• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Środki trwałe od podstaw dla nieksięgowych – teoria i praktyka

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będą środki trwałe, które są istotnym zagadnieniem dla finansów JST. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z regulacjami dotyczącymi szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi w świetle aktualnie obowiązującego prawa.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane zajęcia dedykowane są wszystkim pracownikom, którzy zajmują się inwentaryzacją, środkami trwałymi, a którzy nie są pracownikami wydziałów finansowych lub też rozpoczynają pracę w księgowości i chcieliby zdobyć wiedzę w zakresie gospodarowania środkami trwałymi.
Podczas zajęć:
• Krok po kroku zaprezentujemy zagadnienia związane z problematyką ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych w kontekście przepisów ustawy o rachunkowości wraz z zestawieniem podobieństw oraz różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym.
• Kompleksowo omówimy zasady ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych, wykorzystywanych przez jednostkę począwszy od zakupu, wytworzenia, aż po likwidację.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie informacji związanych z przepisami podatkowymi i bilansowymi dotyczącymi środków trwałych.
• Usystematyzowanie wiadomości o środkach trwałych i ich ewidencji.
• Nabycie wiedzy o ewidencji środków trwałych.
• Poznanie podstawowych pojęć i definicji z zakresu środków trwałych.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w trakcie prowadzenia inwentaryzacji.
• Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i ekspertem, wspólne rozwiązywanie problemów, uzyskanie odpowiedzi podczas zajęć na najczęściej zadawane pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Akty prawne.
2. Definicja środków trwałych wg prawa bilansowego.
3. Środki trwałe według przepisów podatkowych.
4. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:

• Budynków.
• Pojazdów.
• Zestawów komputerowych.
• Obiektów liniowych.
5. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT):
• Cel wprowadzenia.
• Pojęcie „obiektu”, czyli podstawowej jednostki ewidencji.
• Zasady klasyfikacji.
6. Środki trwałe w budowie:
• Definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową środka trwałego.
• Koszty usług podwykonawców zewnętrznych.
• Koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego.
• Koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania.
• Koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych.
• Straty powstałe podczas budowy środka trwałego.
• Termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych.
7. Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje:
• Podstawowe definicje (remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne).
• Konserwacje.
• Remonty.
• Ulepszenia – klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych.
• Rozbudowa (w tym nadbudowa).
• Przebudowa.
• Rekonstrukcja.
• Adaptacja.
• Modernizacja.
• Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach).
• Miary wartości użytkowej.
8. Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych:
• Odpisy jednorazowe.
• Odpisy rozłożone w czasie.
• Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie.
• Obliczanie stawki amortyzacji.
• Wybór metody amortyzacji.
• Ustalenie wartości rezydualnej (końcowej).
• Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji.
• Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych.
• Wstrzymanie amortyzacji.
9. Części składowe i peryferyjne:
• Definicja części składowej i peryferyjnej.
• Zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych na wybranych przykładach.
• Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej.
• Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku, jako części składowej lub peryferyjnej.
10. Likwidacja środka trwałego:
• Wycofanie środków trwałych z ewidencji.
• Sprzedaż środków trwałych.
• Darowizna środków trwałych.
• Aport środków trwałych.
11. Podstawowe dokumenty związane z gospodarką magazynową.
12. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów administracyjnych, gospodarczych, pracownicy służb technicznych, inżynierowie, pracownicy działu księgowości – nowi pracownicy, osoby chcące zdobyć czy uzupełnić swoją wiedzę w zakresie gospodarowania środkami trwałymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej” ODDK Gdańsk 2015. Autorka publikacji w czasopismach o tematyce z rachunkowości dotacji unijnych. Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów, dotacji unijnych. Od 1999 roku pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Stały współpracownik FRDL, wielu, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych. Audytor projektów unijnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 maja 2024 r.