• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Uchwały podatkowe na 2024 r. Prawidłowa legislacja, zasady techniki prawodawczej. Jakich błędów uniknąć? Najnowsze zmiany i orzecznictwo w zakresie podatków lokalnych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą uchwały podatkowe na 2024 rok. Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze zmiany ich dotyczące, a także aktualna praktyka procesowa i administracyjna.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień i problematyki z zakresu przygotowywania uchwał podatkowych. Omówimy regulacje prawne będące podstawą i porządkujące przedmiotową tematykę, wskażemy najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości. Podczas zajęć przedstawimy aktualne orzecznictwonajnowsze zmiany w przedmiocie podatków lokalnych. Szkolenie ma wymiar praktyczny – wszystkie omawianie zagadnienia prawne będą ilustrowane licznymi przykładami – co ma na celu lepsze zrozumienie tematu przez uczestników. Podczas zajęć będzie możliwość zadawania pytań, celem uzyskania odpowiedzi i wyjaśnienia swoich wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu zasad techniki prawodawczej w tematyce tworzenia uchwał podatkowych.
• Poznanie podstawowych błędów w redagowaniu aktów prawa miejscowego, omówienie nowości i aktualnej problematyki w zakresie uchwał podatkowych.
• Zapoznanie z zarzutami ze strony organu nadzoru wobec uchwał podatkowych, w tym z tymi dotyczącymi stawek, zwolnień, inkasa podatków i opłat lokalnych oraz aktualnym orzecznictwem.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych. Do materiałów zostaną dołączone przykładowe uchwały w sprawie określenia:
- wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- obniżenia ceny skupu żyta,
- obniżenia ceny drewna,
- inkasa opłaty targowej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Uchwały obligatoryjne i uchwały fakultatywne, w tym wskazanie, które uchwały w zakresie podatków i opłat muszą być podjęte przez radę gminy, a które nie.
2. Zasady techniki prawodawczej oraz Rekomendacje Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie komunikacji pisemnej:
• Budowa aktu normatywnego.
• Sposób redagowania uchwały (podawanie podstawy prawnej i publikatora, przedmiot aktu, elementy tytułu).
• Nazwa i sposób oznaczania jednostek redakcyjnych – zasady techniki prawodawczej.
• Sposób redagowania metryczki ustawy (gdy są zmiany do aktu prawnego, gdy jest tekst jednolity, odsyłanie do ustawy).
• Podział na jednostki systematyzacyjne (dział, rozdział, oddział).
• Przepisy czy postanowienia?
• Błędy w zakresie załączników.
• Wymogi języka prawnego.
• Zasady redagowania aktów prawa miejscowego (spójność i konsekwencja), jakich przepisów nie formułować?
• Czy dopuszczalne jest powtarzanie przepisów ustawowych? Niepotrzebne regulacje.
• Budowa aktu nowelizującego, nowelizacja załącznika, zmiana treści paragrafów, kiedy „uchylenie”, a kiedy „skreślenie”, dodawanie jednostek redakcyjnych, nadawanie nowego brzmienia.
• Przepisy końcowe a przepisy uchylające – kolejność.
• Ustawowe wymogi vacatio legis, przepisy o wejściu w życie, moc wsteczna.
3. Skutki niepodjęcia uchwały na kolejny rok. Jakie stawki w podatku od nieruchomości i od środków transportowych obowiązują w 2024 r.? Czy rada gminy może zmienić stawkę podatkową w trakcie roku?
4. Programy pomocowe (w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej). Czy można uzależnić zwolnienie w uchwale od tego, że podatnik nie ma zaległości podatkowych? Wymagane dokumenty dla uzyskania pomocy na podstawie uchwały (formularze, oświadczenia).
5. Uchwały w sprawie stawek podatkowych – termin na podjęcie uchwały w tej sprawie? Kiedy najpóźniej rada gminy powinna podjąć uchwałę na kolejny rok? Stawki maksymalne.
6. Jakich błędów unikać przy konstruowaniu uchwał? Najnowsze orzecznictwo w zakresie zwolnień o charakterze podmiotowo – przedmiotowym.
7. Błędy w uchwałach określające datę wejścia w życie uchwały. Jak ją konstruować w uchwale?
8. Które uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych można podjąć w trakcie roku? Czy można zmieniać uchwały w trakcie roku, a jeśli tak – to które?
9. Czy inkasent musi być wskazany w uchwale? Czy można – w uchwale – uzależnić wysokość wynagrodzenia za inkaso od terminowych wpłat? Czy pobór podatków i opłat w drodze inkasa może obejmować należne odsetki, koszty upomnienia a także zaległości podatkowe? Czy inkasent może żądać na targowisku okazania dowodu tożsamości. Nieprawidłowości w konstruowaniu uchwał w sprawie inkasa.
• Czy w uchwale można zamieścić zapis „Na inkasenta wyznacza się osobę wskazaną przez Wójta Gminy”?
• Czy w uchwale należy zindywidualizować inkasenta? Czy w uchwale może znaleźć się zapis, iż nie ustala się wynagrodzenia za inkaso?
• Czy w projekcie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska, organ podatkowy może zapisać, cyt. „Inkasenci są zobowiązani do prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej i jej udostępnienia organowi podatkowemu”?
10. Uchwały w sprawie zwolnień podatkowych. Termin na podjęcie uchwały w sprawie zwolnień podatkowych. Jakie zwolnienia podatkowe może wprowadzić rada gminy w 2024 r.? Obowiązki formalne związane z podejmowaniem uchwały stanowiącej podstawę do udzielania pomocy publicznej. Kiedy mamy do czynienia z ulgą a kiedy ze zwolnieniem?
• Czy dopuszczalny jest zapis o zwolnieniu:
- Z opłaty targowej „w okresie trwania imprez plenerowych na terenie gminy …, sprzedaż rękodzieła ludowego i innej twórczości ludowej prowadzonej przez twórców ludowych”?
- Z podatku od nieruchomości „budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w przypadku zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 12 miesięcy i nieprowadzenia żadnej innej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej” czy „nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa publicznego”?
11. Uchwała w sprawie obniżenia ceny żyta i drewna. Skutki braku opinii Izby Rolniczej.
12. Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych. Różnicowanie stawek podatkowych.
13. Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości. Czy obniżenie stawki podatku od nieruchomości od budowli dotyczącej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków należy przyjąć w ramach programu pomocy de minimis, czy jako program nie stanowiący pomocy publicznej? Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości od gruntów, od budynków lub ich części oraz od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Możliwość różnicowania wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania. Różnicowanie stawek podatkowych jako pomoc de minimis.
14. Uchwała w sprawie inkasa opłaty targowej.
15. Co dalej z programami podatkowej pomocy publicznej?
16. Najnowsze zmiany w zakresie podatku rolnego i od nieruchomości, w tym opodatkowanie Agencji Mienia Wojskowego.
17. Najnowsze orzecznictwo w zakresie podatków lokalnych, w tym analiza skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego SK 14/21 z dnia 4 lipca 2023 r., opodatkowanie stacji paliw, dystrybutorów, stacji transformatorowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do skarbników, osób zajmujących się wymiarem podatków oraz opracowujących projekty uchwał w tym zakresie, a także przewodniczących rad gminy i radnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej, egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej, autorka tekstów publikowanych w Finansach Komunalnych oraz Przeglądzie Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 października 2023 r.