia wewnętrznego dotyczącego wystawiania i obiegu faktur ustrukturyzowanych
• Zapoznanie pracowników z wewnętrznymi procedurami oraz przeszkolenie pracowników z zakresu praw i obowiązków wynikających z nowego obowiązku.
4. Panel dyskusyjny.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zapraszamy na szkolenie skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osoby które są lub będą zobowiązane wystawiać i otrzymywać faktury w nowym systemie KSeF. Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wskazanym tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie podatku VAT, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2010 r. właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń