• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zadania, zakres odpowiedzialności, znaczenie i rola głównego księgowego w jsfp

Program i karta zgłoszenia

Uwaga! Przy zgłoszeniach do dnia 4 marca 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

 

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego doświadczony trener i praktyk omówi, w sposób kompleksowy zadania i odpowiedzialność, jaką ustawodawca przypisał do stanowiska głównego księgowego, zatrudnionego w jednostce sektora finansów publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie szkolenia przeanalizujemy zagadnienia związane z organizacją pracy głównego księgowego i przekażemy cenne wskazówki z perspektywy praktyka, w tym:
• zakres zadań oraz formę delegowania odpowiedzialności za ich realizację na innych pracowników,
• formy współpracy głównego księgowego z kierownikiem jednostki i pracownikami merytorycznymi,
• ustawowe uprawnienia głównego księgowego,
• kwestie odpowiedzialności głównego księgowego za rachunkowość i gospodarkę finansową jednostki, także z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Szkolenie adresowane jest do osób już pełniących funkcję głównego księgowego, jak i do osób, które chciałyby spróbować swoich sił w pracy na tym niezwykle odpowiedzialnym i ważnym stanowisku. Osobom, które zamierzają ubiegać się o pracę na stanowisku głównego księgowego wskażemy, jakie cechy i umiejętności powinien posiadać „dobry główny księgowy”, jak przygotować się do pełnienia tej funkcji, od czego zacząć pracę w pierwszych dniach zatrudnienia, jak rozwiązywać ewentualne problemy, jak ułożyć współpracę z kierownictwem i pozostałymi pracownikami jednostki.
Prowadzący podczas zajęć przedstawi swoje spojrzenie na pracę, rolę i znaczenie głównego księgowego w jsfp, z punktu widzenia praktyka – pełniącego funkcję głównego księgowego, jak i doświadczonego kontrolera (byłego inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej) i audytora wewnętrznego, który wielokrotnie weryfikował prawidłowość, legalność i skuteczność pracy głównych księgowych we wszystkich formach organizacyjno-prawnych jsfp.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z ustawowymi wymogami, jaki musi spełnić kandydat na głównego księgowego w jsfp.
• Zdobycie wskazówek, jak właściwie zorganizować pracę w komórce wewnętrznej, której kierownikiem jest główny księgowy.
• Zapoznanie z zadaniami, jakie realizuje główny księgowy, zarówno tymi, które wynikają z przepisów prawa, jak i tymi, które nie zostały nałożone przez ustawodawcę, a które księgowi realizują w pracy (horyzont bez końca!!!).
• Zrozumienie, jak ważna jest znajomość procedur i uchwał wprowadzonych do stosowania przez dysponenta wyższego stopnia oraz organ wykonawczy i stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
• Szczegółowe zapoznanie z zadaniami i odpowiedzialnością głównego księgowego za inwentaryzację.
• Poznanie uprawnień, jakie przysługują głównemu księgowemu na mocy przepisów ustawy o finansach publicznych.
• Omówienie problematyki związanej z warunkami i formą odmowy wykonania zadania (operacji) w realiach codziennej pracy.
• Podczas zajęć odpowiemy na pytania:

 • Jakie cechy powinien posiadać „dobry główny księgowy”?
 • Czy główny księgowy rzeczywiście zawsze ponosi odpowiedzialność za rachunkowość i sprawozdawczość jednostki?
 • Czy w jednostce może być zatrudnionych dwóch głównych księgowych?
 • Od czego główny księgowy powinien rozpocząć pracę?
 • Jaka jest rola i ranga stanowiska głównego księgowego?
 • W jakiej formie i kiedy następuje skuteczne powierzenie odpowiedzialności głównemu księgowemu?
 • Jakie są zadania głównego księgowego w zakresie rachunkowości jednostki?
 • Czy i kiedy główny księgowy ponosi odpowiedzialność za inwentaryzację?
 • Czy i kiedy główny księgowy odpowiada za płace w jednostce?
 • Jaką rolę pełni główny księgowy w procesie zabezpieczenia dostępu do danych księgowych w systemach informatycznych? Jak chronić się przed oszustwami i wyłudzeniami?
 • Jak ułatwić pracę głównego księgowego poprzez właściwe zapisy w procedurach kontroli zarządczej, w szczególności w polityce rachunkowości?
 • Czym różni się wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi od dysponowania środkami pieniężnymi?
 • Czy główny księgowy powinien zatwierdzać dokumenty do wypłaty?
 • Jaki jest zakres wstępnej kontroli dokonywanej przez głównego księgowego?
 • Czy i kiedy główny księgowy może ponosić odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
zwiń
rozwiń
Program

1. Cechy „dobrego głównego księgowego”.
2. Wymogi prawne kandydata na głównego księgowego.
3. Organizacja pracy głównego księgowego, w szczególności pełniącego funkcję kierownika komórki wewnętrznej, wykonującej zadania z zakresu rachunkowości jednostki.
4. Forma i skuteczność przekazania odpowiedzialności głównemu księgowego przez kierownika jednostki.
5. Zadania i odpowiedzialność głównego księgowego jednostki prowadzącej za obsługę finansowo-księgową innych jsfp.
6. Zadania głównego księgowego w rachunkowości, w tym w zakresie:
• Opracowania dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
• Prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
• Okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
• Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań finansowych.
• Gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości.
• Poddania badaniu, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych w przypadkach, przewidzianych ustawą o rachunkowości.
7. Kiedy, jakie i w jakiej wysokości naliczać odsetki, w związku z nieterminowym regulowaniem należności? Odpowiedzialność głównego księgowego w wymienionym zakresie.
8. Jak przygotować „dobrą” politykę rachunkowości?
9. Szczegółowy opis zadań głównego księgowego w zakresie inwentaryzacji. Na co szczególnie należy zwrócić uwagę?
10. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Co to oznacza?
11. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie dokonywania kontroli wstępnej dokumentów.
12. Kiedy główny księgowy może i powinien odmówić podpisania dokumentu – teoria i realia?
13. Rola głównego księgowego w procesie ochrony danych księgowych w systemach informatycznych.
14. Zadania i odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie gospodarki finansowej jednostki, w tym:
• Opracowywanie planu finansowego i dokonywanie w nim zmian.
• Sporządzanie sprawozdań budżetowych i z zakresu operacji finansowych.
• Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń.
• Prowadzenie lub nadzór nad windykacją należności – praktyczne wskazówki organizacji pracy w wymienionym zakresie. Jak skutecznie dochodzić należności?
• Współpraca z organami kontrolującymi, w tym przygotowanie jednostki do kontroli.
• Nadzór nad terminowością regulowania zobowiązań. Jak skutecznie zorganizować przepływ dokumentów w jednostce?
• Bieżąca analiza zmian w prawie oraz wyszukiwanie aktualnych opinii, wyjaśnień, wyroków, orzeczeń czy interpretacji.
• Organizacja i nadzór nad prawidłowością rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS, czy PFRON.
15. Jak chronić się przed wyłudzeniami i kradzieżą środków pieniężnych i czy to w ogóle jest możliwe?
16. Znajomość procedur ustalonych przez organy wyższego stopnia np. zarządzeń i uchwał organów jst.
17. Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jsfp, skarbnicy jst, główni księgowi w jsfp, w tym w jednostkach prowadzących obsługę finansowo-księgową innych jednostek, osoby przygotowujące się do pracy na stanowisku głównego księgowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Doświadczony trener i wykładowca (ponad dwadzieścia lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych). Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu), były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, audytor wewnętrzny. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych, z zakresu finansów publicznych i rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do dnia 4 marca 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 14 marca 2024 r.