• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowywanie i zamieszczanie zapytań w bazie konkurencyjności (BK2021) oraz prowadzenie postępowań do 130.000 zł netto dla zamówień współfinansowanych z budżetu UE

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 4 marca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszam Państwa na szkolenie, które pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego korzystania z Bazy Konkurencyjności (BK2021) oraz skutecznego zarządzania zamówieniami publicznymi w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ważne informacje o szkoleniu

• Pomimo odstąpienia od obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień, których wartość szacunkowa jest niższa od 130 000 zł netto, na beneficjentach środków pochodzących z EFS+, EFRR, FS i FST nałożono obowiązki wskazane w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, których treść w sposób istotny odbiega od dotychczas stosowanych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020. Jednym z warunków udzielania zamówień, których wartość szacunkowa jest równa lub wyższa niż 50 000 zł netto jest skorzystanie z dedykowanego narzędzia - Bazy Konkurencyjności jako obowiązkowego narzędzia wykorzystywanego w procesie składania ofert (elektronizacja procesu).
• Podczas proponowanego szkolenia:

- Przedstawimy funkcjonalności narzędzia Baza Konkurencyjności w taki sposób, aby wszczęcie postępowania, jego przeprowadzenie i wybór wykonawcy nie stanowiły problemu.
- Przekażemy niezbędne informacje w zakresie redakcji zapytania ofertowego, a także procesu badania i oceny ofert.
• Treści prezentowane na szkoleniu pozwolą wykorzystać przyznane dofinansowanie w sposób najbardziej efektywny przy możliwie najmniejszym nakładzie pracy i zminimalizowaniu ryzyka popełnienia błędu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz oraz uporządkujesz wiedzę z zakresu przygotowywania i prowadzenia postępowań mających na celu udzielenie zamówień do których nie stosuje się ustawy pzp, współfinansowanych z budżetu UE dla okresu finansowania 2021-2027.
• Poznasz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 221-2027 oraz istotnych różnice w stosunku do zasad z perspektywy 2014 – 2020.
• Dowiesz się jakie są zasady korzystania z BK2021 (baza konkurencyjności).
• Uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę dotyczącą przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od momentu przygotowania dokumentacji do momentu podpisania umowy.
• Poznasz najczęściej popełnianie błędy i nieprawidłowości w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a zaktualizowana wiedza pozwoli uniknąć konsekwencji finansowych w postaci tzw. korekt, które w skrajnym przypadku mogą skutkować całkowitą utratą dofinansowania.
• Uzyskasz odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem zajęć oraz cenne wskazówki i dobre praktyki.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jak realizować wydatki poniżej 50 tys. zł.
2. Szacowanie wartości zamówienia.
3. Nowe reguły badania konfliktu interesów.
4. Zasada konkurencyjności:
• Wymogi dotyczące treści zapytania ofertowego.
• Opis przedmiotu zamówienia.
• Warunki udziału w postępowaniu.
• Kryteria oceny ofert.
5. Termin składania ofert.
6. Rejestracja podmiotu w Bazie Konkurencyjności.
7. Zamieszczenie, zmiana treści i rozstrzygnięcie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności.
8. Ocena i badanie ofert złożonych poprzez Bazę Konkurencyjności, z uwzględnieniem nowych obowiązków w zakresie badania rażąco niskiej ceny.
9. Umowa – najważniejsze zagadnienia.
10. Protokół z postępowania.
11. Najczęściej występujące problemy skutkujące działaniami korygującymi.
12. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Beneficjenci środków europejskich (podmioty publiczne i prywatne), którzy finansują zamierzenia inwestycyjne w ramach następujących funduszy:
• Europejski Fundusz Społeczny Plus
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
• Fundusz Spójności
• Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, trener i wykładowca akademicki z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych. Wspólnik w kancelarii zamówień publicznych oraz właściciel kancelarii radcy prawnego specjalizujących się w obsłudze podmiotów uczestniczących w rynku zamówień publicznych. Każdego roku wspiera zamawiających i wykonawców w procesie udzielania i pozyskiwania zamówień w ramach blisko 100 postępowań. Specjalista w zakresie umów o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnik w licznych sporach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współautor tekstów wydawanych przez miesięcznik "Przetargi publiczne".

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 4 marca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 marca 2024 r.