• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odsetki za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie w jednostkach sektora finansów publicznych. Ustalanie, naliczanie, zarachowanie wpłat, zaokrąglanie, udzielanie ulg, windykacja, przedawnienie, ewidencja, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, inwentaryzacja, dyscyplina finansów publicznych, procedury kontroli zarządczej

Potwierdzone

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego, którego przedmiotem będą odsetek za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie należności na rzecz JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy aktualne problemy związane z ustalaniem, naliczaniem, zarachowaniem, zaokrąglaniem, windykowaniem, przedawnieniem, ewidencją, klasyfikacją oraz inwentaryzacją odsetek za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie, a także zasady udzielania ulg i wykazywania odsetek w sprawozdawczości.
• Precyzyjnie wskażemy, jakie odsetki nalicza się od podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych oraz świadczeń pieniężnych o charakterze publicznoprawnym.
• Szczegółowo omówimy tematykę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, a także rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.
• Kompleksowo przedstawimy zagadnienia z zakresu odsetek od niepodatkowych należności budżetowych, tj.: renta planistyczna, opłata adiecencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za przedszkole, opłata za wyżywienie w przedszkolu i szkole, opłata za czynności weterynaryjne, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień.
• Prowadzący wyjaśni zasady zaliczania wpłat w zależności od charakteru prawnego należności, przypadki nienaliczania odsetek oraz naliczania ich w groszach, poruszy kwestie: zawieszenia okresu naliczania odsetek oraz przerwania biegu terminu przedawnienia, a także omówi sytuacje, w których nieprawidłowości w odsetkach mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie do prawidłowego i zgodnego z prawem ustalania, naliczania, zarachowania, zaokrąglania, windykowania, przedawnienia, ewidencjonowania, klasyfikowania, inwentaryzowania oraz wykazywania w sprawozdawczości odsetek za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie.
• Zdobycie wiedzy, która pozwoli wyeliminować błędy w naliczaniu odsetek oraz uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
•  Podczas zajęć odpowiemy na pytania:
- Czym są odsetki?
- Jakie są rodzaje odsetek?
- Kiedy naliczamy, a kiedy nie naliczamy odsetek?
- Od kiedy i do kiedy naliczać odsetki?
- Jak rozksięgowywać wpłaty na należność główną i odsetki?
- Czy i w jaki sposób zaokrąglać odsetki?
- Jak windykować należne odsetki?
- Jak udzielać ulg w odsetkach?
- Kiedy odsetki się przedawniają?
- Naliczanie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym to prawo, czy obowiązek?
- Czy jsfp mają obowiązek naliczać i dochodzić rekompensaty za koszty odzyskiwania należności?
- Czy i jakie odsetki naliczać od niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym?
- Jak i kiedy księgować odsetki?
- Jaką metodą i w jaki sposób inwentaryzować odsetki?
- Jak wykazywać odsetki w sprawozdawczości?
- Kiedy i jak dokonywać odpisu aktualizującego na należności z tytułu odsetek?
- Kiedy nieprawidłowe „postępowanie” z odsetkami może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja odsetek za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie.
2. Podatek, opłata, niepodatkowa należność budżetowa, świadczenie cywilnoprawne - kwalifikacja rodzaju należności i jej wpływ na: wysokość i sposób naliczania odsetek, sposób zarachowania wpłaty, umarzanie, zaokrąglanie, windykowanie, ewidencjonowanie, klasyfikowanie, inwentaryzowanie, przedawnienie oraz wykazywanie odsetek w sprawozdaniach.
3. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych:
• Zasady: wyliczania, nienaliczania i zaokrąglania odsetek, ustalania terminu dokonania wpłaty, proporcjonalnego zaliczania wpłat (art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej).
• Jak uniknąć błędów w wyliczaniu odsetek?
• Zasady umarzania odsetek za zwłokę oraz odraczania i rozkładania na raty.
• Kiedy odsetki wylicza podatnik, a kiedy organ podatkowy?
• Odsetki w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych.
• Windykacja odsetek od zaległości podatkowej.
• Przedawnienie odsetek od zaległości podatkowej.
4. Odsetki od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym:
• Naliczanie odsetek - prawo, czy obowiązek?
• Odsetki: ustawowe, ustawowe za opóźnienie, maksymalne, ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
• Co z odsetkami opiewającymi na drobne kwoty?
• Czy można zaokrąglać odsetki do pełnych złotych?
• Ustalenie terminu dokonania wpłaty.
• Zaliczanie wpłat na należność główną i odsetki.
• Umarzanie odsetek oraz odraczanie i rozkładanie na raty.
• Windykacja odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
• Przedawnienie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
• Rekompensata za koszty odzyskiwania należności.
5. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym:
• Interpretacja przepisu art. 67 ustawy o finansach publicznych.
• Kiedy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, a kiedy odsetki za zwłokę?
• Zasady zaliczania wpłat i udzielania ulg.
6. Odsetki za zwłokę w zapłacie - procedury kontroli zarządczej w zakresie:
• Windykacji należności odsetkowych.
• Zaliczania wpłat zaległych świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
• Udzielania ulg w spłacie odsetek za zwłokę.
• Niedochodzenia należności odsetkowych.
• Przypisania pracownikom odpowiedzialności.
7. Ewidencja księgowa odsetek:
• Kiedy przypisać odsetki w urządzeniach księgowych?
• Klasyfikacja budżetowa odsetek.
• Zasady dokonywania odpisów aktualizujących na należności odsetkowe.
• Zasady postępowania z odsetkami przedawnionymi.
• Schematy księgowe.
8. Odsetki w sprawozdawczości: budżetowej i finansowej.
9. Inwentaryzacja należności i zobowiązań odsetkowych:

• Kiedy potwierdzenie sald, a kiedy weryfikacja?
• Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji.
• Zasady inwentaryzowania należności i zobowiązań odsetkowych.
10. Odsetki a dyscyplina finansów publicznych.
11. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jsfp, księgowi, skarbnicy, pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za naliczanie świadczeń pieniężnych, osoby odpowiedzialne za windykowanie należności, pracownicy sporządzający sprawozdania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Doświadczony trener i wykładowca (ponad dwadzieścia lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych). Skarbnik gminy, były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych, z zakresu finansów publicznych i rachunkowości

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 19 kwietnia 2023 r.