• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Najnowsze wyjaśnienia RIO w sprawie zasad rozliczania dochodów z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży gruntów

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zapoznają się Państwo z najnowszymi informacjami dotyczącymi przekształcania użytkowania wieczystego we własność w kontekście zadań służb finansowo-księgowych. Omówione zostaną między innymi zagadnienia dotyczące zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia w praktyczny sposób zostaną przekazane informacje z zakresu zmian wprowadzanych do ustawy o gospodarce nieruchomościami, uwzględniające najnowsze wyjaśnienia RIO (Gdańsk, Poznań, Zielona Góra, Łódź, Katowice, Kielce, Białystok), związane z rozliczaniem dochodów z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego oraz ze sprzedażą gruntów użytkownikowi wieczystemu. Z uwagi na ogrom zmian o charakterze finansowym, rzutujących na prawidłowe rozliczenia w ewidencji księgowej, klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdawczości podczas zajęć uzyskasz odpowiedzi na m. in. pytania: 
• Co się zmienia po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie należności w urzędach gmin/starostwach powiatowych?
• Co się zmienia po wyroku TSUE w sprawie transakcji handlowych – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2022 r. C-327/20 w zakresie rozliczeń należności w urzędach/starostwach, szkołach, zakładach gospodarki komunalnej/mieszkaniowej, ośrodkach sportu i rekreacji oraz innych jednostkach budżetowych?
• Co się zmienia po wyroku TSUE w sprawie definicji transakcji handlowych – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2022 r. C-419/21 w zakresie rozliczeń należności w urzędach/starostwach, szkołach, zakładach gospodarki komunalnej/mieszkaniowej, ośrodkach sportu i rekreacji oraz innych jednostkach budżetowych?
 Co się zmienia po wyroku TSUE w związku z tym, że sąd krajowy nie może odmówić zasądzenia stałej kwoty rekompensaty lub ją ograniczyć, na podstawie ogólnych zasad krajowego prawa prywatnego, w tym także w przypadku, gdy opóźnienia w płatnościach, które wystąpiły w ramach tej samej umowy, dotyczą w szczególności niskich kwot, a nawet niższych od tej stałej kwoty (należność główna 50,00 zł, a rekompensata 160,00 zł) na przykład - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2023 r. C-78/22 w zakresie rozliczeń należności w urzędach/starostwach, szkołach, zakładach gospodarki komunalnej/mieszkaniowej, ośrodkach sportu i rekreacji oraz innych jednostkach budżetowych?
• Co dalej z nakazami zapłaty i egzekucją sądową 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie od należności?
• Co dalej z zaległościami oraz nowymi przypisami należności?
• Jak prowadzić ewidencję analityczną oraz syntetyczną i jak inwentaryzować rozrachunki?
• Czy droga sądowa została zamknięta dla 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie od  należności?
Te i inne zagadnienia będą omawiane podczas szkolenia.
Spotkanie poprowadzi ceniony specjalista i ekspert w zakresie finansów publicznych, który wskaże praktyczne, sprawdzone rozwiązania dotyczące tematyki szkolenia. 
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Prezentacja zmian związanych z:
- realizacją dochodów,
- rozliczaniem dochodów,
- odsetkami oraz innymi świadczeniami ubocznymi,
- sprawozdaniami budżetowymi – Rb 27s oraz Rb 27zz,
- szerokie zaprezentowanie poprawnych rozwiązań.
• Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami dotyczącymi przedmiotu szkolenia, w tym wyjaśnienie wielu wątpliwości w zakresie przyjętych metod rozliczeń należności związanych z najmem, dzierżawą, użytkowaniem wieczystym oraz sprzedażą gruntów na rzecz użytkownika wieczystego, wynikających ze zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami i orzecznictwie TSUA. 
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Rozliczanie dochodów z najmu oraz dzierżawy – nieruchomości j.s.t.
2. Rozliczanie dochodów z najmu oraz dzierżawy – gruntu Skarbu Państwa.
3. Rozliczanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego – grunty j.s.t.
4. Rozliczanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego – grunty Skarbu Państwa.
5. Sprzedaż gruntów użytkownikowi wieczystemu – grunty j.s.t. oraz Skarbu Państwa.
6. Zarachowanie otrzymanych wpływów – zasady rozliczania oraz wskazanie nieprawidłowości.
7. Potrącenie – wskazanie nieprawidłowości.
8. Odsetki oraz inne świadczenia uboczne – zasady rozliczania oraz nieprawidłowości.
9. Fakturowanie należności – nieprawidłowości.
10. Nadpłaty – kwestia bezpodstawnego wzbogacenia.
11. Zmiana zasad związana z prezentacją danych w:
a) sprawozdaniu Rb 27s.
b) sprawozdaniu Rb 27zz.
12. Przedawnienie – pułapki.
13. Pytania i dyskusja. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych, odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń, sporządzanie sprawozdań oraz pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za rozliczanie merytoryczne należności związanych z najmem, dzierżawą, użytkowaniem wieczystym oraz sprzedażą gruntów na rzecz użytkownika wieczystego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 26 września 2023 r.