• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków EFS+ w perspektywie ue 2021-2027

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie przygotowywania projektu w nowej perspektywie finansowej w ramach EFS+.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie ze środków EFS+. Poddamy analizie najważniejsze elementy z punktu widzenia eksperta oceniającego projekty i przedstawimy wszystkie etapy skutecznego wypełniania wniosku. Uczestnicy dowiedzą się min. jak przygotować uzasadnienie projektu, określić jego cele i wskaźniki, jak opisać grupy docelowe, jak zaplanować harmonogram, jak skalkulować prawidłowo budżet, w tym ze stawkami jednostkowymi i kwotami ryczałtowymi. Prowadząca zwróci szczególną uwagę na podstawowe zasady oceny projektów. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak napisać poszczególne części wniosku o dofinansowanie, aby był on wysoko oceniony.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie wiedzy z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków EFS+.
• Uzyskanie umiejętności z zakresu prawidłowego przygotowania wniosków o dofinansowanie, w tym zarówno opisów merytorycznych jak i kalkulacji budżetu szczegółowego.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów podczas przygotowania projektów, by zwiększyć szansę na dofinansowanie.
• Przygotowanie uczestników do prawidłowego i skutecznego aplikowania o środki na realizacje projektów.
• Nabycie wiedzy z zakresu planowania i wdrażania projektów ze stawkami jednostkowymi i kwotami ryczałtowymi.
 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Logika interwencji według Komisji Europejskiej, w tym spójność celów, budżetu i oddziaływania projektu na różne grupy interesariuszy.
 2. Uzasadnienie projektu - skąd zaczerpnąć aktualne dane do analizy problemowej.
 3. Cel i wskaźniki na podstawie aktualnych naborów.
 4. Źródła weryfikacji wskaźników – przykłady i podpowiedzi z zakresu projektów rynku pracy i ochrony zdrowia.
 5. Wskaźniki na lata 2021-2027, w tym dla stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych.
 6. Projekty ze stawkami jednostkowymi z zakresu ekonomii społecznej i staży uczniowskich.
 7. Omówienie poszczególnych części wniosku o dofinansowanie – co należy wpisać, aby projekt otrzymał wysoką punktację.
 8. Dobre uzasadnienie projektu, w tym diagnoza potrzeb na przykładzie projektów edukacyjnych i z zakresu integracji społecznej.
 9. Metody uproszczone – jak napisać dobrze projekt do 200.000 euro według nowych zasad.
 10. Opis grup docelowych.
 11. Bariery, potrzeby, oczekiwania grup docelowych.
 12. Zadania i harmonogram – przykładowe typy wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz z programów dla regionów, m.in. z zakresu edukacji, rynku pracy, integracji społecznej, zdrowia, innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych.
 13. Budżet szczegółowy i prawidłowa kalkulacja.
 14. Kwalifikowalność wydatków, w tym VAT, trwałość projektu, wkład niepieniężny w nowej perspektywie.
 15. Wkład własny – przykłady wkładu niepieniężnego prawidłowo opisanego we wniosku o dofinansowanie.
 16. Cross-financing – nowa definicja, jak uniknąć wliczenia w limit zakupu sprzętu.
 17. Budżet z metodami uproszczonymi – kwoty ryczałtowe a nowa perspektywa 2021-2027.
 18. Personel projektu i zarządzanie projektem, sposób kalkulacji i angażowania do projektu.
 19. Dostępność projektów – nowy ważny aspekt.
 20. Równość szans, w tym standard minimum – podpowiedzi zapisów, aby otrzymać wymaganą punktację.
 21. Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie od strony eksperta oceniającego projekty z tej dziedziny.
 22. Sesja: Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy JST, w tym ops, mops, pcpr, rops, pomiotów ekonomii społecznej, firm prywatnych, organizacji pozarządowych, państwowych, pracownicy punktów informacyjnych o funduszach europejskich, uczelnie wyższe, administracja państwowa, IZ/IP i inni zainteresowani przygotowaniem projektów z EFS+.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, przeprowadziła ponad 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; napisała ponad 40 projektów w mijającej perspektywie; posiada ponad 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej, ocenia projekty EFS od kilkunastu lat, 8 lat pracy w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu (5 lat), działa w 3 organizacjach pozarządowych, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, złoty certyfikat trenera EFS, ekspert z listy Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej m.in. z zakresu innowacji społecznych, lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę, obecnie prezes spółki szkoleniowo-konsultingowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 6 czerwca 2023 r.