• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Specjalista ds. funduszy UE – nowy okres programowania 2021-2027 (Edycja VII)

Program i karta zgłoszenia

Kurs w dniach 30 marca, 3-4 kwietnia 2023r., w godzinach 9.00-14.00

W związku ze zbliżającą się nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, zapraszamy na trzydniowe szkolenie, którego przedmiotem będą środki finansowe, jakie polskie instytucje będą mogła uzyskać, a także zasady zarządzania, realizacji i rozliczania projektów unijnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Kurs realizowany będzie on line przez 3 dni szkoleniowe.

Pierwsza część (Dzień I) obejmuje metodologię projektową, zarządzanie projektem oraz zagadnienia związane z realizacją i rozliczaniem projektu.

Część druga (Dzień II i III) dotyczą programów i przedsięwzięć finansowanych w ramach Nowego Okresu Programowania UE na lata 2021-2027.

Zajęcia będą miały formułę warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Na beneficjentów czeka ogromna kwota 76 mld euro w ramach Umowy Partnerstwa i ponad 35 mld euro w ranach KPO. To znacznie więcej niż w perspektywie 2014-2020. Musimy się dobrze przygotować do aplikowania i sprawnego rozliczenia środków i wykorzystać szansę rozwojową.
 • Rozpoczęła się realizacja nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Zostały już zatwierdzone Programy Operacyjne i Krajowy Plan Odbudowy. Opublikowano także pierwsze Szczegółowe Opisy Priorytetów. Powołano Komitety Monitorujące i zatwierdzono kryteria wyboru projektów. Ogłoszono część harmonogramów naboru projektów.
 • Obyły się już pierwsze konkursy na projekty w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
 • Uczestnicy kursu zostaną przygotowani do aplikowania o środki UE w Nowym Okresie Programowania 2021-2027.
 • Podczas kursu omawiane będą dokumenty programowe, rozporządzenia UE oraz dokumenty krajowe, które zostały opracowane na lata 2021-2027. Nowa perspektywa przynosi szczególne rozwiązania – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz przygotowany w związku z epidemią COVID-19 - Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz opracowany na gruncie polskim Krajowy Plan Odbudowy. Uczestnicy szkolenia poznają te instrumenty i będą gotowi do pozyskania środków finansowych dla swoich macierzystych instytucji.
 • Podczas zajęć słuchacze zostaną zapoznani z metodologią zarządzania projektami, zasadami aplikowania w procedurze konkurencyjnej i niekonkurencyjnej, metodami sporządzania dokumentacji projektowej oraz realizacji i rozliczania projektów, sposobami dokonywania zamówień w projektach, zasadami kontrolowania wydatków.
 • Zostaną przedstawione cele i zasady programowania w nowej perspektywie finansowej, budżet UE i środki przeznaczone dla Polski na lata 2021-2027, pakiet rozporządzeń UE, Umowa Partnerstwa, krajowe i regionalne programy operacyjne oraz Krajowy Plan Odbudowy.
 • Omówiona zostanie rola samorządów we wdrażaniu środków UE.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I – ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, REALIZACJA I ROZLICZANIE A NOWY OKRES PROGRAMOWANIA FUNDUSZY

 1. Metodologia zarządzania projektem
 2. Style zarządzania
 3. Hierarchia służbowa a hierarchia projektowa w instytucji
 4. Kryteria wyboru projektów
 5. Zasady naboru wniosków w trybie konkursowym i pozakonkursowym
 6. Wniosek o dofinansowanie, generatory wniosków aplikacyjnych
 7. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu
 8. Centralny system teleinformatyczny
 9. Kwalifikowalność projektów
 10. Kwalifikowalność uczestników projektów
 11. Warunki kwalifikowalności wydatków
 12. Uproszczone metody rozliczania wydatków
 13. Personel projektu
 14. Zasada konkurencyjności
 15. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu
 16. Dokumentacja projektowa
 17. Zasady przygotowania wniosku o płatność
 18. Rozliczenia w projektach partnerskich

DZIEŃ II - OKRES PROGRAMOWANIA 2021-2027 W SZCZEGÓŁACH

 1. Cele polityk UE i zasady programowania
  • dokumenty strategiczne
  • sześć celów polityki
 2. Budżet na lata 2021-2027
  • Wieloletnie Ramy Finansowe
  • środki dla Polski na lata 2021-2027
 3. Nowy podział regionów w UE
  • regiony słabiej rozwinięte
  • regiony przejściowe
  • regiony lepiej rozwinięte
  • nowy podział i specyfika regionów w Polsce
 4. Pakiet rozporządzeń na lata 2021-2027
  • rozporządzenie ramowe 2021/1060
  • rozporządzenie ustanawiające FST 2021/1056
  • rozporządzenie dotyczące EFS+ 2021/1057
  • rozporządzenie dotyczące EFRR 2021/1058
  • rozporządzenie dotyczące INTERREG 2021/1059
  • rozporządzenie ustanawiające InrOiZO 2021/241
  • rozporządzenie dotyczące React EU 2020/2221
 5. Nowy instrument Next Generation - dodatkowe środki w nowym okresie programowania
  • Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
  • React EU – wsparcie w programach na lata 2014-2020
 6. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - nowy instrument dla obszarów związanych z paliwami kopalnymi
  • cele i zakres wsparcia z FST
  • regiony w Polsce korzystające z FST
 7. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - budżet dla Polski
 8. Krajowy Plan Odbudowy
  • komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki  
  • komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności
  • komponent C Transformacja cyfrowa
  • komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
  • komponent E Zielona, inteligentna mobilność
  • komponent F Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
  • kamienie milowe wyznaczone w KPOiZO
  • linia demarkacyjna pomiędzy KPOiZO oraz Programami Operacyjnymi Polityki Spójności

DZIEŃ III - OKRES PROGRAMOWANIA 2021-2027, CIĄG DALSZY

 1. Umowa Partnerstwa - zakończenie negocjacji z Komisją Europejską
  • zasady horyzontalne
  • system instytucji zaangażowanych we wdrażanie Umowy Partnerstwa
  • Instrumenty terytorialne: ZIT, RLKS, inne instrumenty terytorialne
  • rola samorządów we wdrażaniu projektów w latach 2021-2027
 2. Planowane Programy Operacyjne w Polsce
  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
  • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich
  • Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa
  • Fundusze Europejskie dla Rybactwa
  • Programy INTERREG
  • 16 Programów Regionalnych
 3. Zarys finansowania – budżet dla Polski na lata 2021-2027
  • Wieloletnie Ramy Finansowe
  • Krajowy Plan Odbudowy
  • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
  • React EU
 4. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (ustawa wdrożeniowa)
  • zakres obowiązywania
  • zasady stosowania Wytycznych
  • zadania Instytucji Zarządzającej
  • kontrola i nieprawidłowości
  • projekty partnerskie
  • projekty hybrydowe
  • projekty grantowe
  • wybór projektów
  • procedura odwoławcza
  • eksperci
  • przetwarzanie danych osobowych
  • dostęp do rejestrów
 5. Pytania i odpowiedzi
 6. Podsumowanie kursu
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenia skierowane jest do pracowników z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz punktów informacyjnych funduszy europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20 letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 835 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 24 marca 2023 r.