• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kwalifikowalność Vat w projektach UE w latach 2021-2027. Oświadczenie o kwalifikowalności Vat

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 23 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawimy szczegółowo zasady kwalifikowalności podatku VAT w ramach projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2021-2027. Zasady te mają bardzo praktyczne zastosowanie podczas całego cyklu życia projektu – od pomysłu, poprzez aplikowanie, realizację, rozlicznie i trwałość projektu.

Ważne informacje o szkoleniu

Jednym z najistotniejszych elementów procesu ubiegania się o środki zewnętrzne w tym także unijne jest ocena możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego i wypełnienie oświadczenie o kwalifikowalności VAT. Jest to jednak możliwe dopiero po dokonaniu szczegółowych ustaleń i uwzględnieniu szeregu okoliczności faktycznych.
Perspektywa finansowa 2021-2027 przewiduje nowe zasady kwalifikowalności wydatków, przy czym ogólne reguły określone w wytycznych krajowych są doprecyzowane w dokumentach szczegółowych. Te zasady należy zestawić z aktualną – często rozbieżną – praktyką dotyczącą posiadania przez samorządy prawa do odliczenia VAT.
Na proponowanym szkoleniu uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dokonywania oceny danego projektu pod kątem prawa do odliczenia VAT oraz jego zakresu w celu wypełnienia obowiązków związanych z kwalifikowalnością VAT na przykładzie konkretnych przedsięwzięć. Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania w praktyce zasady kwalifikowalności wydatków przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczanie wniosków o płatność czy też zostaną przygotowani do kontroli projektów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe poznanie przepisów prawnych regulujących realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
• Zdobycie wiedzy na temat reguł kwalifikowalności VAT wynikających z krajowych wytycznych.
• Poznanie procedury interpretacji wytycznych w celu wyjaśniania wątpliwości i minimalizowania ryzyk.
• Nabycie umiejętności weryfikacji kwalifikowalności VAT w świetle zasad kontroli.
• Poznanie sposobu powiązania projektu z dochodami i ich prawidłowej kwalifikacji dla celów VAT. 
• Zrozumienie stanowisk organów podatkowych i sądów w kwestii prawa do odliczenia VAT w projektach samorządowych.
• Udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kwalifikowalności VAT w projektach:
- O co może pytać instytucja kontrolująca kwalifikowalność VAT?
- Jak się przygotować do ewentualnej kontroli?
- Do kiedy może być prowadzona kontrola kwalifikowalności VAT?
- Czy istnieje możliwość złożenia wniosku o wykładnię wytycznych i ewentualnie jak to zrobić? Jak wygląda procedura uzyskania wyjaśnień?
- W przypadku jakich projektów warto złożyć wniosek o interpretację podatkową?
- Na co zwrócić uwagę sporządzając wniosek o interpretację podatkową na potrzeby kwalifikowalności VAT?
- Jakie rozwiązania organizacyjne w jednostce można wdrożyć w celu usprawnienia procesu oceny kwalifikowalności VAT?
- Korekta wieloletnia VAT w kontekście problematyki kwalifikowalności – jak późno może powstać prawo do odliczenia VAT?
- Jakie mogą być konsekwencje błędnie określonej kwalifikowalności VAT?

zwiń
rozwiń
Program

1. Główne założenia oraz podstawy prawne dofinansowań:
a. Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.
b. Fundusze unijne i ich realizacja w Polsce – podstawowe zasady.
c. Programy i wytyczne – charakterystyka.
d. Krajowy Plan Odbudowy a fundusze unijne w perspektywie finansowej 2021-2027.
2. Zasady kwalifikowalności VAT w perspektywie finansowej 2021-2027:
a. Reguły wynikające z Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
b. Procedura interpretacji postanowień Krajowych wytycznych jako sposób wyjaśniania wątpliwości i minimalizowania ryzyk.
c. Weryfikacja kwalifikowalności VAT w świetle przyjętych zasad kontroli – aspekty proceduralne kwalifikowalności VAT. 
3. Na co zwrócić uwagę określając charakter VAT w projekcie:
a. Horyzont czasowy wykorzystania środków trwałych.
b. Aspekt trwałości projektu.
c. Charakter i zadania wykonywane przez jednostkę organizacyjną, której dotyczy projekt.
d. Powiązanie projektu (wydatku) z konkretnymi dochodami i ich prawidłowa kwalifikacja dla celów VAT.
e. Specyfika projektów infrastrukturalnych „twardych” oraz projektów „miękkich” w kontekście określenia prawa do odliczenia VAT i kwalifikowalności.
4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – na co zwrócić uwagę wypełniając formularz:
a. Różne wzory oświadczeń – omówienie konkretnych wzorów dokumentów.
b. Uzasadnienie braku prawa do odliczenia VAT w ramach danego projektu.
5. Niskie dochody związane z projektem i marginalny związek z działalnością gospodarczą a prawo do odliczenia - stanowiska organów podatkowych.
6. Rozbieżne podejście organów podatkowych i sądów dotyczące prawa do odliczenia VAT w przypadku inwestycji samorządowych – przykłady i skutki.
7. Kwalifikowalność VAT i specyfikacja projektów:

a. Rozwoju e-usług publicznych i cyberbezpiecznego samorządu.
b. Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
c. Odnawialnych źródeł energii.
d. Budowy infrastruktury publicznej (np. infrastruktury turystycznej, placów zabaw).
e. Edukacyjnych i kulturalnych (np. platformy informacyjne, szkolenia, rozwój umiejętności osobistych i aktywizacja zawodowa).
f. Społecznych (np. aktywizacja zawodowa dorosłych, usprawnienia i modernizacja jednostek społecznych).
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenia skierowane jest do pracowników zajmujących się przygotowaniem, realizacją, rozliczaniem i ewidencją projektów z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Partner kierujący Działem Prawa Podatkowego w dużej Kancelarii Prawnej w Poznaniu, szkoleniowiec, specjalizujący się w sprawach związanych z rozliczeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości. W ramach bieżącej praktyki przede wszystkim doradza jednostkom samorządu w sprawach związanych z optymalnym rozliczaniem podatku od towarów i usług, rozliczania zadań powierzanych do realizacji spółkom komunalnych, a także w sprawach realizacji samorządowych projektów inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków zewnętrznych. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 23 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 3 czerwca 2024 r.