• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Księgowość i kontrola dotacji unijnych nowa perspektywa 2021-2027

Ważne informacje o szkoleniu

W takcie spotkania zaprezentujemy metody i praktyczne rozwiązania stosowane przy realizacji, księgowaniu i rozliczaniu dotacji. Podczas zajęć:

 • Omówimy zasady prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy unijnych, a także przygotowania się do kontroli instytucji audytujących.
 • Zaprezentujemy praktyczne rozwiązania z zakresu ujmowania i sprawozdawania wydatków stosowane przy realizacji dotacji oraz przygotowania dokumentów księgowych i ewidencji księgowej do rozliczenia otrzymanej dotacji.
 • Przeanalizujemy zagadnienia związane z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027: wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz wytyczne dotyczące warunków księgowania wydatków oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem wytycznych w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.
 • Poszerzenie wiedzy związanej z księgowością i rozliczaniem dotacji unijnych, w szczególności w zakresie:
  • poprawnego przygotowania dokumentacji księgowej i projektowej,
  • sporządzenia polityki rachunkowości,
  • zmodyfikowania zakładowego planu kont,
  • prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości w związku z realizacją umowy o dofinansowanie z różnych programów operacyjnych,
  • kwalifikowalność kosztów w projekcie.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i możliwość kontaktu z osobami rozliczającymi projekty unijne.
 • Rozwiązywanie trudności uwzględniających specyfikę projektu, a także beneficjenta.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne zasad rozliczania, kwalifikowalności, rachunkowości i sprawozdawczości projektów realizowanych w ramach różnych Programów Operacyjnych 2021-2029.
  • Wspólnotowe akty prawne, Rozporządzenia KE.
  • Uregulowania i wytyczne krajowe.
  • Ustawa o rachunkowości.
 2. Polityka rachunkowości projektów.
  • Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów.
  • Odrębna ewidencja księgowa.
  • Sposób dokumentowania i opisywania dowodów księgowych.
 3. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym z uwzględnieniem przepisów poszczególnych Programów Operacyjnych.
  • Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie.
  • Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych.
  • Wyodrębniona ewidencja rozrachunków.
  • Wyodrębniona ewidencja kosztów.
  • Wyodrębniona ewidencja przychodów.
  • Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków.
  • Ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym - przykłady zastosowań.
  • Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.
 4. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych.
  • Dokumenty finansowo-księgowe.
  • Dokumenty merytoryczne.
  • Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu.
  • Kontrola merytoryczna.
  • Kontrola formalna.
  • Kontrola rachunkowa.
  • Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.
 5. Podstawy kwalifikowania wydatków.
  • Zasady kwalifikowalności, kwalifikowalność czasowa, geograficzna.
  • System rozliczeń, zmiany w projekcie.
  • Zasady prawne kwalifikowalności w projektach realizowanych w ramach pomocy publicznej.
  • Rozliczenie kosztów ogólnych i ryczałtowych.
  • Wkład własny.
 6. Szczególne wymogi jednostek udzielających dotacji:
  • Opisywanie dokumentów.
  • Opis związku wydatku z projektem.
  • Wydatki wspólne.
  • Udokumentowanie poszczególnych rodzajów wydatków.
  • Dokumentowanie zapłaty.
  • Sprawozdawczość.
 7. Zasady zarządzania i kontroli.
  • System audytu i kontroli projektów w ramach różnych Programów operacyjnych
  • Kontrole systemowe, kontrola na miejscu, weryfikacje wydatków.
  • Przykłady praktyczne najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości podczas wdrażania projektów.
 8. Obowiązki sprawozdawcze.
 9. Zmiany w obszarze kwalifikowalności wydatków w stosunku do perspektywy 2014-2020, w tym:
  • zakupy środków trwałych i ich amortyzacja.
  • nowe zasady dotyczące cross-financingu (na podstawie „zasad finansowania FERS”).
  • Kwalifikowalność VAT (z uwzględnieniem krajowych regulacji ograniczających możliwość kwalifikowania VAT w projektach PUP).
  • Realizacja projektu w partnerstwie, prawidłowość wyboru partnera w perspektywie 2021-2027.
 10. Trwałość projektu EFS+ wynikająca z poniesienia wydatków w ramach cross-financingu, w tym:
  • Trwałość wynikająca z cross-financingu a trwałość rezultatów projektu.
  • Sposoby i możliwości weryfikacji, kontrola trwałości.
  • Przesłanki i konsekwencje niezachowania trwałości.
  • Zagadnienia związane ze zmianą lokalizacji w sytuacji, kiedy poniesiono wydatki z c-f na remont czy przystosowanie budynku.
 11. Zasada konkurencyjności.
 12. Podatki w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności.
  • Podatek dochodowy a dotacje.
  • Co z podatkiem VAT?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów finansowo-księgowych, które to chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej realizowanych umów o dofinansowanie oraz rozliczania otrzymanych dotacji, koordynatorzy, asystenci projektów, którzy chcą zrozumieć zasady księgowości realizowanych dotacji, osoby, które aplikują o wsparcie finansowe z funduszy UE, audytorzy projektów unijnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, doradcy podatkowi, którzy doradzają podmiotom w rozliczaniu kosztów i przychodów podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej” ODDK Gdańsk 2015. Autorka publikacji w czasopismach o tematyce z rachunkowości dotacji unijnych. Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów, dotacji unijnych. Od 1999 roku pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Stały współpracownik wielu firm szkoleniowych, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych. Audytor projektów unijnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału w spotkaniach forum:

 • Dla członków Forum - 70 zł (dopłata do sali i cateringu).
 • Dla osób niezrzeszonych -390 zł netto/os.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesłać mailem do dnia 17 czerwca 2024 na adres: centrum@frdl.szczecin.pl