• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych sektora finansów publicznych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, na którym będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z regulacjami dotyczącymi szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi w świetle aktualnie obowiązującego prawa.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie zasad obowiązujących w zakresie ewidencji, wyceny, amortyzacji i umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, wynikających z prawa bilansowego, z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości, obowiązujących w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Nasze zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, wykład będzie połączony z praktyką, opartą na przykładach w zakresie rozliczania i księgowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zagadnień związanych z problematyką ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, a w szczególności zasady gospodarowania i ewidencjonowania środków trwałych w jednostkach budżetowych.
• Zaprezentowanie przykładów rozwiązań aktualnych problemów z ewidencją i umarzaniem majątku trwałego, spotykanych najczęściej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych dotyczących:
- Nieprawidłowości, jakie występują w umarzaniu środków trwałych zaliczanych do nieruchomości na skutek nieuregulowania stanu prawnego nieruchomości komunalnych, użytkowanych przez samorządowe jednostki organizacyjne.
- Zasad postępowania z majątkiem szkół publicznych, których prowadzenie przejmują stowarzyszenia,
- Prowadzenia ewidencji księgowej i naliczania amortyzacji/umorzenia licencji na użytkowanie programów komputerowych.
- Zasad dokonywania zmian okresów amortyzacji i stawek amortyzacyjnych w trakcie użytkowania środków trwałych.
- Korygowania błędów, wynikających z nieprawidłowego ustalenia stawek amortyzacyjnych.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu inwentaryzacji środków trwałych, pojęć i definicji.
• Poznanie zasad ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych, wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, wytworzenia po likwidację.
• Zdobycie informacji związanych z przepisami podatkowymi i bilansowymi dotyczącymi środków trwałych.
• Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności na temat ewidencji środków trwałych i metod ich amortyzacji.
• Poznanie procedury związanej z zaprzestaniem ujmowania środków trwałych w ewidencji.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz wskazówek postępowania w zakresie środków trwałych i ich inwentaryzacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Uregulowania prawne dotyczące ewidencji, amortyzacji i umarzania majątku trwałego.
2. Klasyfikacja środków trwałych:
• Definicja środków trwałych.
• Wartość początkowa środków trwałych.

• Ewidencja środków trwałych.
• Dokumentowanie faktu przyjęcia do użytkowania środka trwałego.
• Zasady ewidencji środków trwałych w księgach rachunkowych.
• Ewidencja na kontach syntetycznych i pomocniczych (analitycznych).

3. Ewidencja, finansowanie i rozliczanie środków trwałych w budowie – inwestycje:
• Ulepszenia w obcych środkach trwałych.
• Remont a ulepszenie.
• Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego na skutek jego ulepszenia.
• Zasady kwalifikowania kosztów związanych z użytkowanymi przez jednostkę środkami trwałymi.
• Rozbudowa środka trwałego a jego wartość początkowa.
• Rozliczenie nakładów na przebudowę, powodującą trwałe połączenie dwóch budynków.

4. Amortyzacja:
• Amortyzacja/umorzenie środków trwałych dla celów bilansowych.
• Zasady ustalania okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej.
• Termin rozpoczęcia naliczania amortyzacji.
• Dokumentowanie przyjęcia do użytkowania środka trwałego i ustalenia stawki amortyzacyjnej.
• Plan amortyzacji.
• Czas faktycznego użytkowania środków trwałych a okres ich amortyzacji.

5. Wartości niematerialne i prawne:
• Wartości niematerialne i prawne w ujęciu bilansowym.
• Wartości niematerialne i prawne w ewidencji jednostek budżetowych (w tym placówek) i samorządowych zakładów budżetowych.
• Dokumentowanie operacji gospodarczych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych.
• Wartości niematerialne i prawne w prawie podatkowym.
• Licencje na użytkowanie programów komputerowych.
• Dokumentowanie likwidacji wartości niematerialnych i prawnych.
• Ewidencja amortyzacji i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
• Data likwidacji, zbycia lub stwierdzenia niedoboru środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej.

6. Obce środki trwałe.
7. Ewidencja pozabilansowa aktywów trwałych.
8. Inwentaryzacja:
• Rodzaje inwentaryzacji.
• Częstotliwość i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.
• Metody przeprowadzania inwentaryzacji.
• Uregulowania wewnętrzne z zakresu zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
9. Spis z natury jako podstawowa metoda inwentaryzacji:
• Prawa i obowiązki uczestników spisu z natury.
• Przygotowanie pól spisowych.
• Oznakowanie składników majątkowych na polach spisowych.
• Warunki i technika prowadzenia spisu w polu spisowym.
• Czynności spisowe krok po kroku.
• Spis z natury obcych składników majątkowych.
• Udokumentowanie faktu przeprowadzenia spisu z natury i jego wyników.
• Arkusz spisu z natury (arkusz spisowy).
• Protokół spisu z natury środków pieniężnych.
• Protokół spisu z natury papierów wartościowych w formie materialnej.
• Kontrola arkuszy spisowych (protokołów spisu z natury) pod względem formalnym.
• Kontrola rzetelności spisu z natury.
• Wycena wyników spisu.
10. Ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.
11. Potwierdzenie sald jako metoda inwentaryzacji.
12. Weryfikacja sald.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zarządzające jst i jednostkami podległymi, skarbnicy, kierownicy i pracownicy działów finansowo-księgowych, administracyjno-gospodarczych, controlingu. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów, analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 grudnia 2023 r.