• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach samorządu terytorialnego

program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 15 grudnia cena szkolenia 2100 PLN netto/os. 

 9, 16, 23, 26 i 29 stycznia Kurs każdego dnia w godzinach 9:00-14:00

Zapraszamy Państwa do udziału w pięciodniowym szkoleniu online, którego przedmiotem będzie omówienie zasad i aktualnych zagadnień w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i gospodarki finansowej w JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Dedykowane służbom finansowym 5- cio  dniowe zajęcia mają na celu kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jst i ich jednostek organizacyjnych.

Kurs został przygotowany z myślą o osobach, które znają podstawy rachunkowości oraz sprawozdawczości i zamierzają poznać szczególne zasady rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Materiał i zagadnienia przedstawione na zajęciach pozwolą na sukcesywne opanowanie założeń i rozwiązań ewidencyjnych rachunkowości budżetowej.

Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z organizacją rachunkowości w jst, ewidencją dochodów i wydatków, gospodarką środków trwałych a także sprawozdawczością i wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

Zajęcia będą miały formułę warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji.

Udział w kursie zakończymy testem sprawdzającym wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznasz specyfikę rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.
• Zapoznasz się z zasadami gospodarki finansowej oraz szczególnymi zasadami rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
• Zgłębisz analizę wybranych problemów z zakresu wyceny i ewidencji aktywów trwałych w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.
• Zdobędziesz możliwość usystematyzowania wiedzy dotyczącej sprawozdawczości oraz poznasz zasady sporządzania poszczególnych wzorów sprawozdań.
• Nasi eksperci podczas tych pięciu dni przygotują uczestników do prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych.
• Dowiesz się o najczęściej występujących nieprawidłowościach i błędach, na które zwracają uwagę organy podczas kontroli.
• Otrzymasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć. 
• W ramach materiałów szkoleniowych, uzyskasz opracowanie aktualnych przepisów prawa z zakresu finansów publicznych wraz z licznymi przykładami i problemami ewidencyjnymi oraz propozycją ich rozwiązań.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I 9 stycznia 2024 r. 
Organizacja rachunkowości w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych
1. Zasady gospodarki finansowej oraz szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych:
a. zasady funkcjonowania (w tym sporządzanie i zmiana planów finansowych) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
b. zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych dotyczące m.in.:
- gromadzenia dochodów,
- zwrotów nadpłat,
- dokonywania wydatków,
- zwrotów wydatków,
- kart płatniczych,
- obrotu gotówkowego,
- umarzania należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
2. Uregulowania prawne rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, KSR i Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości).
3. Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
4. Metody wyceny aktywów i pasywów w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy.
5. Polityka rachunkowości, w tym prawidłowa konstrukcja zakładowego planu kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (wzór zarządzenia kierownika jednostki w sprawie polityki rachunkowości).
6. Klasyfikacja budżetowa – jako podstawa ewidencji szczegółowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy i pracownicy służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych, chcący ugruntować swoją wiedzę, jak również pracownicy nowozatrudnieni, rozpoczynający pracę w jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej na stanowisku adiunkta, wieloletni praktyk, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych, a także niepublikowanych opracowań badawczych i eksperckich nt. rachunkowości różnego typu i specyfiki jednostek sektora finansów publicznych. Wieloletni ekspert w FRDL, ceniony przez uczestników szkoleń (Dzień I, II, III).

Trener 2 - z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi związana od 1999 r. Pracownik samorządowy, praktyk. Posiada certyfikat, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i jst. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jsfp. (Dzień  IV, V).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 2300 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 15 grudnia cena szkolenia 2100 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 stycznia 2024 r.