• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak właściwie stworzyć procedury dotyczące obiegu i kontroli dokumentów księgowych w JSFP? Obowiązki, kwestia odpowiedzialności. Przykładowe zapisy, niezbędne instrukcje i dokumenty

Przy zgłoszeniu do 8 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące obiegu dokumentów księgowych, przedmiotem którego będzie zapoznanie uczestników z procesem przepływu dokumentów w ramach działalności księgowej w JST. Obejmuje ono różne aspekty związane z gromadzeniem, przetwarzaniem, archiwizacją i kontrolą dokumentów księgowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przestrzeganie procedur w zakresie tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych jest niezwykle istotne dla prawidłowości funkcjonowania jsfp, dlatego by przypomnieć Państwu zasady dotyczące tworzenia, obiegu, kontroli i zatwierdzania dokumentów księgowych, ich prawidłowego wystawiania, korygowania czy poprawiania, zapraszamy do udziału w zajęciach, podczas których:

 • omówimy przykładową instrukcję obiegu dokumentów wraz z załącznikami oraz wzory powierzeń i upoważnień,
 • zwrócimy także uwagę na kwestię odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego za prawidłowe prowadzenie rachunkowości w jednostce
 • przypomnimy o znaczeniu rzetelności i terminowości kontroli merytorycznej, formalnej, rachunkowej, wstępnej i następczej oraz prawidłowości zatwierdzania źródłowych dokumentów księgowych,
 • wskażemy, kto i kiedy powinien złożyć podpis na dokumencie księgowym.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie tworzenia, obiegu, kontroli i zatwierdzania dokumentów księgowych z uwzględnieniem zasad gospodarki drukami ścisłego zarachowania w jednostce sektora finansów publicznych.
 • Poznanie poprawnych zapisów dotyczących tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych z uwzględnieniem obowiązków oraz odpowiedzialności, w tym dyscypliny finansów publicznych, zarówno kierownika jednostki, jak i głównego księgowego.
 • Poznanie prawidłowego sposobu powierzania obowiązków i odpowiedzialności, w tym procedur uwzględniających struktury jednostek obsługujących i obsługiwanych (np. CUW).
 • Poznanie analizy zapisów w polityce rachunkowości dotyczących elektronicznej dekretacji dowodów księgowych – wskazanie praktycznych przykładów na konkretnych dokumentach.
 • Przypomnienie sytuacji, w których główny księgowy może odmówić złożenia podpisu. Wyjaśnienie problematycznych kwestii związanych z zastępstwami.
 • Poznanie zasad dotyczących właściwej gospodarki drukami ścisłego zarachowania i najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu, obiegu i kontroli dokumentów księgowych ze wskazaniem przyczyn i sposobów ich rozwiązania.
 • Otrzymanie obszernych materiałów, zawierających przykładowe wzory opisów dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, a także przykładową instrukcję z licznymi załącznikami oraz wzory powierzeń i upoważnień.

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Osoby odpowiedzialne za opracowanie propozycji, wdrożenie i aktualizację instrukcji tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w jednostce.
2. Elementy składowe instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
3. Tworzenie, obieg i kontrola dokumentów księgowych między jednostką obsługującą a jednostką obsługiwaną (CUW) – przykładowa instrukcja.
4. Rodzaje dokumentów, sposób ich wystawiania, korygowania i poprawiania (forma papierowa, elektroniczna i mieszana).
5. Kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa operacji gospodarczych i finansowych dokonywana przez właściwych rzeczowo pracowników jednostki.
6. Znaczenie opisów dokonywanych rzetelnie i terminowo przez pracowników jednostki na dokumentach źródłowych w kontekście dekretacji i ujęcia w ewidencji księgowej.
7. Dane prezentowane na pieczęciach pracowników.
8. Wstępna kontrola głównego księgowego.
9. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki oraz głównego księgowego w zakresie dokonywania kontroli wstępnej, następczej i zatwierdzania dokumentów źródłowych.
10. Co oznacza złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie, obok podpisu pracownika właściwego rzeczowo?
11. Kiedy jest spełnione kryterium kompletności? 
12. Kiedy główny księgowy może odmówić podpisania dokumentu i przekazać go do dalszej realizacji?
13. Zastępstwo za głównego księgowego i osób kluczowych.
14. Zapisy w polityce rachunkowości dotyczące elektronicznej dekretacji dowodów księgowych.
15. Zmiany powodujące konieczności aktualizacji przyjętych zasad weryfikacji źródłowych dokumentów księgowych.
16. Kontrola gospodarki drukami ścisłego zarachowania – ewidencja, przykładowe zarządzenie.
17. Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, przyczyny ich powstania i sposoby rozwiązania.
18. Przykładowa instrukcja tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
19. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, skarbnicy oraz główni księgowi i ich zastępcy, a także pracownicy komórek merytorycznych i finansowych, w tym pracownicy jednostek obsługujących i obsługiwanych (CUW), zobligowani do opracowywania propozycji procedur, ich wdrażania, stosowania i aktualizowania w zakresie tworzenia, obiegu, kontroli i zatwierdzania dokumentów księgowych, w tym z wykorzystaniem druków ścisłego zarachowania, na różnych etapach i w różnych komórkach organizacyjnych jednostki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje w sposób jasny i przystępny, sprawdzone metody w pracy służb księgowych. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 maja 2024 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona