• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek VAT w sektorze finansów publicznych w 2024 r.– w tym zagadnienia problematyczne

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na dwudniowy kurs podsumowujący zasady rozliczania podatku VAT należnego i naliczonego, prowadzenie kas fiskalnych, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE w nowej perspektywie, zmian w podatku oraz najnowszych orzecznictw. Szkolenie swoim zakresem obejmie najważniejsze i najczęściej występujące zdarzenia gospodarcze opodatkowane podatkiem VAT oraz wszystkie planowane zmiany w przepisach. Szkolenie zostanie podparte praktycznymi przykładami. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

- Omówienie na konkretnych przykładach zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT między innymi wystawiania i rozliczania faktur w tym po zmianach w KSeF, rozliczania min. usług najmu, dzierżawy, użytkowanie wieczyste, opodatkowania dotacji oraz zwolnienie z ewidencji na kasach fiskalnych. Wskazany zakres tematyczny uwzględnia wprowadzone i planowane zmiany w roku 2024. 
- Po zakończeniu szkolenia uczestnicy bez problemów powinni prawidłowo i terminowo rozliczać podatek VAT w zakresie najczęściej występujących zdarzeń gospodarczych. 
 

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I – 18.05.2024 r. godz. 9:30 – 14:30
1. Działalność gospodarcza a działalność statutowa podatnika - jak interpretować, jak rozpoznać?
a) Działalność gospodarcza opodatkowana i działalność zwolniona z podatku VAT.
b) Działalność statutowa wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT – ustawa, dyrektywa UE, wyroki TSUE - przykłady.
2. Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych z uwzględnieniem najnowszych przepisów. 
a) Rozliczanie najmów, dzierżawy, media, refaktury – wygaśnięcie, rozwiązanie, ulgi a zasady opodatkowania.
b) Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek.
c) Obrót nieruchomościami, w tym:

 •  sprzedaż gruntów niezabudowanych (rolne, leśne, inne), przeznaczonych pod zabudowę.
 •  sprzedaż nieruchomości, budynków, budowli lub ich części.
 •  wywłaszczenie, zamiana, przekazanie.
 •  użytkowanie wieczyste – ustanowienie, sprzedaż, przekształcenie.
 •  wadium – kiedy wadium a kiedy zaliczka. Moment podatkowy dla zaliczki.

d) Opodatkowanie dotacji UE.

 •  dotacje do OZE i azbestu na podstawie wyroku TSUE.
 •  pozostałe dofinansowanie np. z POŚ, Polski Ład, odbiór folii rolniczych, dotacje do inwestycji własnych czy można bezpośrednio zastosować wyrok TSUE?
 •  kwalifikowanie podatku VAT – cyberbezpieczeństwo Gminy, Cyfrowa Gmina.

e) Sprzedaż węgla po 31 lipca 2023 r., - stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych, korekta odliczeń, przepisy akcyzowe a obowiązki podmiotów obracających węglem. Kwalifikowanie podatku VAT w projektach UE w nowej perspektywie – wskazanie znaczących zmian w tym podział wartościowy.
3. Stawki podatku VAT z uwzględnieniem zmian na 2024 r. 
a) Stawka podstawowa i stawki preferencyjne obniżone.
b) Zwolnienie z podatku VAT.
c) Czasowe obniżenia stawek w związku z sytuacją międzynarodową na przykładach (najem, dzierżawa, węgiel, nieruchomości, import i inne).

Dzień II – 19.05.2024 r. godz. 9:30 – 14:30
1. Dokumentowanie sprzedaży a rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego - przykłady.
a) Kiedy i komu wystawić fakturę obowiązkowo a kiedy na żądanie?
b) Terminy wystawiania faktur a obowiązek podatkowy.
c) Zasada ogólna i szczególne powstawania obowiązku podatkowego – memoriał, kasa, faktura - przykłady praktyczne dla najmu, dzierżawy, refaktury za media, ochrony, obrót nieruchomościami, wywłaszczenia, użytkowania wieczystego, przekształcenia w prawo własności użytkowania wieczystego i inne.
d) Zaliczki a obowiązek podatkowy – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu zaliczki a kiedy nie muszę – przykłady
e) Moment podatkowy a termin wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa) – przykłady.
2. Krajowy System e-Faktur w 2024 r. i w 2025 r.
a) Data wejścia przepisów:

 •  Czynny podatnik VAT.
 •  Podatnik zwolniony z VAT.
 •  Wyłączenia z obowiązku stosowania KSeF.

b) Dostęp do KSeF, w tym nadawanie uprawnień w tym możliwość utworzenia subkont dla JST i jednostek podległych.
c) Zasady wystawiania faktury ustrukturyzowanej w KSeF i poza systemem – czy wszystkie i dla wszystkich – na przykładach:

 •  Omówienie podstawowych części faktury - schemat FA(2), pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne, symbol GTU, procedury, uwagi oraz inne informacje. Uwagi techniczne.
 •  Faktura obowiązkowa, refaktura, faktury zaliczkowe i rozliczające zaliczki, faktury z kontrahentami z UE i poza UE.
 •  Faktury na rzecz osób fizycznych, faktury uproszczone w tym paragon z NIP, faktura do paragonów, faktury wewnętrzne, faktura VAT RR.
 •  Faktury korygujące/anulowanie faktury/noty korygującej w KSeF.

d) Zasady przesyłania i otrzymanie faktur ustrukturyzowanych (aplikacja MF lub programy księgowe) – data wystawienia faktury, data otrzymania faktur, numer referencyjny nadawany przez KSeF, uwierzytelnianie faktury ustrukturyzowanej, potwierdzenie wysyłki UPO.
e) Zapłata za fakturę w tym Mechanizmem Podzielonej Płatności (MPP).
f) Zasady postępowania w okresie awarii i po jej usunięciu leżącej po stronie systemu MF lub podatnika.
g) Planowanie i przygotowanie do wdrożenia faktur ustrukturyzowanych w JST i jednostkach organizacyjnych. 
3. Pozostałe zmiany w przepisach. 
a) Warunkowe wyłączenie obowiązku korekty rocznej, jeżeli różnica między proporcją a proporcją wstępną nie przekroczyła 2 punktów procentowych – możliwość rezygnacji z korekty w niektórych przypadkach na przykładach.
b) Rozszerzenie możliwości zaokrąglania proporcji do 100% - art. 90 ustawy o VAT – przykłady zastosowania nowej zasady.
c) Likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego prognoz proporcji oraz prewspółczynnika – nowe zasady i terminy informowania do US.
d) Przykłady dokonywania i niedokonywania korekty rocznej, ŚT, inwestycji z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
e) Kasy fiskalne – nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej – wskazanie zasad korzystania ze zwolnienia w 2024 r.

4. Panel dyskusyjny.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zapraszamy! Skarbników, księgowych, kierowników jednostek oraz wszystkie osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę w zakresie podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, konsultant, specjalistka z zakresu rozliczania podatku VAT oraz pozyskiwania i rozliczania środków UE. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT oraz prowadzenia i rozliczania dotacji UE. Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu VAT dla sektora finansów publicznych w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury. Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 5 tys. godzin szkoleń oraz przeszkoliła ponad 16 tys. osób. Absolwentka wielu uczelni, długoletni pracownik na stanowisku głównej księgowej. Od 2010 właścicielka biura rachunkowo-podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.frdl.bialystok.pl do 11 marca 2024 r.

Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.